alfabe.gen.tr https://www.alfabe.gen.tr Alfabe, Türk Alfabesi ve Alfabe Çeşitleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, alfabe.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Japonca Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/japonca-alfabe.html Sat, 03 Aug 2019 18:57:32 +0000 Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar KanciHiraganaKatakanaJaponlar Çinliler ile yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan ilişkiler Japonca Alfabesi, Japonya da Japon halk tarafından kullanılan 3 tür alfabe vardır. Bunlar 

 • Kanci
 • Hiragana
 • Katakana

Japonlar Çinliler ile yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan ilişkileri ile alfabetik karakter üretmeye başlamış olup, daha öncesinde Japon dilinde karakterler yoktu. Çin ile ilişkiler başladıktan sonra bugün Kanci diye bilinen karakterler günümüzde Çin' de ki anlamlarından farklılık gösterse de Çin dilinden geçmiştir

Kanciler şekille ifade edilen karakterler olduğundan hem ses hemde anlam içerirler.

Kanci dilbilimcilerin üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda, Kanci dili ses ve manayı birlikte taşımaktadır. Fonetik alfabelerle yapılan kıyaslandığında ise Kanci dilinin daha kolay okunabilmektedir. Ses ile mana arasında ilişki kuramayan fonetik alfabe yerine ses ve mana arasındaki uyum ilişkisini kuran kanci alfabesi daha çok tercih edilmektedir.  Bunun yanı sına fonetik alfabeyi okumakta zorlanan insanlar Kanci alfabesini okurken zorlanmazlar Çünkü İdegramların anlamlarını bildikleri için okumak ve anlamakta fazla zorlanmadıkları görülmüştür.

Bin seneyi geçkin bir zaman öncesinde Japon halkı neredeyse 50 Kanci karakterine değişiklik yapmış ve yeni oluşan harfler dizisine Kana ismini vermişlerdir. Böylelikle iki fonetik alfabe doğmuştur. (Hiragana ve Katakana)

Bu iki alfabenin birbirinden farkı olmadığını belirtmek gerekiyor. Aradaki farkı ise Japon dilinde yer alan kelimelerin kökeni. Hiragana kural olarak sadece Japon diline has kelimelerin yazımında kullanılırken, Katakana Japon dili dışından Japoncaya geçen kelimelerin yazımında kullanılmaktadır. Sonuç olarak dışardan Japoncaya girmiş kelimeler kolaylıkla fark edilir.

Günümüzde Japonca da Kanci, Hiragana ve Katakana, alfabelerinin üçü de kullanılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Japonca öğrenmenin ilk aşaması Hiragana alfabesini öğrenmektir. Özellikle yeni öğrenmeye başlayanlar için Hiraganayı öğrenmek Japon dili grameri ve kelimeleri öğrenmek gerekir. Japonya da çocuklara da ilk hiragana öğretilir. Kanci ise öğrenmesi çok zor olan Japon dili alfabesidir. Adlar, isimler ve sıfatların köklerinin yazımında kullanılır. Katakana da kural olarak yabancı kelimelerin yazımında kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi hepsi birbirinin bir parçası olan bu üç alfabenin birinin eksikliği düzeni bozacaktır.

Japon dilinde harfler orijinal olarak yukarıdan aşağı sütunlar halinde ve sağdan sola doğru yazılırlar.

Japon alfabesinde Sesli Harfler

Japon dilinde yalnızca beş tane sesli harf yer alır. Hem de Türkçedeki sesleri ile birebir aynı. Japon dilinde bulunan sesli harflerin Japoncadaki sırasıyla birlikte Japon alfabesindeki ünlü harfler;

 • a
 • i
 • u
 • e
 • o

Japon alfabesinde Sessiz Harfler

Yine sırayla yazacak olursak; k,s,t,n,h,m,y,r ve v olup aynı Türkçedeki sesleri ile seslendirilmektedir. Yalnızca harici bir durum olarak r harfini kullanırken Japonca ses dosyalarında izah edildiği gibi telaffuzu duyarak öğrenmekte fayda vardır.

N harfi dışında tek başlarına kullanılmayan Japonca ünsüz harfler, sesli harflerle kombinasyon kurularak seslendirilirler. Yani Japonca dilinde ünsüz harfler bizim dilimizdeki heceler gibi kullanılıp, her biri biri harfi temsil eder. İkili hecelerin yanında üçlü hecelere de Japon dilinde rastlanmaktadır. Bu da şu demek oluyor: İki veya üç harfli hecelerden kasıt Japon dili için bir harfi karşılar.

Japon alfabesinde Öğe Dizilişi

Zamirlerin çokça vurgulanmadığı Japon dilinde cümle öğeleri de Türkçe dilindeki gibi “Özne- Nesne- Yüklem” şeklinde sıralanır. Gereksiz kelimelerin kullanılmadığı bir dil olan Japon dilinde dinleyicinin söyleneni anlaması beklenir. Yüklem büyük oranda bulunur ancak bir dipnot belirtelim kimin hakkında konuşulduğu hususu karşı tarafın anlaması lazım gelir.

Japon alfabesinde Fiiller

Fiiller Türkçe de olduğu gibi tek başlarına bir durumu]]> Fransızca Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/fransizca-alfabe.html Sat, 10 Nov 2018 03:53:24 +0000 Fransızca alfabe, Hint-Avrupa dillerinden olan Roma İmparatorluğunun dili olan Latincenin aynı ritimde devam dillerindendir. Fransızca 26 harften meydana gelir. Sesli harflerde 4 aksan, sessiz harflerde ise bir aksan işareti yer al Fransızca alfabe, Hint-Avrupa dillerinden olan Roma İmparatorluğunun dili olan Latincenin aynı ritimde devam dillerindendir. Fransızca 26 harften meydana gelir. Sesli harflerde 4 aksan, sessiz harflerde ise bir aksan işareti yer alır. Fransa, Kanada benzeri gelişmiş ülkelerin resmi dili bununla beraber pek çok ülkede konuşulan Fransızca dilinin yapıtaşı  durumundadır.


Fransızcada sesli olan harfler a, e, i, o, u, y harfleridir. Diğer 20 harf ise sesli olmayan harf consonnes dur. Bu harflerin okunuş şekli sözcükte yer aldığı yere yönelik bazı durumlarda çeşitli biçimde telaffuz edilir.  

a(a), b(be), c(se), d(de), e, f , g (je), h (aş), i (i), j , k , l, m(em), n(en), o(o), p(pe), q (kü), r(eğ), s (es), t (te), u(ü), v(ve), w(dublüve), x (iks), y(igrek), z (zed) 

Fransızca AlfabeFransızcada bu basit harflerin yanında 

â á à ç ê é è ë î í ì ï ô ó ò û ú ù bu özel karakterler mevcuttur. Bunlardan en yüksek é è á à ç karakterleri kullanılmaktadır. Bununla beraber Fransızcada birtakım harfler yanyana geldiklerinde farklı telafuz edilmektedirler. Fransızcada, Türkçede karşılığı bulunmayan "L'article" (le, la) denilen tanımlar bulunur, bu tanımlamalar İngilizcedeki "the"nın yerini alır. Bunların le yada la şekli alması kelimelerin dişil veya eril meydana gelmesine bağlıdır. Unutmayalım ki kelimelerin ve harflerin gerçek telaffuzlarını öğrenmek amaçlı sesli olarak işitmek çok fazla mühimdir. Fransızca Alfabe basit 26 harften meydana gelmektedir, bununla beraber 20 adet özel karakter yer almaktadır ama sadece 4 tanesi çok fazla sık sık kullanılmaktadır. İlk öncesinde bu 4 tanesini '' é è á à ç '' yarar bulunur. 

Önemli notlar 
 • Sonu '' d, s, t, x '' ile biten harfler genelde okunmaz. 
 • Chaud (şo) biçiminde okunur manası ''ateş gibi'' demektir 
 • Parfois (parfua) şeklinde okunur manası ''bazı durumlarda'' demektir. 
 • Boulot (bulu) biçiminde okunur manası ''iş'' demektir. 
 • Heureux (örö) biçiminde okunur manası ''iş'' demektir.  
Bununla beraber birtakım harfler yan yana geldiğinde değişik telaffuz edilmektedir. 
 • Maison (mezon)"ai", "e" biçiminde okunur. 
 • Vous (vu) "ou" harfleri u biçiminde okunur. Bununla beraber sondaki s söylenmez.
 • Fois (fvua) "oi" harfleri vua biçiminde okunur. Sondaki s harfi söylenmez. 
 • Enfant (anfan) ve Encore (ankor) buradaki 2 örnekte de gördüğünüz gibi Fransızca alfabede en ve an kelimeleri yazılış ve okunuşunun arasında herhangi bir fark bulunmaz. İkisi de an diye okunur. 
 • Peur (pör) eu harfleri bir araya geldiğinde ö şeklinde okunur. 
 • Chaud (okunuşu şo) ve Tableau (okunuşu tablo dur) kelimelerinde bulunan au ve eau harfleri bir araya geldiğinde "o" şeklinde okunur.
]]>
Uygur Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/uygur-alfabesi.html Sat, 10 Nov 2018 07:47:52 +0000 Uygur alfabesi, 3'ü ünlü 11'i sesiz harf olmak üzere 14 harften oluşan Uygur alfabesinin kökeni soğd olup, yapılan bazı değişikliklerden sonra Türkçeye uyarlanmıştır. Arap edebiyatında olduğu sağdan sola yazılan yazılar Uygur alfabesi, 3'ü ünlü 11'i sesiz harf olmak üzere 14 harften oluşan Uygur alfabesinin kökeni soğd olup, yapılan bazı değişikliklerden sonra Türkçeye uyarlanmıştır. Arap edebiyatında olduğu sağdan sola yazılan yazılarda z harfi hariç tüm harfler bitiştirilir.

Uygurlar döneminde oluşan yeni din inançları aracılığıyla yeni alfabe denemeleri de olmuştur. o dönem yaşayan Türkler, inançlarını gerçekleştirdikleri yeni dinlerin kutsal mesajlarının yazılı hale getirildiği alfabeleri alıp dillerinin yazımına uyarlamasını başarıyla yapmışlardır. 

Doğrudan Soğd yazısı ile yazılmış birkaç metin hariç Brahmi ve Tibet yazısı ile kalema alınmış az sayıda yazma bulunmaktadır. Budist Türklerden elimize gelen verilerden metinlerin bir çoğu Soğd yazısından türetilen Uygur alfabesi ile yazılmıştır. 

Uygur alfabesi, Türkçe için kullanılmış bir yazı sistemidir. Soğd alfabesi diye adlandırılan Soğdların daha çok el yazısından (kurziv) harf eklemeleri, birleştirmeler gibi birtakım değişiklikler ile alınmıştır. Bu alfabe kullanılmaya başladıktan sonra Uygur alfabesi olarak adlandırılmıştır. Uygur alfabesi diye anılmasının nedeni, bu alfabenin uzun süre ve en çok Uygurlar tarafından kullanılmış olması, ayrıca Uygur kültürünün gelişme ve ilerleme döneminin niceleyici maddelerinden biri olmasıdır.

Yaygınlaşan Uygur alfabesinin popüler olmasının gerekçeleri arasında Kaşgarlı Mahmud'un Bağdat'ta yazıp Abbasi halifesine sunduğu Divanu Lugati't-Türk (1072) isimli ünlü eserinde Uygur alfabesini nitelemiş ve  Türk alfabesi" sözü ile çok etkili olmuştur.

Uygur Alfabesini Açıklamak

Uygurlar tarafından kullanılmaya başlayan alfabenin Türkler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte,  9. YY ortalarında Koço Uygur Kağanlığı'nın varlığını ilan etmesi ile Uygurlar arasında yayılmaya başladığı söylenir. Tamamen kronoljik ilerlemeler ışığında bu kanıya varılmakta olduğu ve  işlek Soğd el yazısı, 7. yy'da ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle, bu alfabenin 8. YY'da Doğu Türkistan'da yaşayan diğer Türklerce kullanılmaya başlandığı, daha sonra 9.yüzyıl ortalarında Türkler tarafından yayıldığı görüşü hakimdir. 

15. YY'a kadar Turfan ve çevresinde  kullanılmış Uygur alfabesi, ondan sonra  Arap alfabesine yerini bırakmıştır. 18. yy. a kadar Kansu'daki Budist Uygurlar tarafından dinî amaçlı toplantı ve törenlerde kullanılmaya devam etmiştir. Dolasıyla eski Uygur harfleriyle yazılmaya devam ettiği bilinene Uygur alfabesi, Budist kitabeleri Sarı Uygurlar tarafından klâsik Uygur dilinde kullanımı sürmüştür. Bu bilgi bize, Uygur yazısının Türkler arasında 1000 yıllık süreyi devirdiği hattâ daha fazla bir süre kültür yazısı olarak yaşayan bir varlık ispat etmektedir. İslâmî dönem edebiyatında yazılan eserlerin bazı nüshalarının Uygur alfabesi ile yazıldığı bilinmektedir. Ayrıca 15. yy' da Osmanlı sarayında da Uygur alfabesi kullanıldığı bilinir. Uygur harfleri ile yazılan eserlerden biri de Kutadgu Bilig'in üç nüshasından biri olan Viyana nüshasıdır. Uygur yazısına ve Uygurcaya bağlılık hissetmenin esas nedeni din olup; Doğu Türkistan'dan İstanbul'daki Osmanlı sarayına kadar, söz konusu dönem içinde, dokuz yüzyıl kullanımda kalmıştır.

Uygur Alfabesi

İlk Uygurca Çalışmalar

Uygur dilinin incelemeleri aşamasında ilk yayın olması bakımından ve çok değerli bulguları içeren çalışmalar, Müller tarafından 1908 de yayına hazırlanan Uigurica'dır. Uigurica I ile bu çalışmalar başlamış ve 1911'de yayımladığı Uigurica II'de Uygurca metinlerin yan tarafında Çinceleri de yer alacak şekilde derlemeler sunmuştur. Toplam 4 yayın içeren bu çalışmaların üçüncüsü 1919'da çıkarılmış, 4.sü ise Müller'in ölümünden sonra 1931'de A. v. Gabain tarafından Müller'in materyalları üzerinden yayımlanmıştır. Bu yayınlar bazı transkripsiyon hataları içerse de başlangıç döneminin araştırması olduğu için, günümüzde dahi hiçbir bakımdan önemini kay]]> İspanyolca Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/ispanyolca-alfabe.html Sat, 10 Nov 2018 11:38:54 +0000 İspanyolca Alfabe, İspanyolca alfabesi Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olup Roman dillerinden biridir. Dünya üzerinde en çok konuşulan üçüncü dil olan İspanyolcayı konuşan yaklaşık 500 milyon kişi olduğu söylenmektedir. Ayr İspanyolca Alfabe, İspanyolca alfabesi Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olup Roman dillerinden biridir. Dünya üzerinde en çok konuşulan üçüncü dil olan İspanyolcayı konuşan yaklaşık 500 milyon kişi olduğu söylenmektedir. Ayrıca Dünya'nın en çok resmi dili olarak ilan edilen İspanyolca, İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay,Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela ülkelerinde resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ABD de İngilizceden sonra en çok konuşulan dil İspanyolca'dır. Özellikle Amerika'nın güneyinde insanlar sadece bu dili konuşarak anlaşmaktadır. 


İspanyolca alfabe, İspanyol alfabesinde 27 harf bulunmaktadır. Bu harfler ve harflerin okunuşları ise şöyledir:

A: A- B: BE- C: Se- D: De- E: E- F: Efe- G: Hğe- H: Açe- İ: İ- J: Jota- K: Ka- L: Ele- LL: Eye- M: Eme- N: Ene- Ñ: Enye- O: O- P:Pe- Q: Ku- R:Erre- S: Ese- T: Te- U: U- V: Uve- W: Uve doble- X: Ekiz- Y: İgriega- Z: Zeta

Yukarıdaki harflerden beşi sesli olup bu harfler tek başına okunmasının dışında diğer kelimelerinin içinde hiçbiri bu şekilde okunmaz. Örneğin, w harfi tek başına okunmanın dışında hiçbir zaman ''uve doble'' olarak okunmamaktadır. Ayrıca bu harflerden ''v'' ile ''b'' sesi aynı şekilde okunmaktadır. Ayrıca günlük konuşma dilin kullanılan ''rr'' sesi kimileri tarafından bu alfabeye eklenmektedir. Bunun yanı sıra ''ll' harfi bulunulan ülkeye göre değişmektedir. Kolombiya'da ''ş'' ve Şili'de ise ''j'' olarak okunmaktadır. 

İspanyolca Alfabeİspanyolca alfabe, melodik bir dil olarak kabul edilen İspanyolca'da ''j'' ve ''z'' sesleri harf olarak kullanılsa da hiçbir şekilde söylenmemektedir. Eğer bu dili öğrenmek istiyorsanız Türkçe'ye oldukça yakın olan bu dili kolayca öğrenebilirsiniz. Tabi bazı özel durumlar haricinde yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ayrıca bu dilde kelimelerin anlamını vurgulamak için vurgulu harfler kullanılmaktadır. Bu harfler ile kelime kısaltılabilir ve uzatılabilir. 
]]>
Alfabe Sırası https://www.alfabe.gen.tr/alfabe-sirasi.html Sat, 21 Sep 2019 16:09:50 +0000 Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz  gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşır Alfabe sırası, Dış ve iç çevremizde doğru iletişim kurmak için diksiyonumuza dikkat etmemiz  gerekir. Yanlış telaffuz bizim kendimizi ifade edemememize neden olur ve yanlış anlaşılmalarla sık sık karşılaşırız. Alfabe sırası seslerin yan yana gelmesiyle oluşmuş harf topluluğudur. Türk alfabesi, Latin alfabesinden ilham alınarak,1 kasım 1928 gün ve 1353 sayılı kanunuyla kabul edilmiştir. Bu yasaya göre Türk alfabesi 29 harfini içinde  bulundurmaktadır. Bunlardan 8 ünlü, 21 tanesi de ünsüzdür. Alfabe sırasını  oluşturan büyük ve küçük tam 29 harf bulunur. Türkçe alfabesindeki harflerin şehir  isimleriyle kullanılmasına dair Türk kodlama sistemi 19, nisan 2005 te faaliyete geçmiştir. Yasa üzerine sıranın arkasına gelen harf dizisi, günümüzde tam tersine dönüyor. Mesela sırada önce i sonra ı geliyorsa bunun tam tersini düşünelim yani önce i sonra ı geliyor. Alfabe yada abc, dilimizdeki seslerin karşılığıdır. Abc kelimesi Türkiye deki ilk başta gelen ilk üç harftir. Alfabemiz kısaca özetlediğimiz gibi 29 harften oluşur. Bunlar
A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Dir. 

Alfabe sırasında yer alan ünlü harfler:

Ünlü  harfler, dilin durumuna, ağzın açıklığına  göre  aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılmıştır;
 • Kalın ünlüler: a,ı, o, u
 • İnce ünlüler: e, i, ö, ü
Dudakların durumuna göre:
 • Düz ünlüler: a, e, ı, i
 • Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
Ağzın açıklığına göre:
 • Geniş ünlüler: a, e, o, ö
 • Dar ünlüler: ı, i, u, ü
 sessiz harfler:
 • Harfler: b, c, d, f, g, ğ, h, n, k, l, m, n, p, r, s, ş, v, y, zsesli harfler:
 • Harfler: a, e, ı, i, u, ü, o, ö
Alfabe sırası, ünsüz harfleri seda ve teşekkül bakımından değerlendirme yaparak gruplandırılır.
 • Seda bakımından ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
 • Sedasız ünlüler: ç, f, h, k, p,
 • Teşekkül noktası bakımından dudak ünsüzleri: b, p, m
 • Diş dudak ünsüzleri: d, t, n, ş, z
 • Damak- diş ünsüzleri: c, ç, j, ş
 • Ön damak ünsüzleri: g, k, l, r, y
 • Arka damak ünsüzü: ğ
 • Gırtlak ünsüzü: h
]]>
Kuranı Kerim Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kurani-kerim-alfabesi.html Sun, 11 Nov 2018 03:57:36 +0000 Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır. Yazması ve öğrenmesi oldukça basit olan Kuran-ı Kerim alfabesi, islam birliğini Kuran-ı Kerim Alfabesi, islam dininin ana kitabı olan Kuran-ı Kerim' de birbirinden güzel ve farklı anlamları ifade eden toplam 28 harf bulunmaktadır. Yazması ve öğrenmesi oldukça basit olan Kuran-ı Kerim alfabesi, islam birliğini sağlayıcı ve Hak Teala katında makbul görülen harflerdir. Müslümanlığın yol göstericisi olan Kuran-ı Kerim alfabesi, yaygın olarak kullanılır bir hale gelmiştir ve nitekim Osmanlı İmparatorluğu zamanında da büyük öneme sahip olmuştur. Dünyada ilk yazı dili olan Kuran-ı Kerim alfabesi, aynı zamanda en fazla kullanılan yazı biçimi de olmuştur. Kuran'ı öğrenmek ve anlamak için öncelikle bu alfabeyi bilmek gereklidir. Bildiğiniz üzere arapça olan Kuran; haliyle alfabesinin geneli de arapça harflerden meydana gelmiştir. Anlamının değişmesine neden olacağı için Kuran-ı Kerim farklı alfabe ile yazılamaz ve anlatılamaz. Ayrıca Peygamber efendimizin (s.a.v) Kuran-ı Kerim' i yazarken bu alfabeyi kullanmış olması kitabımızın kutsal olduğunu ve bu harflerin sıradan semboller olmadığını bize göstermektedir.

Türkçe harflerden daha farklı olan Kuran-ı Kerim alfabesinin kendine has bir özelliği vardır. Çünkü, bazı harflerin okunuş biçimleri farklıdır. 'Elif' harfi ile başlayıp 'Ye' harfi ile son bulan Kuran-ı Kerim alfabesi sağdan sola yazılır ve yine aynı yönde okunur. Bu harflerin sesinin çıktığı yerleri iyi bilmek gerekir. Aksi halde harflerin oluşturduğu kelimelerin anlamı bozulur. Harflerin çıkış noktaları dil, dudak ve boğazdır. Dilden çıkan harfler 18, dudaktan çıkan harfler 4 ve boğazdan çıkan harfler isr 6 tanedir. Kısacası önemli olan Kuran-ı Kerim alfabesindeki harflerin telafuzudur.

Kuranı Kerim AlfabesiKuran-ı Kerim alfabesi ve okunuşları:

( ا - Elif ) İnce ve açıkça okumayı sağlar ve harekesine göre değişik şekillerde okunur (e, a, i, u, en, an, in, un gibi)

( ب - Be) Türkçedeki 'b' harfi gibidir. İki dudağın kuvvetlice kapanması ile okunur. İnce ve aşikâr okunur.

( ت - Te ) Dilinizin ucunu üst ön dişetlerine dokundurarak okunur ve Türkçedeki 't' harfi gibidir.

( ث - Se ) Dil ucunun üst kısmını, üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkararak okunur. İnce ve yumuşak söylenir.

( ج - Cim ) Türkçedeki 'c' harfi gibi olan bu harf; dil ortasını üst damağa kuvvetlice dayatıp çekerek söylenir.

( ح - Ha ) Boğazı hiç sıkmadan boğaz ortasında çıkarılan 'ha' sesi kalın bir harftir.

( خ - Hı ) Boğazın ağza yakın yerinden, boğazı hırıldatarak çıkarılan bu harfin Türkçede karşılığı yoktur. 

( د - Dal ) Dil ucu ile üst ön dişlerin diplerinden çıkan bu harf Türkçedeki 'd' harfi gibidir. Herzaman ince ve şiddetli okunur.

( ذ - Zel ) Dil ucu ile üst ön dişlerin uçlarından çıkarılan bir sestir ve peltek çıkarmaya dikkat edilmelidir. Daima ince ve yumuşak seslidir.

( ر - Ra ) Türkçedeki 'r' harfi gibidir. Dilin ucunun geriye doğru kıvırarak üst damağa sertçe dokunması suretiyle okunur. Bazen ince bazen ise kalın okunan bir harftir.

( ز - Ze ) Dilin ucunun ön dişlerin uçlarına dokunması ile okunur ve ince bir harftir.

( س - Sin ) Dilin ön dişlerin başlarına yakınlaşması ile okunur ve daima ince okunur.

( ش - Şin ) Dilin orta kısmının üst damağa dayanması ile okunur. Türkçedeki 'ş' harfi gibidir ve yumuşak bir harftir.

( ص - Sad ) Dilin ucu ile ön dişlerin yarısından çıkarılan bu harf, daima kalın okunur.

( ض - Dat ) Dilin sağ ve sol yada her iki yanının üst azı dişere dokun]]> Korece Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/korece-alfabe.html Mon, 12 Nov 2018 03:28:33 +0000 Korece alfabe; Kore alfabesine hangıl  denilmektedir.  Bin dört yüz kırk üç yılında kral Sejong  tarafından yaptırılmıştır. Koreliler on beşinci yüzyıla kadar Çin alfabesini kullanmışlardır. fakat Çin alfabesini öğre Korece alfabe; Kore alfabesine hangıl  denilmektedir.  Bin dört yüz kırk üç yılında kral Sejong  tarafından yaptırılmıştır. Koreliler on beşinci yüzyıla kadar Çin alfabesini kullanmışlardır. fakat Çin alfabesini öğrenmek yazmak ve okumak çok zor olduğu için Kore Kralı Sejong bilimadamlarından yeni bir alfabe geliştirmelerini istemiştir. Kore kralı Sejong' un hedefi halkı çağdaşlaştırmak, bilim alanında gelişmeleri sağlayıp halkın daha kolay okuma,  yazma öğrenmesini sağlamaktır. Bu alfabe 1944 yılında tamamlanmıştır. Hangıl alfabesi ile yazılan ilk eser Hunmin Congım' dır. Hunmin Congım, halka doğruları öğreten ses demektir. Kore alfabesinde 14 ünsüz harf, 10 ünlü harf oluşmaktadır Ayrıca Hangıl alfabesinde 11 tane yarı ünlü (diptong ),  5 tane de çift ünsüz bulunmaktadır.Yalnız bu harfler alfabede yer almamaktadır. Hangıl üç temel noktası vardır. 

 Kore alfabeHangılın üç temel noktası; 
 • Birincisi insanı temsil eden dikey çizgiler '' I ''  kullanılmıştır. 
 • ikincisi dünyayı temsil eden yatay çizgiler '' - '' kullanılmıştır. 
 • üçüncüsü ise cenneti temsil eden yuvarlak karakterlerdir ''o'' kullanılmıştır.
Hangıl alfabesi oluşturulurken, Moğol,  Çin yazı sistemi ve Phags Pa yazı sistemlerinden faydalanarak oluşturulmuştur. 

Korece alfabesi hangıl diğer alfabelerde olduğu gibi yan yana gelen karakterlerden oluşmaktadır. Hangılı oluşturan bilim adamları daha önceden kullanılmakta olan Çin alfabesinin etkisinde kalarak yanyana harfler yerine kare şeklinde harfler oluşturarak hangıl alfabesini oluşturmuşlardır. Hangıl alfabesinin tasarlayan bilim adamları yan yana gelen harfler yerine ikili üçlü ve dörtlü değişimlerle heceler oluşturmuşlar. Böylece Hangıl  alfabesini ortaya koymuşlardır.

Korece AlfabeKore alfabesi de Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir. Bunun için Türklerin öğrenmesi Korece'yi daha kolaydır. Fakat korecede yani hangıl alfabesinde Latin alfabesi kullanılmaz. Bunun için Latin harfleri yer almadığı dolayı öncelikle hangıl alfabesinin harfleri öğrenilmelidir. Kore alfabesi 28 harften oluşur.

Kore halkı kendi dili olan Korece'yi konuşurken yazı dili olarak Çince yi  kullanmaktaydı. Buda karışıklıklara ve zorluklara yol açmaktaydı. Çünkü Korece konuşup Çince yazmak çok zordu insanlar dertlerini, sıkıntıları anlatmakla çok büyük problem yaşıyorlardı. Kore Kralı Sejong sayesinde Hangıl alfabesinin oluşturulmasıyla konuştukları gibi yazmaya başladılar. Yani Korece konuşup Korece yazmaya başladılar. Çin karakterleri hem karmaşık hem de çok fazla karakter içermekteydi. Bunun için Çin karakterlerinin ve hecelerin çok olması yazım da zorluğuna neden olmaktaydı. Hangıl alfabesi 28 Harften oluşturulmuştur. Hangıl alfabesi ile Kolece' nin tüm seslerini yansıtacak Fonetik harfler oluşturulmuş oldu. Koreliler Hangıl alfabesi ile seslerin ve harflerin eş olduğu bir sisteme kavuştular. Bu sistem sayesinde fikirlerini, düşüncelerini rahatça yazmaya ve ifade etmeye başladılar.

Hunmin jeongeum haeyebon, Kore alfabesi oluşturulurken gözlenen ilkeleri ve Hangıl alfabesinin kullanımı açıklar. Yeni Kore harfleri ilk olarak Kore Joseon kraliyet ailesinin yüceliğini övmek için kullanılmıştır. Joseon' un kuruluşunu gururla anlatmayı amaçlamaktadır. Samgang haenhshildo ise hangıl kullanılarak Konfüçyüsçülük üzerine itina ile yazılmıştır. 
]]>
Almanca Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/almanca-alfabe.html Tue, 13 Nov 2018 02:14:30 +0000 Almanca Alfabe, Almanca dilinin yazımında kullanılan ve Latin harflerinden türetilen bu alfabe, 27 harften oluşmaktadır. Hint-Avrupa dillerinin Cermen koluna bağlı olan Almanca, Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden en çok konuşulan Almanca Alfabe, Almanca dilinin yazımında kullanılan ve Latin harflerinden türetilen bu alfabe, 27 harften oluşmaktadır. Hint-Avrupa dillerinin Cermen koluna bağlı olan Almanca, Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden en çok konuşulan dilidir. Almanya, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre'nin bir bölümünde bu dil yaygın olarak kullanılmaktadır. 38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu bu dil, ülkemizdeki Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimleri Liselerinde en az 2 ders saati şeklinde öğrencilere verilmektedir. Ayrıca İngilizce'den sonra en yaygın ikinci yabancı dil olarak kabul görmektedir. Alfabedeki harfler ve okunuşları ise şöyledir:

A: A- B: Be-C: Tse-D: De-E: E-F: Ef-G: Ge- H: Ha- İ: İ-J: Yot-K: Ka- L: El-M: Em-N: En-O: O- P: Pe-Q: Ku-R: Er- S: Es- T:Te-U: U- V: Fau- W: Ve- X: İks- Y: İpsilon- Z: Tset- ß: Ss

Almanca alfabe, harflerin okunuşu yukarıdaki gibidir. Bu alfabede a, e, i o, ü harfleri Türkçe'deki gibi okunmaktadır. Ayrıca Alman alfabesinde iki ünlü harf yan yana gelirse hece uzun okunur. Sessiz harfler yan yana gelirse farklı sesler türetilebilir. Almanca'da genellikle ilk hece vurgulu bir şekilde okunur. Ayrıca I ve J harflerinin büyük şekilde kullanımında nokta kullanılmaz. Bazı harflerin yan yana gelmesi ile okunuşlar da şöyle açıklanabilir:
 • Ei: Ay olarak okunur. 
 • İe: İ olarak okunmaktadır.
 • Eu: Oy şeklinde okunur.
 • Tsch: Ç olarak okunur.
 • Sch: Ş olarak okunmaktadır.
 • Ch: H olarak okunur.
 • Z: Ts olarak okunmaktadır. 
 • Au: O şeklinde okunur.
 • Ph: F olarak okunur.
 • Sp: Şp şeklinde okunur.
 • St: Şt şeklinde okunmaktadır.
 • H: Okunmaz. Kendinde önceki heceyi uzatır. 
 • R: Bu harf çok önemlidir. Sesin çıkarılması için boğazdan çıkarılması gerekmektedir. 
Almanca AlfabeAlmanca alfabe, eğer bir sesli harfin yanında '':'' işareti varsa bu o sesli harfin uzatılması gerektiğini anlatmaktadır. Ayrıca ''Y'' harfi Türkçe'de sessiz harf iken Almanca' da 'Ü'' diye okunduğundan sesli olarak kabul edilmektedir. Eğer bu dili öğrenmek isterseniz fazla sıkıntı yaşamazsınız. Bizim dile de biraz benzemektedir. Sadece biraz daha katıdır ve sesler boğazdan çıkartılır.
]]>
İşaret Dili Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/isaret-dili-alfabesi.html Tue, 13 Nov 2018 09:27:54 +0000 İşaret dili alfabesi; İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında veya normal işitme sorunu olmayan kişiler ile iletişim için kullandığı, el hareketlerini ve yüzdeki mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildi İşaret dili alfabesi; İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında veya normal işitme sorunu olmayan kişiler ile iletişim için kullandığı, el hareketlerini ve yüzdeki mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Türk işaret dili tarihi çok eski Osmanlı dönemlerine kadar uzansa da, milli eğitim bakanlığı 1995 yılında ilk olarak görsel bir kılavuz yayın düzenlemiştir. Ancak henüz günümüzde bile halen bir yazılı materyal, sözlük veya arşiv bulunmamaktadır. Dünyada işaret dilinin yayılması ve kullanılabilmesi için ortak bir alfabe belirlenmesi gerektiği kanaati geliştikten sonra işaret dili okulları açılmaya karar verilmiştir. Bu tür işitme engelli olan kişilerin birbirleri ve diğer kişiler ile iletişim rahatlıkla girebilmesini sağlamanın en kolay yolu okuldur. Tıpkı hiç bir sağlık sorunu olmayan normal insanların okulları olduğu gibi onlarında okulları vardır. İlk olarak Fransa' da 1770 yılında işitme engellilerin kullandığı el hareketlerini ve grameri olan bir işitme dili kabul edilmiştir. ve okullarda öğretilmeye başlanmıştır. daha sonra bir Fransız işaret bilimcisi tarafından Amerika' ya götürülmüş ve orada da 1817 yılında Thomes Galaudet tarafından sadece işitme engelli sağırlara eğitim dili verilen iki işaret dili okulu kurulmuştur. 

İşaret dili ve alfabesinin genel özellikleri;

İşaret dilinin kendine has bir çok özelliği vardır bunlar;
 • Her işaret dilinde kendine has gramer vardır.
 • İşaret dilleri de sözlü dillerdeki gibi bir gramer yapısına sahiptir. Genel bir yanılgı olan basit düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir.
 • Sözel diller ile işaret dilleri arasında yapı ve kullanım farkı vardır.
 • Her ülkenin kendisine has bir işaret dili vardır.
 • Diğer sözlü dillerde ve işaret dillerinde olduğu gibi her ülkenin işaret dilinin de çok erken yaşlarda öğrenilmesi gerekmektedir.
İşaret dili alfabesi, hangi ülkede kullanılıyorsa oranın alfabesine göre düzenlenir. Örneğin Fransa'da Fransızcaya göre, Türkiye'de Türkçeye göre değişiklik gösterir. Nedeni de yaşadığı ülkenin dilindeki alfabedeki harflere ve konuşmaya göre olması gerektiğindendir. Bir ülkenin işaret dili kullanan vatandaşı ile bir başka ülkenin işaret dili kullanan vatandaşının birbirini anlama olayı tıpkı sözlü konuşmadaki gibi imkansızdır. Çünkü ikisi de kendi dilinin harflerine ve kelimelerine göre işaret dilini öğrenir. Buradaki tek fark ikisininde el ve yüz hareketlerini kullanıyor olmasıdır. Bunun dışında hiç bir benzerliği yoktur. 

İşaret Dili Alfabesiİşaret dili alfabesi, diye tek isim altında tüm dünya dillerini toplamanın imkanı yoktur. Her ülke kendi işaret dilini belirler ve bu yönde okullar açarak hizmete sunar. Birçok yapılan araştırmada tıpkı sözel dillerde olduğu gibi işaret dillerinde de aynı nörolojik süreçler ve aynı lokalizasyon vardır. O yüzdende işaret dili alfabesinin eğitimi de ideal yaş dediğimiz eğitim yaşından dahada önce başlar. Bebeklerin ve küçük çocukların kendini ifade edebilmesinin en kolay yolu işaret dili alfabesini öğrenmektir. 
]]>
Havacılık Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/havacilik-alfabesi.html Tue, 13 Nov 2018 18:37:59 +0000 Havacılık Alfabesi, birçok meslek dalı zamanla kendi içinde alfabeler oluşturmuştur. Bu çalışanlar birbiri ile bu alfabeyle kolayca anlaşırlar. Ancak bilmeyenler için tahmin etmek çok zordur. Bu yüzden bu makalemizde sizin içi Havacılık Alfabesi, birçok meslek dalı zamanla kendi içinde alfabeler oluşturmuştur. Bu çalışanlar birbiri ile bu alfabeyle kolayca anlaşırlar. Ancak bilmeyenler için tahmin etmek çok zordur. Bu yüzden bu makalemizde sizin için havacılık alfabesi konusunu araştırdık. Öncelikle eğer uçuş yaptıysanız ellerinde telsiz bulunan bazı görevliler görmüşsünüzdür. Bu kişiler uluslararası ortak bir alfabe kullanırlar. Uluslararası olduğu için bu kodlar için İngilizce dili kullanılmaktadır. Aynı zamanda havacılık dili ile gemicilik dilinde aynı alfabe kullanılmaktadır. Kullanılan kod alfabeleri şöyledir:
 • A: Alpha- B: Bravo- C: Charlie- E: Echo- F: Foxtrot- G: Golf- H: Hotel- I: India- J: Juliet- K: Kilo- L: Lima- M: Mike- N: November
 • O: Oscar- P. Papa- Q: Quebec- R: Romeo- S: Sierra- T: Tango- U: Uniform- V: Victor- W: Whiskey- Y: Yankee- Z: Zulu
Bu harflerin kendi isminizde kodlayarak sizde öğrenebilirsiniz. Bu harfler dışında havacılıkta birçok kod bulunmaktadır. Bu kodlar ikili veya üçlü olabilir. Mesela THY, Türk Hava Yollarının 3'lü kodu olarak kullanılmaktadır. 
Havalimanlarında da bu kodlar vardır. Örneğin, IST, ABD, ESB gibi kodlar şehirlerin isimlerinin ilk 3 harfi ile oluşturulmuş kodlardır. ADB, İzmir' in üçlü kodlarından biridir. Ancak açılımı Adnan Menderes Havalimanı'dır. Uçakların ismi ise kuyrukta bulunan ve tescilini belli eden kodlar bulunmaktadır. Mesela TC-XXXX gibi bir şey görebilirsiniz. Burada TC Türkiye  Cumhuriyeti'nin tescilli uçağı olduğu anlamına gelir. 

Havacılık alfabesi, havacılıkta tüm dünyaca kabul edilen Sitatex adında bir mesajlaşma sistemi bulunur. Bu sistemde her harf bir ücrete tabi olduğu için zamanla kısaltmalar kullanılmaya başlanmıştır. Kalkış yapan uçak istasyona origin kodunu yollarken karşı istasyona destination ve movement kalkış mesajını gönderir.
Uçuşlar da kendi aralarında ayrılmaktadır. Mesela, tarifeli uçuşlara schedule adı verilir. Sadece yaz dönemi uçuşlarına ise chapter adı verilir. Charter uçuşlar sadece sezonluk uçuş planı ile yapılır. Ancak tarifeli uçuşlar günlük planlar ile belirlenir. Tarifeli uçuşlarda ''Schedule time of departure'' tarifeli uçağın kalkış saatidir. ''Schedule time of arrival'' ise tarifeli uçağın iniş saatidir. 

Havacılık AlfabesiHavacılık alfabesi diğer kullanılan bazı kodlar ise şunlardır: 
 • Origin: Uçağın kalktığı nokta
 • Destination: Uçağın iniş noktası
 • Mid-point: Aktarmalı seferlerde ara nokta
 • OW ( One Way): Tek gidiş 
 • RT (Raund Trip): Gidiş- Dönüş
 • CT ( Circle Trip): Dairevi seyahat
 • RW ( Raund The World): Dünya seyahati
]]>
Makedon Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/makedon-alfabesi.html Wed, 14 Nov 2018 01:43:54 +0000  Makedon alfabesi Makedonca'nın yazımı için kullanılan Kiril alfabesi nedir pitonun 1945 te vermiş olduğu Tito 4ile anti-faşist Makedon Meclisi tarafından oluşturulmuştur Makedon alfabesi 31 harften oluşmaktadır. Makedo  Makedon alfabesi Makedonca'nın yazımı için kullanılan Kiril alfabesi nedir pitonun 1945 te vermiş olduğu Tito 4ile anti-faşist Makedon Meclisi tarafından oluşturulmuştur Makedon alfabesi 31 harften oluşmaktadır. Makedon alfabesindeki S harfi Latin alfabesinden gelme değildir. Sadece J harfi Latin alfabesinden gelmedir. Yunan Stigma  ç harfinden gelmektedir latincedeki S harfine benzemesi tamamen rastlantıdır. Makedonca Güney Slav dillerinin Doğu grubundan bir dildir makedonların ve Makedonya Cumhuriyeti'nin resmi dilidir Makedonca yazıya dökülen ilk Slav dilidir yazıya dökülmesi ile gelişmeye başlamıştır Makedon dili yüzyıllarca komşuları tarafından inşa edilmiştir Bulgarlar Makedonca'yı Bulgarcanın bir diyalekti olarak kabul etmişlerdir. Makedonca ilk gelişmesine rağmen ilk sözlük 1875 de Pulevski  tarafından kaleme alınmıştır.

 Makedon alfabesi tarihçesi,

Makedon alfabesi 1903 de standart hale gelmiştir 1945 de Tito ve anti faşist ve Makedon  Meclisi tarafından resmiyet kazanmıştır. Fonetiğine uygun harflerle Miriskov adlı Makedon  dilbilimci tarafından ilk defa Makedon alfabesi 1903 yılında oluşturulmuştur 1945 de yazıda uyum sağlamak amacıyla aynı seslerle anti-faşist Makedon Meclisi tarafından yeniden düzenlenmiştir Bulgarlar çok uzun yıllar boyunca Makedonya'nın varlığını kabul etmemişlerdir fakat 1999 yılında imzalanan protokol ile Makedon Cumhuriyeti'nin resmi dili olarak Makedonya'yı kabul etmişlerdir Makedonca üç temel döneme ayrılır eski Makedonca dokuzuncu Yüzyıl ve on sekizinci Yüzyıl arasındadır yeni Makedonca 1802 ve 1944 yılları arasında gelişmiştir en son olarak da Çağdaş Makedonca 1945 yılından itibaren günümüze kadar gelmiştir. 

Makedon AlfabesiMakedon alfabesinin çeşitlemeleri arasında Bulgar alfabesi Rus alfabesi Sırp alfabesi ve Ukrayna alfabesi gelmektedir.

Makedonca dokuzuncu yüzyılda yazı dili olarak geliştirmeye başlamıştır buna rağmen bazı Balkan Slav ülkeleri tarafından yüzyıllarca inkar edilmiştir Makedonca diğer Slav ülkeleri tarafından yasaklanmış yada dillerinin 16 olarak gösterir gösterilmeye çalışılmıştır Bu nedenle dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de yeterince tanınmış bir dil değildir bundan 40 yıl öncesine kadar slow dillerinden bahsedilirken Makedonya'dan hiç kimse söz etmezdi Makedonca ile ilgili çok az bilgi verilirdi Aslında Makedonca Rusça Sırpça slovence Bulgarca gibi slav grubu dillerinden biridir bu dil beşinci yüzyılda Balkan yarımadasına yerleşen silah ovalar arasında oluşmaya başlamıştır Balkan dillerine etkisi ile daha doğrusu Balkan Dilleri ve ilişki kurarak gelişen Makedonca onbeşinci yüzyılda yazı dili olarak varlığını kendini göstermeye başlamıştır Osmanlı Döneminde ise Makedonca Osmanlı'nın etkisinde Türkçe'nin etkisinde kalmıştır akedon alfabesinin slow dilinin bir edebiyat hali edebiyat dili haline gelmesine Kiril ve Metodiy kardeşlerin Payı çok büyüktür.  962 yılında Rastislav ülkesini Almanların kültürel ve siyasi etkisinden kurtarmak için Bizans Çarından  yardım ister.  Bizans Çarıda Kiril ve Metodiy kardeşleri gönderir.  Bu iki kardeş öncelikle Moravya Slavlarına hristiyanlığı kabul ettirmek ićon kitap çevirisini başlarlar. Çeviri öncesi otuz sekiz harfli bir alfabe hazırlarlar. Böylece makedonların edebiyatı gelişmeye başlar Makedonca Yunan ve Bulgar kiliselerinin Amansız etkisi yüzünden 12 Klavyeler arasında en geç gelişen dildir Makedon halkı dilinin yazı dili olarak gelişmesini xvi Yüzyıl ile xix yüzyıl arasında el yazmalarında görmüşlerdir Makedon alfabesi 1944 yılından sonra Makedon halkının gayretleri sayesinde devletin resmi dil olarak kabul edilmiştir.
]]>
Göktürkçe Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/gokturkce-alfabe.html Wed, 14 Nov 2018 02:49:38 +0000 Göktürkçe Alfabe ; Göktürkler, 500'lü yıllarda Avarlar'a bağlı olarak yaşayan ve bir kısmı Altaylar'ın güney kısmına göçen Türk topluluklarının birleşmesinden ortaya çıkmıştır.Gökt Göktürkçe Alfabe ; Göktürkler, 500'lü yıllarda Avarlar'a bağlı olarak yaşayan ve bir kısmı Altaylar'ın güney kısmına göçen Türk topluluklarının birleşmesinden ortaya çıkmıştır.

Göktürk Harfli Yazıtlar 

Göktürk yazıtları içinde en çok bilinenler Köktürk bengü taşlarıdır. Bu taşlarının büyük çoğunluğu Orhun Irmağı civarındadır. Orhun Yazıtları dendiğinde akla Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları gelir. 

Göktürkçe Alfabe

Orhun Yazıtları'ndaki Göktürk Yazısı, 7. yüzyıldan sonra yazılı kaynaklarda gözlenmiştir. 

Yazı dillerinin Orhun Abideleri'ndeki olgunluğa ulaşabilmesi için uzun yıllar gerekir. Bu sebeple, Orhun yazısının milattan önceye kadar dayandığını söyleyebiliyoruz. Türklerin yazı dilini belgeleri ile takip edebildiğimiz 7. yüzyıldan sonra, Orhun yazısı 5-6 yüzyıl süresince Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada kullanılagelmiştir. Ta ki Karahanlılar döneminde Uygur alfabesinin yaygınlaşmasıyla, Göktürk yazısı terk edilmiştir. Orhun Yazıtları, bin yıldan uzun süre bir şekilde korunarak günümüze ulaşsa da, keşfedilmesi 19. yüzyılın ortalarını bulmuştur. 

Harfler doğadaki nesnelerden hareketle geliştirilmiştir. Bu nedenle Göktürk alfabesinin, binlerce yıl önce yaşamış olan Türk'lerin oluşturdukları bir tür resim yazısının devamı olduğu düşünülmektedir. Harfler doğadaki veya insan tasavvurundaki nesnelere benzetilmektedir. Örneğin, O harfi, aşağı doğru bakan bir oku sembolize eder. Bu harfin alfabedeki karşılığı ok - uk şeklindedir. 

Alfabenin harfleri sert yüzeylere kazındığından, dikey ve yatay çizgilerden oluşur. Çivi yazısı özelliği gösteren yazı, taşlara kazınarak işlendiği halde estetik görünümünü korumuştur. Harfler keskin hatlara sahip olmakla birlikte tarihi süreç içerisinde kağıt üzerine aktarıldığında  yumuşak hatlara kavuşmuştur. 

Göktürk yazısı sağdan sola doğru yazılır. Alfabede ki harf sayısı 38'dir. Harflerin 30'u ünsüz, 4'ü ünlü, 4'ü ise çift seslidir.

Göktürkçe AlfabeGöktürkçe Alfabenin Okunuşu

Alfabede 30 ünsüz bulunur. 20'si kalınlık - incelik durumuna göre değişir. Diğer 10 harfin 5'i bütün ünlülerle birlikte kullanılır. Kalan 5'i ise çift ünsüzü karşılayan harflerdir. 

Ünsüzlerin kalınlık - incelik uyumu, günümüz Türkçesinde ki büyük ünlü uyumu ile bağlantılıdır. Bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü kullanılmışsa o hecedeki ünsüzlerin kalın biçimi kullanılmalıdır. İlk hecedeki ünlü ince ise,  hecedeki ünsüzleri de ince olmalıdır. 

Budun sözcüğü Göktürk yazısı ile (NDuB) biçiminde yazılır ve ilk hecesinde u ünlüsü vardır. Kalın ünlü olan U sesi ile aynı hecede bulunan b sesi de kalın olmalıdır. 

Tigin sözcüğü (ngit) şeklinde yazılır. Burada ise ilk hecede bir ince ünlü olan i ünlüsü kullanılıyor. Bu yüzden o hecedeki t ünsüzünün de ince biçimi kullanılmalıdır. 

Bir sözcüğün ilk hecesi içinde kalın ünlü (a, ı, o, u) yer alıyorsa, hecedeki ünsüz harf de kalın olur. Şayet ilk hecedeki ünlü inceyse (e, i, ö, ü) hecedeki ünsüz de ince olur. Bu kural sadece kalınlık - incelik uyumuna içinde yer alan 20 ünsüz için geçerlidir. Çünkü  m harfinin kalın veya ince biçimi yoktur. Ünlülerle kullanılan ünsüzler harfler, içinde ç, m, p, ş, z seslerinin olduğu herhangi bir sözcüğün içinde yer alabilirler. 

Ressam anlamındaki bedizçi sözcüğünde ç sesini karşılayan ç harfi ve z sesini karşılayan z harfi, kendisinden önceki ve sonraki ünlünün kalın veya ince oluşundan bağımsız olarak (içzdb) şeklinde kullanılır. Günümüzde gümüş şeklinde kullanılan kümüş sözcüğünün (şmük) şeklindeki yazımında m sesini karşılayan m harfi ile ş sesini karşılayan ş harfi ünlülerin durumundan bağımsız olarak kullanılma]]> İbranice Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/ibranice-alfabe.html Wed, 14 Nov 2018 09:39:17 +0000 İbranice alfabe günümüzde Yahudiler tarafından kullanılan İbranice'yi yazıya dökmek için kullanılan bir alfabe olarak karşımıza çıkmaktadır. Sami (Semitik) dil grubuna bağlı bir dil olarak karşımıza çıkan ve İsrail'in İbranice alfabe günümüzde Yahudiler tarafından kullanılan İbranice'yi yazıya dökmek için kullanılan bir alfabe olarak karşımıza çıkmaktadır. Sami (Semitik) dil grubuna bağlı bir dil olarak karşımıza çıkan ve İsrail'in de resmi dili olan İbranicenin yazımında kullanılan bu alfabe pek çok dilde karşımıza çıktığı gibi sağdan sola yazılan bir alfabedir. Bu alfabe sadece sessiz harflerin bulunduğu ve 22 temel sessiz harfin olduğu bir alfabedir. Sesli harflerin ise sessiz harflere eklenen işaretlerle gösterildiğini görebilirsiniz. Ancak bu noktalamalarında daha çok dini metinler ve sözlüklerle birlikte yabancı kelimelerin doğru okunuşunun gösterilmesi amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz.

İbranice alfabe yalnızca İbranice dilinin yazımı için kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bu alfabenin Cermen kökenli ve Aşkenaz Yahudilerinin konuşmuş olduğu bir dil olarak karşımıza çıkan Yidiş yani Yahudi Almancası ile Sefarad kökenli Yahudilerin dili olarak karşımıza çıkan Ladino yani Yahudi İspanyolcası yazımı sırasında da kullanıldığını görebilmek mümkündür. Tarih boyunca şekil değişikliklerinin az çok yaşandığını görebildiğimiz bu alfabenin farklı biçimleri bulunduğunu görebilmek mümkündür. Bunların Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi şekiller olduğunu biliyoruz.

İbranice Alfabeİbranice alfabe içerisindeki harflere baktığımız zaman her harfin sayısal bir değere sahip olduğu görülebilir. Mesela "Alef" harfinin sayısal değerinin 10 olduğu ve "yod" harfinin ise sayısal değerinin 1 olduğu görülmektedir. 11 yazmak için bu iki harf birlikte kullanılmaktadır. Bu alfabede kullanılan harfleri şu şekilde sıralayabiliriz: Alef, bet-ve (B-V), gimel (G), dalet (D), he (H), vav (V), zayin (Z), het (KH-H), tet (T), yud (Y), kaf-haf (K, KH, H), lamed (L), mem (M), nun (N), sameh (s), ayin, pe-fe (P-F), tsadik (TS-TZ-Z), kuf (K-Q), reş (R), şin-sin (Ş-S), tav (T).
]]>
Çince Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/cince-alfabe.html Thu, 15 Nov 2018 04:49:41 +0000 Çince Alfabesi, yazı türü dünya üstünde çokça yazılan ve konuşulan bir yazı dili olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre tam 3500 senelik bir geçmişi vardır. Çince Alfabesi, yazı türü dünya üstünde çokça yazılan ve konuşulan bir yazı dili olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre tam 3500 senelik bir geçmişi vardır. Yapılan kapsamlı araştırmalarda milattan önce on ikinci yüzyıla kadar dayanır. Yapılan birçok kazıda insan kemiklerinin üstüne yazılmış olan büyü tılsımları ile kehanet tılsımına ulaşılmıştır. Latin alfabesinde bulunan harfler gibi yan, yana gelerek bir kelimeyi oluşturamaz. Çince alfabesinde yer alan her bir kelime için değişik harf vardır. Geleneksel Çincenin yazma ile okuma oranı oldukça düşük olduğundan dolayı öğrenilmeside bir o kadar zordur. Bu yüzden 1958 senesinde tüm sembolleri Latin alfabesine aktarmak amacı ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Pinyin tarafından kabul edilmiştir. 
 
Çince Alfabesinin Yazma İle Okuma Oranı çok Düşük

Üniversite bitiren bir kişinin bildiği kelime sayısı tam dört bin civarında olmaktadır. Eğer Çin ülkesinde basılan bir gazeteyi okuyabilmek istiyor iseniz o zamanda en az üç bin civarında kelime bilmeniz gerekir. Çin Halk Cumhuriyetinde yaşamakta olan bir Edebiyat Profesörü ise; tam on beş bin civarında kelime bilmesi gerekir. Eğer sizlerde Çin Halk Cumhuriyetine tatile gidecek yada gitmeyi düşünüyor iseniz ortalama tam bin kelime civarında sembol bildiğiniz zaman çok rahat bir şekilde gitmek istediğiniz yerler ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca tek başınıza da rahatlıkla gezebilirsiniz. Çince alfabesi harflerden değil sembollerden meydana gelmiştir. Alfabede meydana gelen sembollerin hecelerine değişik tonlar verilir. Günümüzde ise Çince alfabesi oldukça basit bir hale getirilmiştir. Çince alfabesi kullanılarak yazılan tam iki yüz sayfa civarında olan bir kitabı okuyabilmek oldukça zordur. Bu sebepten dolayı kitap okuma sayısı oldukça azdır. Çincede konuşma dili ise çok kolay bir şekilde öğrenildiğini bilinir. Ancak Çince yazısı yazmak ise olduğunu da biliyoruz. Karakterler eğer çok dikkatli bir şekilde ezberlenir ise işte o zaman yazmakta çok kolay olur.

Çince AlfabeÇince Alfabesinin En Çok Kullanılan Bir Dil Olması

Çince alfabesi dünyada en fazla insan tarafından konuşulmakta olan bir dil olmasından dolayı Birleşmiş Milletlerde de yasal olarak bilinen resmi dillerden bir tanesi de Çince Alfabesidir. Her beş kişiden en az bir tanesinin Çince konuştuğu bilinir.

Çince Alfabesinde Lehçeler Farklıdır

Çincenin yer aldığı bölgelere göre daha değişik lehçeler vardır. Örneğin Kuzey Çin'de en çok konuşulan Mandarin ismi verilen Lehçe olmaktadır. Aynı zamanda da kullanılan bu lehçe Çin Halk Cumhuriyetinin de resmi dili olarak kabul edilir. Bu alfabede hiyeroglif ismi verilen yazı türü kullanıldığından dolayı çok zordur. Eğer bir insan Çinceyi öğrenmek istiyor ise Mandarin lehçesini bilmesi gerekir. Mandarin lehçesinde tan dört değişik tonlama vardır. Çince heceli bir dil olmasından dolayı tonlamaya çok dikkat etmek gerekir. Özelikle de Çin halkından göçmen olanların kullandıkları Lehçe ise Kantonca dilidir. Çin Halk Cumhuriyetinde Mandarin lehçesinden sonra en çok Kantaron Lehçesi konuşulur. Çince alfabesinde yer alan kelimeler lehçelerine göre çok daha değişik ses tonları ile okunur. Çince televizyon programlarının nerede ise hepsi alt yazılıdır. Bunun nedeni telaffuz olarak değişiklik gösterse bile bütün kelimelerin yazılışı aynı olmaktadır.

Önümüzdeki Senelerde Çince Çok Önemli Olacak

Çin ekonomisi son yıllarda büyüme hızına ulaştığından dolayı 2020 senesinde dünyanın en zengin ekonomisine sahip olacağı düşünülür. Bu sebepten dolayı yurdumuzda daha kolay ticari alışveriş yapılması içinde Çince Alfabesinin öğrenilmesi için kurs merkezleri açılmaktadır. Yurdumuzda Çince okuyan ve k]]> Fringe Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/fringe-alfabesi.html Thu, 15 Nov 2018 07:18:02 +0000 Fringe Alfabesi, Fringe dizisi J.J. Abraham, Alex Kurtzman ve Roberto Orci tarafından Amerika'da 19 Ağustos 2008 yayınlanmış bilim-kurgu dizisidir. Bu dizide Amerikan Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın FBI'ın Boston ve Massachutses kolunun Fringe Alfabesi, Fringe dizisi J.J. Abraham, Alex Kurtzman ve Roberto Orci tarafından Amerika'da 19 Ağustos 2008 yayınlanmış bilim-kurgu dizisidir. Bu dizide Amerikan Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın FBI'ın Boston ve Massachutses kolunun görevleri anlatılmaktadır. Son yılların en çok izlenen bu dizi özellikle kullandığı semboller ve işaretler ile çok konuşulmuştur. Bir puzzle gibi parçalara ayıran dizinin bölümlerini birleştirmek izleyici açısından çok güçtür. Dizinin konusu ise bir yapı tarafından bilim-kurgu şeklinde gerçekleşen olayların bir özel ekip tarafından bu olayların incelenmesidir. Öncelikle şunu açıklayayım ki dizinin geçişleri sırasında bazı semboller ve işaretler gösterilmektedir. Bizde bu sembolleri merak eden kişiler için araştırdık.

Fringe alfabesi, dizide geçen semboller ve anlamları şöyledir:
 • Elma: En sık görülen sembollerden biri de elmadır. Ayrıca bu elma yarım bir şekilde ve çekirdek kısmının iki tarafında canlı embriyosu bulunur. Bu sembol Adem ile Havva olayını hatırlatmaktadır. Biliyorsunuz ki elma yasak bir meyve olarak bilinir. Yasak meyveyi yiyen Adem ile Havva günah işlemiş ve bir kaos ortamı oluşmuştur. Yani bu sembol ile insanın kaos içinde dünyaya geldiğini anlatmaktadır. Ayrıca paralel evrenlere ve şekil değiştiricilere de bir gönderme bulunmaktadır. 
 • Deniz Atı: Dizideki bir diğer simge olan deniz atına yakından bakacak olursak Fibonacci spiralini görebiliriz. Ve bu spirali çeviren dikdörtgen altın oran ile çizilmiştir. Bu doğanın mükemmelliği ile ortaya çıkan altın oran bir şeyin eşsiz bir şekilde görünmesini sağlar. Ayrıca aşağı kısımda da Fibonacci spirali bulunmaktadır. Bu sembol 1202'de Leonardo Fibonacci'nin üreme ile ilgili ürettiği teoridir. Burada da ''altın oran'' teorisine vurgu yapılmıştır. 
 • Yaprak: İnsan beyninde Alfa, Beta, Gama ve Delta olmak üzere 4 adet dalga bulunmaktadır. Bu yaprağın ortasında delta dalgasının görüntüsü vardır. Delta, en yavaş olan dalgadır. Hipnoz, astral seyahat ve rüya gibi durumlarda ortaya çıkar. Dizide de bu tür beyin seyahatleri sık sık görülmektedir. 
 • Kurbağa: Dizideki kurbağa sembolünün üzerinde gizlenmiş bir harf vardır. Bu harf Yunan alfabesinin 21. harfi olan fi harfidir. Aynı zamanda bu harf altın oran sayısını da belirtmektedir. Bu oranın doğada birçok işareti bulunur. Örneğin, Mısır'da bulunan Keops Piramitleri   buna en iyi örnek olarak bilinir. 
 • Kelebek: Bu sembolde insan eline benzemeyen kemikler bulunmaktadır. Kelebeklerin her kanat çırptığında hayata büyük bir önem olduğu bilinmektedir. Bu küçük bir etkinin çok uzakta birisinin hayatını etkileyeceği anlamına gelmektedir. Dizide Walter, oğlu Peter için küçük bir şey yapar ve Peter'ın hayatı değişir. Ayrıca bu sembol ile kelebek etkisine de gönderme vardır. Buradaki kelebek sembolü İsa'nın çarmıha gerilişi temsili olarak anlaşılabilir. Dizide de bir kurtarıcı olan Peter böyle simgelenmiştir. 
 • Çiçek: Bu sembolde sol üst kısımda yusufçuk bulunmaktadır. Ayrıca iki tane farklı deri ile kaplı olan yaprak görülebilir. Bu 3 kanat bir yusufçuğun evrimini bize ifade etmeye çalışır. Polenlerin içerisinde ise bir maça simgesi vardır. Ancak bu karmaşık analiz ve Mandelbrotset kümeleridir. Doğada ve özellikle de ağaçların yaprak kısmında bu kümelere rastlamak mümkündür. 
 • El: İlk bakışta normal görülen bu sembolde dikkatli baktığımızda 6 parmak görebiliriz. Bu Fibonacci dizimi ve Pisagor üçgeniyle ilgilidir. Ayrıca ilk insanların da 6 parmaklı olduğu fosiller tarafından belirtilmiştir. Normalde de 6 parmaklı insanlar bulunmaktadır.
 • Boynuz: Bu sembolün üzerinde yine Fibonacci sayıları mevcut ve bir spirali andırıyor. Ayrıca Tevrat'ta boynuz, gücü simgelemektedir. Bu simge iktidar savaşları, güç ve üstünlüğe vurgu yapmaktadır. 
 • Duman: Dizinin tanıtımı sırasında bolca geçen bu simge, içinde bir insan yüzünü barındırmaktadır. Kimilerine göre bu kişi Olivia Dunham. Yani baş ajan olan ve olayları tespit etmek için sürekli par]]> Braille Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/braille-alfabesi.html Thu, 15 Nov 2018 09:42:06 +0000 Braille alfabesi; evveliyatını okuyunca nerelerden ilham alınarak neler yaşayarak ve nasıl şeyler öğrenerek icat ettiği alfabeye çok şaşıracaksınız ve etkileneceksiniz Braille (körler alfabesi) görme engellilerin dünyasını Braille alfabesi; evveliyatını okuyunca nerelerden ilham alınarak neler yaşayarak ve nasıl şeyler öğrenerek icat ettiği alfabeye çok şaşıracaksınız ve etkileneceksiniz Braille (körler alfabesi) görme engellilerin dünyasını değiştiren  ve aydınlatan bu buluştur. Mucidi olan Louis Braille 4 ocak 1809 da Fransa da dünyaya gelmiş.Hikayesi küçük yaşta başlayan Braille,   çocukluğun verdiği merakla babasının çalıştığı atölye ye gider ve eline aldığı bir bıçakla oynar. Derileri kesmeye çalışan Braille 'nin elindeki bıçak kayar ve sol gözüne girer. Babası tarafından hemen mahallesinde bulunan bir kadının yanına tedavi için götürür. Fakat bu tedavi Braille 'nin gözünü kaybetmesine neden olur. Üstelik mikrop kapan gözü sağ tarafa sıçrar ve sağ gözünü de kaybeder. 1730 yılında Paris'te bir görme engelliler okuluna gider. Bu okulda görme engelliler in eğitimi sadece işitme yoluyla sağlanıyordu. Louis Braille aklına gelen her yöntemi denemeye başladı. İplerden,  çivilerden ve çubuklardan yararlanmaya çalıştı.  Ve sonunda başarılı olan Braille öğretmenlerin karşı çıkmasına rağmen direndi. Fakat ölümüne  kadar resmen kabul edilmedi. Ancak 1821  yılında   Louis Braille tarafından geliştirilmiş olan alfabe resmen kabul gördü. İki  kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Bu sesleri isimlendirmek 64 farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilmiştir. 

  Bu sesleri adlandırmak için kabartmaların olduğu her bir pozisyon, yerlerine göre söylenir;
  • Yukarıdan aşağıya, sol tarafta 1 den 3'e kadar (temsili L harfi)
  • Sağ ve sol yandan ilk (temsili C harfi)
  • Braille sistemi aslında Charles Barbier'in Napolyon 'un isteği üzerine, askerlerin karanlık bir gecede ışık olmadan anlaşmalarını sağlamak için geliştirildiği yönteme dayanır. Barbier'in sistemi çok karışık ve öğrenilmesi zordu. Zira askeriye tarafından da kabul edilmemiştir. 1821 senesinde Charles Barbier, Paris milli enstitüsünün görme engelli bölümünü ziyaret ederek Louis Braille ile tanıştı. Braille alfabesinin kurucusunun en büyük eksiğinin alfabesinin sahip olduğu harflerin insanın parmağını hareket ettirmediği müddetçe anlayamaması olduğunu söyledi. Braille alfabesi bu buluşta bir örnekten diğerine kolayca geçilebiliyordu. Kendisinin farklılığı ise Braille alfabesinde devrim yapan altılı nokta sistemiydi. Braille alfabesi yazım sistemi, dünyada ilk kez ikili şema ile veren yazı yöntemidir. Asıl dili Fransızca olan Braille 'nin Fransızcadaki aksan harflerini göstermek üzere kullandığı Braille yazı yönteminde, mesela Türkçe için ö, ü, ğ, ç, ş harflerini göstermek için farklı semboller oluşturur. Braille alfabesi kullananlarına sadece 64 mümkün seçenek sunan yazı sistemi, matematik ve müzik sembollerinin işaretlerini  içinde bulunduruyor. Braille alfabesi ayrıca, öğrenenlere daha hızlı öğrenmeleri için farklı teknikleri de öğretiyor. 
  Braille AlfabesiBraille alfabesi;
  • İmage: Braille A1. svg|A,1
  • İmage: Braille A2.svg|B,2 
  • Braille A3.svg|C,Image: Braille D4.svg|D,4
  • Image: Braille E5.svg| E,5 Image: Braille F6.svg|F,6
  • İmage: Braille G7.svg|G,7 İmage: Braille H8.svg|H,8
  • İmage :Braille I9.svg|I,9 İmage: Braille J0.svg|J,0
  • İmage : Braille K.svg| 
  ]]>
  Elif Ba Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/elif-ba-alfabesi.html Thu, 15 Nov 2018 23:30:22 +0000 ELİF: Elif Ba alfabesinin ilk harfidir. Boğazın dibi olan göğüs boşluğundan (halkın yukarısı ve boğaz cevfin öncesinden) çıkar. Bu harf çıkarılırken dil damağa değmez. İnce, açık, şiddetli okunur.Bu harf harekeli ELİF: Elif Ba alfabesinin ilk harfidir. Boğazın dibi olan göğüs boşluğundan (halkın yukarısı ve boğaz cevfin öncesinden) çıkar. Bu harf çıkarılırken dil damağa değmez. İnce, açık, şiddetli okunur.Bu harf harekeli olanına hemze, harekesiz olanına Elif denir. Ve bu harf aynı zamanda med (uzatma) harfidir.

BE - BA: Elif Ba alfabesinin 2. harfidir. Dudaklar birbirine kuvvetli vurmak suretiyle çıkar ince, açık ve kuvvetli bir sesle okunur.

TE: Elif Ba alfabesinin 3. harfidir. Dilin ucu üst ön dişlerin (seniye) yarısının az yukarısına  dokunması suretiyle çıkar. Açık ince açık ve şiddetli bir ses ile okunur.

SE: Elif Ba alfabesinin 4. harfidir. Dilin ucu üst yüzünü  üst ön dişlerin (seniye) ucuna dokundurulması ve dilin dışarı çıkarılmasıyla oluşur. Peltek, ince, yumuşak ve akıcı olarak okunur. Türkçede karşılığı olmayan bir sestir.

CİM: Elif Ba alfabesinin 5. harfidir. Dilin orta kısmının üst damağa (hanek) sert bir şekilde dokundurmak suretiyle söylenir. Güçlü, ince, açık bir şekilde okunur.

HA: Elif Ba alfabesinin 6. harfidir. Boğazın (halk) orta bölümünden boğazı sıkmak suretiyle çıkar. Yumuşak, kalın, akıcı bir şekilde söylenir.

HA: Elif Ba alfabesinin 7. harfidir. Boğazın diş ve dudaklara yakın olan bölümünden boğazı (cevf) hırıldatmak suretiyle çıkar. Kalın ve akıcı bir şekilde söylenir. Türkçe karşılığı olmadığından bilmeyenlerin Türkçesine bakarak okuması doğru değildir.

DAL: Elif Ba alfabesinin 8. harfidir. Dilin uç kısmının, üst ön dişlerin damakla birleştiği kısma dokunması suretiyle çıkar. Akıcı olmayan, ince ve güçlü bir sesle okunur.

ZAL: Elif Ba alfabesinin 9. harfidir. Dilin uç kısmının, üst dişlerin (senaya) uçlarından biraz dışarı çıkarılması suretiyle söylenir. (Harfi doğru çıkarmak için dilin ucu hafifçe ısırılabilir.)Açık, yumuşak,ince ve peltek olarak okunur Türkçe karşılığı yoktur.

RA: Elif Ba AlfabesiElif Ba alfabesinin 10. harfidir. Dili ucu kıvırarak dilin arkasını ön üst dişin etine dokundurarak çıkar.Harekesi ötre ve üstün olduğunda kalın, esre olduğunda ince okunur.

ZE: Elif Ba alfabesinin 11. harfidir. Dillin ucu iki alt ön dişin ucuna dokundurmak suretiyle çikar.Açık,ince,yumuşak keskin bir sesle okunur.

SİN: Elif Ba alfabesinin 12. harfidir. Dilin ucu iki alt ön diş uçunun biraz aşağısına dokundurmak suretiyle çıkar.İnce, akıcı,keskın bir sesle okunur.

ŞİN: Elif Ba alfabesinin 13. harfidir. Dil ortasını ıüst  damağa dayamak suretiyle harf çıkartılır.İnce, yumuşak ve akıcı bir şekilde okunur.

SAD: Elif Ba alfabesinin 14. harfidir. Dilin ucu iki ön alt  dişin yarısından biraz yukarısına dokunmak suratiyle ses çıkar.Yumuşak,gizli kalın bir sesle okunur.

DAD: Elif Ba alfabesinin 15 harfidir. Dilin yan tarafı (hafe-i lisan)üst azı dişlere(adras)dokunmasıyla sag veya sol taraftan  çıkar.Uzatan bir sesle okunur.Türkçe olarak karşılığı yoktur.

TA: Elif Ba alfabesinin 16. harfidir. Dilın ucu iki üst ön dişin diş etine yakın yerine dokundurmak suretiyle çıkar.Kuvvetli, açık,kalın bir sesle okunur.

ZA: Elif Ba alfabesinin 17. harfidir. Dil ucunun az gerisinın üst yüzunü iki ön diş ucunun dokundurmak suretiyle çıkar.Kalın,akıcı,peltek bçr sesle okunur.

AYN: Elif Ba alfabesinin 18. harfidir. Boğaz (halkın)ortasını hafif sıkarak çıkar.İnce,açık,orta yumuşaklıktaki bir sesle okunur.

ĞAYN: Elif Ba alfabesinin 19. harfidir. Boğazın(halkın aşağısında)ağız boşluğuna doğru olan yerden cıkar.Acık, yumuşak,kalın olarak okunur. Macar Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/macar-alfabesi.html Thu, 15 Nov 2018 23:52:59 +0000 Macar Alfabesi, Macar alfabesinde 44 harf bulunmaktadır. Macar alfabesinde sözcükler ön sesli arka sesli diye ikiye ayrılır. Macar alfabesindeki arka sesliler Türkçe'deki kalın seslilerdi aynıdır. Ayrıca Macar alfabesindeki ön se Macar Alfabesi, Macar alfabesinde 44 harf bulunmaktadır. Macar alfabesinde sözcükler ön sesli arka sesli diye ikiye ayrılır. Macar alfabesindeki arka sesliler Türkçe'deki kalın seslilerdi aynıdır. Ayrıca Macar alfabesindeki ön sesliler Türkçe'deki ince seslerle aynıdır. Macar alfabesi ile Türklerin dilleri arasında büyük oranda benzerlikler vardır. Macarlarla Türkler ortak atadan gelmektedir. Macar ırkı Hun Türklerinin soyundan gelir. Macar tarihinin en önemli eserlerinden biri Macar runik yazılarıdır. Runik karakterleri kısacası eski Macar alfabesi 40 harften oluşmaktadır. Macar alfabesinde her bir ses için bir harf vardır. Bilim adamlarının yaptığı araştırmada Macar alfabesinin kökeninin Göktürk alfabesine dayandığı ortaya konulmuştur. Macar alfabesinde Roma rakamlarına benzeyen numaralandırma sistemi vardır. Örnek verecek olursak i harfi, bir rakamına eşittir, v harfi, beş rakamına eşittir.  Bilim adamlarnın yaptıkları araştırmaya göre numaralandırma sisteminin romalılardan önce macarlar tarafından kullanıldığını düşünmektedirler. ilk Hristiyan Macar kralı olan İstvan zamanına kadar runik alfabe kullanılmıştır. Macar Kralı İstvan'dan sonra Runik alfabe yasaklanmış ve eski yazıtlar papazlar tarafından Latin alfabesini yaymak için yakılmıştır ve kırılmıştır. Papazların bu yaptıklarına rağmen eski Runik alfabesi 1850' lere kadar Transilvanya' da bulunan sapa bölgelerde yaşayan macarlar tarafından kullanılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Macar dili dünyanın en zor öğrenilen ve kullanılması en zor olan dilidir. Günümüzde kullanılan Macar alfabesi Latin alfabesinden uyarlanmıştır. Macar alfabesi sondan eklemeli bir dildir Macarca da çok uzun kelimeler bulunabilmektedir. Macar dilinde vurgununda önemi çok büyüktür. Vurgu ya göre kullanılan kelimenin anlamı değişmektedir.Macar Alfabesi

Macar dilinde ve kültüründe soyadlar isimler önce yer almaktadır. Bu da isimlerin kullanımının ve yazılışının daha farklı olmasına neden olmaktadır. Macar alfabesi Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Ukrayna, Romanya, Avusturya, Sırbistan gibi ülkelerde pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bilim adamları Macarcanın çok zor bir dil olduğunu kabul etse de, Macar dili ve alfabesi yakın zamanda Latin alfabesinden esinlenerek kullanılmaya başlanmıştır. Eski Macar alfabesi 40 harften oluşmaktadır. Eski Macar alfabesinin Runik yazı karakteri ile eski Türk alfabesi olan Göktürk alfabesi ya da Orhun alfabesi olarak bilinen eski Türk alfabesi ile akraba olduğu düşünülmektedir. Bilim adamları Macar alfabesinin Göktürk alfabesinden esinlenerek oluşturulduğunu düşünmektedir. Macarların Hun Türklerinin soyundan geldikleri düşünüldüğü için Orta Asya'da bulunan ve kullanılan Türk alfabeleri İle bağlantılı olduğu düşüncesi hâkimdir. Macaristan topraklarında yaşayan Sekeller Avrupa Hun İmparatorluğu'nun ortadan kalkması ile Karpat havzasında yaşamaya başlamışlardır. Bu bölgeye macarlar 895 yılında gelmişlerdir. Macar alfabesinin oluşmasında SEKEL kültürü Dilleri ve alfabesinin etkisi çok fazladır.
]]>
Roma Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/roma-alfabesi.html Fri, 16 Nov 2018 16:06:41 +0000 Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygı Roma Alfabesi, Roma alfabesinin diğer adı Latin alfabesidir. Latin kültürünün temelini oluşturur. Roma alfabesinde 23 harf vardır. Roma alfabesi oluşturan büyük ve küçük harfler bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde en yaygın dil Roma alfabesi yani Latin alfabesidir. Latin alfabesinde kullanılan ilk dil eski latincedir. Günümüzde Latince olarak geçmektedir. Türkler Latin alfabesine 1920 yılından sonra kullanmaya başlamıştır. Türkiye'de gerçekleşen 3 Kasım 1928 de harf devrimi ile başlamıştır. Latin alfabesini kullanan ilk Türk toplulukları Kafkasya ve Sibirya bölgesine Azerbaycan ve Yakut Türkleri'dir. Latin alfabesi milattan önce yedinci yüzyılda Romalıların Yunan alfabesi Ne örnek alması ile başlamıştır.

Roma alfabesinin özellikleri

Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Latin alfabesi çalışmaları yapılmaya başlanmış bazı Türk cumhuriyetlerinde Latin alfabesine Kiril alfabesinden harfler ekleyerek kendilerine Hasretin alfabeleri oluşturulmaya başlanmıştır. Roma alfabesinde vurgu imi vardır. Bu im yatık olarak kullanılır. Vurgu imi vurgunun hangi hecede olduğunu gösterir. Vurgunun değiştirilmesiyle kelimenin manası değişmez. Türk Kiril alfabesinde Rusya'dan gelen kelimeler kullanılır. Roma alfabesinde ayrıca aksanı ''mi'' de bulunmaktadır. Sola yatık olarak kullanılır ve kelimenin aksanlı olarak seslendirilmesine yarar. Türkçede aksanlı okuyuş bazı kelimelerin inceltilmesi ile mümkündür. Batı dillerinin aksine aksan ''mi'' Türkçede yalnızca sessiz harflerde kullanmak mümkündür. O yüzdende daha çok diksiyona dayanır.

Roma AlfabesiRoma alfabesi, dünyada en fazla kullanılan alfabedir. Roma alfabesi milattan önce yetmiş birinci yüzyılda Yunan alfabesinin geliştirilmesi ile oluşturulmuş bir alfabedir. Yunan alfabesinden dört harf çıkarılmış Etrüsk alfabesinden f harfi ve s harfinin alınması ile oluşturulmuştur. Roma alfabesinin Türkiye'de kullanılan şekli 29 harften oluşmaktadır. Türkiye'de olduğu gibi diğer bütün dünya ülkelerinde Latin alfabesi kullanan kültürler kendi ses düzenlerine göre ufak değişiklikler yaparak bu alfabeyi kullanmaktadırlar.
]]>
Melek Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/melek-alfabesi.html Sat, 17 Nov 2018 16:05:50 +0000 Melek Alfabesi, Enokyan Büyü Alfabesi, Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda 1580’li yıllarda bunlar tarafından ortaya atılan melek alfebesi son derece karmaşık bir dil ve sembol sistemidir. Bu sistem onla Melek Alfabesi, Enokyan Büyü Alfabesi, Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda 1580’li yıllarda bunlar tarafından ortaya atılan melek alfebesi son derece karmaşık bir dil ve sembol sistemidir. Bu sistem onlara bedensiz varlıklar tarafından tebliğ edildiğini öne sürmüşlerdir (teorik olarak). İnançlarından dolayı bu varlıklar melek diye tanımladılar ve onların öğretileri melek alfebesi (enokyan) olarak günümüze kadar gelmiştir. 19. yüzyılın sonlarında, Golden Dawn cemiyeti üyesiolan Aleister Crowley ve McGregor Mathers tarafından bu konuda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu sistemin evren görüşü şu biçimdedir. Fiziksel evren iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküredir. Dördüncü boyutta hareket eden bir Einstein evreni düşünülürse (buna zaman benzeri hareket deniyor), Hiperküre elemanlara bunun devamında elamanlar da alt elemanlara bölünmüştür. Bunlar da ayrıca bölünür, dolayısıyla bütünün her biriminin içerdiği güç istenildiğinde belirli ya da genel olabiliyor. Varlıklar bu güçlerin çeşitli çalışmalarında kullanılacak insan dışı bir dilde yazılı bir dizi metin (anahtar veya çağrı) verdiler. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri gibi oldukça yaygın Rönesans büyücülük unsurları da vardır. Melek alfabesi kelimelerin aynı kabaladaki Dal dili gibi titreşimler ve fonetik üzerine kurulu bir dil hatta birçok kelime tehlikeli olduğundan okumak yerine sadece yazmakla işe yaradığı söylenilen tatbiklerde gerçeklik payı şüpheli görülmekte. Okunuşu ve telaffuz edilişi orijinal dilden farklı bir dile çevrildiğinde bile anlamını yitiriyor zaten. Bu yüzden söylemde bir mantık hatası var. Her şey gibi, melek dili de son 400 yıl içerisinde ufak değişikliklere uğramıştır. Okunuş şekilleri modern hale getirilerek bu günün kullanıcılarına daha kolay bir yöntem sunulmuştur. Aşağıdaki harf tablosu, düzenleme çalışması içerisinde alfabenin dilde nasıl çıkarılması gerektiğini açıklamaktadır.

Alfabe Seslendirmeleri

 • A; Genelde ah
 • B; Genelde beh
 • C; Genelde keh
 • D; Genelde deh
 • E; Genelde eh
 • F; Genelde feh, bazı durumlarda eff 
 • G; Genelde geh ya da ge, bazı durumlarda eg
 • H; Genelde heh
 • İ; Genelde Ee
 • J; Genelde jeh
 • K; Genelde keh
 • L; Genelde leh, Bazen el
 • M; Genelde meh, bazen em
 • N; Genelde neh, bazı durumlarda en noo ya da nu
 • O; Genelde oh
 • P; Genelde peh
 • Q; Genelde qeh bazen queh ya da quah
 • R; Genelde reh, rah, bazen de ar
 • S; Genelde seh bazen ess
 • T; Genelde teh
 • U; Genelde ueh
 • V; Genelde veh
 • W; Genelde weh (çok nadiren kullanılan bir sestir)
 • X;  Genelde ts, Bazen de sah
 • Y; Genelde yeh, bazı kelimelerde Ee
 • Z; Genelde zeh, bazı kelimelerde zod, nadiren de zoad

Melek AlfabesiMelek Alfebesi Fonetiğin Önemi: Bu durumda yukarıdaki metni okumak için önce fonetiği ve titreşim vurgulama etkisini bilmekte fayda var. Bu gibi dillerde yazmakla sonuca ulaşılamıyor, çünkü yüz yıllardır kelimelere yüklenen enerjilerin titreşimleri ile çalışılıyor. Melek dili metinleri, doğaüstü varlıkların davetlerini içeren bir dizi çağrılar içerdiğinden kelimelerin nasıl telaffuz edileceği ve seslendirilmesi önemlidir. Çoğu büyüde, metin içerisindeki seslendirme hataları potansiyel bir tehlikeler oluşturduğu söylenmektedir. Aşağıdaki çalışma, John Dee’nin Melek alfebesinin okunuşu üzerine bir çalışmasıdır. Bulunduğu dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. John Dee dg için yumuşatılmış g sesini kullanmıştır (fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktır) İngilizcede gem sözcüğü iyi örnektir (cem) diye okunur (açık e ile). Dee, çalışmasında birçok sesli harf üzerine vurgulama yapmıştır. Uygulama içerisinde ds di-es olarak seslendirilir. Z harfi zod olarak seslendirilir ( İngilizce’de zet ya da zi olarak]]> Hintçe Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/hintce-alfabe.html Sat, 17 Nov 2018 18:39:01 +0000 Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle olu Hintçe Alfabe, Hintçe bir Hint dilidir. Hindistan'ın yerli halkı antik ve kutsal olan dillerini farklı alfabeler aracılığı ile yazıya dökmüşlerdir. Çok eski devirlerde, insanların anlaşması konuşmayla ve işaretlerle oluyordu. Daha sonraları, bazı şeylerin ileride hatırlanması için alfabe doğdu. Bu kullanılan modern Hintçe dilinin ortak alfabesi devanagari'dir. Genellikle Hindistan'ın kuzeyinde ve batısında konuşulan bu dilin Hint-Avrupa kökenli olduğu bilinmektedir. Hint dili devanagari alfabesi ile yazılır. Pakistan'ın resmi dili olan Urduca Arap alfabesi ile yazılır. Urduca, farklı din ve kültür olarak etkin kökenlerden oluşan halkın ortak dilidir. Urdu kelimesi ise bu etkileşimin bir sonucu olarak Türkçe'nin ordu kelimesinden türetilmiştir. Bu etkileşim üzerine Müslüman ve Türk uygarlıkları ile ordu mensuplarının bölge üzerinde 800 yıllık devam eden etkisi sonucunda oluşmuştur. Hint kökenli alfabenin tümü hecelenerek, soldan sağa doğru yazılır. Hintçenin temelini oluşturan Sanskrit dili ve bu dilden türemiş olan bölgesel dil unsurları içermektedir. Ancak Sanskrit dili, günümüzde halk tarafından kullanılmayan bir dildir. Yani tarih ve araştırma alanlarında kullanılan bir dildir. Hindistan da bu dili konuşan yaklaşık üç milyon kişinin olduğu düşünülmektedir. Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde bir çok yerel dil kullanılır. Aynı zamanda Hintçenin oluşması sonucunda Müslümanların kullandığı Arapça ve Farsça dillerinin de büyük katkısı olmuştur. Hintçenin esnek yapısı olarak çevre dil ve kültürlerle birleşmeyi sağlamıştır. Bu amaçla halkın ortak dili haline gelmiştir. Hint dili, kültür ve sözcüklerde de önemli bir yer tutar.


Hintçe AlfabeHintçe Alfabe Özellikleri;
 • Alfabe soldan sağa doğru yazılır.
 • Hintçe alfabe yirmi sekiz harften oluşur.
 • Alfabede küçük ve temel harfler yoktur.
 • Noktalama işaret kuralları yoktur.
 • Harfler kelimelerin başında yazılır.
 • Ortasında ve sonunda da farklı şekillerde yazılır.
 • Alfabede bazı harfler sonra ki, harflerle birleşmez.
 • Alfabenin ünlü harfleri zengin değildir.
 • Seslerin uzun kullanımı vardır.
 • Alfabede O ve Ö harfleri kullanılmaz.
 • Harfler işaretlerle seslendirilir.
 • Hintçe alfabede üç tane sesli harf vardır.
]]> Hiragana Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/hiragana-alfabesi.html Sun, 18 Nov 2018 07:27:47 +0000 Hiragana alfabesi, kanji alfabesi 1 diğer alfabesidir Japonca kökenli kelimeleri bağlaç edat gibi yardımcı kelimelerin yazımından kullanılmaktadır. hiragana Japonca yazmak için kullanılan hece yazısıdır.  Kanji adı verilen Ç Hiragana alfabesi, kanji alfabesi 1 diğer alfabesidir Japonca kökenli kelimeleri bağlaç edat gibi yardımcı kelimelerin yazımından kullanılmaktadır. hiragana Japonca yazmak için kullanılan hece yazısıdır.  Kanji adı verilen Çince kökenli yazı karakterlerin hızlı yazımından türemiş olup Japoncada kullanılan üç temel Yazım şeklinden birini oluşturmaktadır. Hiragana Japonya'da erken dönemlerde daha çok kadınlar tarafından kullanılmıştır. sonraki yıllarda Japonya'daki dil  reformları ile kelime köklerine getirilecek ekler de ve kanji alfebesinde zor olan harflerin yazımı için kullanılmaya başlanmıştır Bugün aynı zamanda yabancı kelimeleri ve kanjilerin okunuşlarını göstermek için de kullanılmaktadır. Japon alfabesinin bir kolu olan hiragana alfabesi ural-altay dil ailesindendir. Japoncanın dil mantığı ile Türkçe'nin ki benzerlikler göstermektedir. Hiragana kökü Japonca olan kelimelerde kullanılır. 46 temel hecesi vardır, Heceler bir sestir Japonya'da. Japoncada kaju kullanılmayacaksa hiragana ile yazılan yazılarda kelimeler arasına boşluk bırakılmamalıdır Böylesi daha uygun olmaktadır ve daha kolay okunur Japoncada iki tane belirteç vardır Biri va Diğeri ga dır. Ha Hecesi sadece ve sadece hiragana alfabesinde yazılır fakat okunuşu wa dır. Japoncada Japoncada seslerde yumuşama yapılır hiragana dağ gibi heceler yoktur bunları oluşturmak için normal hecenin üzerine ('') işareti ya da yuvarlak olarak yapılır tırnak işaretine Dokuten yuvarlak işareti ne ise Handakuten denilmektedir. Bu iki işaret hecelerin sağ üst köşesine konulmaktadır. Türkçedeki gibi fonetik bir alfabedir.Hiragana Alfabesi  

Hiragana alfabesi herbir karakter bir sesi ifade eder fakat mana taşımaz. Temel hiragana karakteri kırk altı tanedir. Bu kırk altı hiragana karekterine gocuon denilmektedir. Gocuonların değişimi ile yirmi dakuten, beş Handakuten,  otuz altı yoon ve bir sokuon sesleri oluşur. Gocuon beş adet sesli, bir adet sessiz ve kırk adette sessiz -:sesli ikilisinin oluşmaktadır.  Hiragana da karakterlerin çizimleri ve telaffuzları önem arz etmektedir. Dakuten; Çamurlu, bulanık ses anlamına gelmektedir. Handuken; kelime anlamı yarı bulanıktır. Yoo;  i sütunundaki hecelerin küçük sesleriyle kombinasyonundan meydana gelmektedir. Sokuon; iki hece arasında duraklamak anlamına gelir. Sokuon kendisinden sonra gelen sessiz harfi iki kere okutturur. Fakat bu iki ses arasında duraklama yapılacağı unutulmamalıdır. Hiragana da uzatma yapılır. Hiragana da uzatma yapılması unutulmamalıdır. Çünkü unutulur iki farklı kelime ortaya çıkar. Hiragana kanji kullanmak istemiyorsan normal Japonca kelimeler yazmak da kullanılan alfabedir Her gecenin bir telafisi vardır hiragana katakana ya göre daha yumuşak çizgikere sahiptir. Hiragana okunuşları benzer olan kalecinin tamamını basit değiştirip en fazla üç Fırça Darbesine indirgeyerek oluşturulmasıdır geçmiş dönemlerde panjur kullanılan Japonya'da kadınların bu şekilleri yazmaları yasaktır, kajunun kadın önüne uyacak şekilde forumu değiştirilmiş basitleştirilmiş bu yeni alfabede hiragana adı verilmiştir hiraganaya aynı zamanda onnate yani kadın eli de denilmektedir. Hiragana alfabesi karşı karakterlerin hızlı bir şekilde yazılması ile elde edilmiştir hiragana alfabesinin yazılışı niceleyiciler yapılmaktadır. Çünkü her defasında yumuşatmalar ve birleşmelerle uğraşmak oldukça zaman olmaktadır.
]]>
Mısır Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/misir-alfabesi.html Sun, 18 Nov 2018 13:19:03 +0000 Mısır alfabesi, Bu alfabe tarihin en karmaşık alfabesidir. Özellikle kullanılan hiyeroglif yazıları bir çok araştırmacı tarafından araştırılan ve hala gizemli kalan yanları olan bir alfabedir. Hiyeroglif alfabesinde birbirind Mısır alfabesi, Bu alfabe tarihin en karmaşık alfabesidir. Özellikle kullanılan hiyeroglif yazıları bir çok araştırmacı tarafından araştırılan ve hala gizemli kalan yanları olan bir alfabedir. Hiyeroglif alfabesinde birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilen yüzlerce sembol bulunmaktadır. Alfabede her işaret bir sesi veya nesneyi temsil etmektedir. Bu alfabede kullanılan yazı soldan sağa veya sağdan sola yada yukarıdan aşağı şekilde olabilir. Bu alfabe ile yazılan yazıtları okuyabilmek için Ölçüt olarak verilen sembolleri insan veya hayvan figürlerinin baktıkları yönler belirlemektedir. Mısır alfabesi olan hiyeroglif de yaklaşık olarak yedi yüz civarında işaret bulunur. Bu yüzdende hem okuma hemde yazma oranı düşük bir alfabedir. Çünkü hiyeroglif bir harf yazısı değildir. Tamamen işaretlere dayalı bir alfabedir. Bu alfabeyi yazabilmek için çok eski çağlarda kullanıldığı dönemlerde yazıcı melekler denen kişiler vardı. Bu kişiler çok uzun eğitimlerden sonra ancak yazma meleği görevine geçerlerdi. Ayrıca hiyeroglif o kadar zor bir yazı çeşidiydi ki Mısır da bir sanat haline gelmişti. 

Mısır alfabesi olan bu hiyeroglif alfabesi bazı işaretlerde bir harfe bazılarında ise iki, bazılarında da üç harfe eş gelirken bazılarında ise bir kelimeye karşılık gelir. Bu duruma örnek olarak Latin kökenli dillerde 'x' işaretinin Türkçedeki dönüşümü 'KS' harfleridir. Ayrıca bu alfabede yazılacak olan kelimenin anlamını tamamlayan veya güçlendiren çizimler vardır. Bu duruma örnek ise bastonlu bir adam figürü yaşlı adam demektir. Bu kullanılan yazım tarzı mısır tapınaklarının duvarlarında veya mezarlarında görülmüştür. Bu tarza benzeyen mısır alfabesinde üç yazım tarzı daha vardır. Bunlar;
 • Hieratik Yazı: Bu yazı türü hiyeroglif yazının el yazısı haline denilmektedir. Bu yazıyı rahipler ve katipler kayıt tutmada kullanırlardı. Bu sistem M. Ö. üç yüzlü yıllara dayanmaktadır.
 • Demotik Yazı: Bu yazı türünde çimlerin daha basit olduğu bir yazı biçimidir. Günlük yazışmalar için halk tarafından kullanılan bir yazı çeşididir. 
 • Koptik Yazı: En son olarak da Koptik yazı türü Hristiyan mısırlılar tarafından kullanılan ve yunan alfabesine yaptıkları altı harflik ilave ile oluşan bir yazıdır. Bu yazı Kıpti kilisesi tarafından halen kullanılmaktadır.
Mısır AlfabesiMısır alfabesinde kullanılan semboller
 • Bilinmeyen çizgiler, 
 • Gizemli resimler, 
 • İşaretler, 
 • Taslaklar, 
 • İnsanlar, 
 • Şifreler, 
 • Masal yaratıkları, 
 • Hayvanlar, 
 • Meyveler, 
 • Bitkiler,
 • Araçlar, 
 • Örgüler, 
 • Elbise parçaları,
 • Geometrik şekiller, 
 • Dalgalı çizgiler ve alevler, kullanılmaktadır. Bu simgelerin hepsi ya bir tahta üzerine yada taş üzerine sayısız şekillerde papirüs dediğimiz şekilde yazılmıştır. Özellikle tapınak duvarlarında anı levhalarında, mezar odalarında, mezar taşları üzerinde, çekmecelerde ve tabutların üzerilerinde görülen bir yazıdır. Mısırlılar eski uluslar içerisinde yazmayı en çok seven kültürdür. 
Mısır alfabesinin çok eski tarihlere dayanan bir geçmişi vardır. En çok yazının yazılması için kullanılan yöntem ise papirüs denilen sazlardan elde edilen özel yapılmış bir çeşit kağıt üzerine mürekkep veya fırça kullanılarak yazılan bir yazıdır. Bu hiyeroglif yazı çeşidini ilerleyen dönemlerde mısırlılar daha kolay bir hale uyarlamışlardır. Bu yeni uyarlama biçimine de Stenografi denilmiştir. Mısırlılar alfabe olarak şekilleri ve resimleri daha aktif olarak kullanan bir toplumdu. O yüzdende özellikle geçmiş dünya tarihinde en çok ilgi çeken ve araştırılması halen devam eden bir alfabe olmayı başarmıştır. 
]]>
Grafiti Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/grafiti-alfabesi.html Mon, 19 Nov 2018 12:50:15 +0000 Grafiti alfabesi; Grafiti son zamanların en popüler sanatlarından biridir. Ülkemizde de genellikle gençlerin yaptığı duvar yazıları olarak bilinen bir sanattır. Kimileri bunun bir sanat olduğuna inanırken kimileri de bunun vandal Grafiti alfabesi; Grafiti son zamanların en popüler sanatlarından biridir. Ülkemizde de genellikle gençlerin yaptığı duvar yazıları olarak bilinen bir sanattır. Kimileri bunun bir sanat olduğuna inanırken kimileri de bunun vandalizm olduğuna inanır. Aslında grafitinin sanat olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Sanat olduğunu düşünenler insanların kendi tercihlerine, özelliklerine göre duygu düşüncelerini yansıttığı için bunun bir sanat olduğunu düşünülüyor. Ama grafitinin daha çok sokaklarda yapılması ve duvarları boyayarak yapıldığından dolayı bazı kişiler bunu sanat olmadığını düşünüyor. 

Grafitinin tarihsel sürecine bakacak olursak aslında milattan önceye kadar giden bir sanattır. İlk insanlar mağara duvarlarına yazdığı isimlerle ve yazılarla grafitiyi farkında olmadan başlatmışlardır. Daha sonra 1940 yıllarında Almanya'da protestolarda kullanılmıştır. Protestolarda duvara yazılan iki yönlü olarak sloganlar ve şekiller olarak grafiti devam etmiştir. 1960'lı yıllarda ise Amerika'da bazı sokak çeteleri de kendi bölgelerinin belirlemeleri için duvarlara kendi logolarını ve şekillerinde çizmişlerdir. 1970'li yıllarda New York'ta kuryecilik yapan bir kişinin gittiği her yere adını kısaltılmasını ve sokak numarası  ile kendine ait imzasını atmasıyla insanların merakını uyandırmıştır. Böyle bir imza yapıldığını öğrenen gençler o zamanlarda kendilerinde bir imza bulmuş ve grafitiyi geliştirerek daha zor ve karmaşık desenler yapmaya başlamışlardır. Günümüzde ise grafiti bireysel ve grup olarak yapılmaktadır. 

Grafiti AlfabesiGrafiti alfabesi aslında bir duvar yazısıdır. Grafiti genellikle bu sanatı yapan kişinin olaylara bakış acısını siyasi görüşünü ve hepsini dışarıya yansıtmasının bir yoludur. Grafiti daha kolay yapılabilmesi için genellikle sprey boyalarla yapılır.  Grafiti daha çok kişinin görebileceği alanlara veya daha çok kişinin olduğu yerlere örneğin tren vagonları, işlek caddeler ve duvarlara yapılır.  Grafiti sanatı çok fazla yetenek gerektiren bir sanat olmadığı düşünülüyor. Grafiti sanatının çok fazla çalışarak ve benimseyerek geliştirilebilmektedir. Grafiti sanatçısı olmak istiyorsak öncelikle kendinizi ait defteriniz olmalı ve bu deftere kendinize ait taslaklarımızı çizmeliyiz. Grafiti sanatçısı olmak için öncelikle kendinize ait bir tarzınız ya da sıkça kullandığınız bir logo veya bir imzanız olmalı. Çalışma yapmadan önce perspektifinde kafanızda belirlemeniz gerekiyor. Yani yazı havada mı kalmalı yoksa yere mi oturmalı, ya da yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı bakıldığına karar vermeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra eğer gölge yapmak istiyorsanız yine kurşun kalem kullanılarak gölgeleri yapmalıyız. Daha sonra da yaptığımız gölgeleri de boyamalısınız. Genellikle gölge yaptıktan sonra kurşun kalemle yaptığımız çizimleri silmemiz gerekir. Çünkü eğer boyadıktan sonra silerseniz renkler daha soluk çıkacaktır. Ülkemizde grafiti sanatı Almanya'da yaşayan Türk ailelerinin Türkiye gelip gitmesi ile gelişmiştir. Bazı propaganda yazıları yazmak amacıyla kullanılmıştır. Ama bazı insanlar tarafından keşfedilip sprey boyayla başka yönlere çekilmiştir. 

Eğer grafiti sanatında toplumun ön yargılarından kurtulmak istiyorsak yaptığımız çalışmalarda siyasetten kaçınmalıyız. Grafiti alfabesinin tanımlamak istersek alfabenin ve şekillerin birbirine geçmiş hali diyebiliriz. Grafiti alfabesinin belli bir şekli veya düzeni yoktur. Yani kişi kendi alfabesini, kendi şeklini kendisi üretebilir. 
]]>
Eski Türk Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/eski-turk-alfabesi.html Tue, 20 Nov 2018 05:31:13 +0000 Eski Türk Alfabesi, diğer bir deyiş ile Orhun Alfabesi, tarihte en eski alfabe olma özelliğini taşımaktadır. Tarihte kendine sıkça rastladığımız eski Türk alfabesi genellikle Moğolistan, Çin, Kazakistan coğrafyasında rastlan Eski Türk Alfabesi, diğer bir deyiş ile Orhun Alfabesi, tarihte en eski alfabe olma özelliğini taşımaktadır. Tarihte kendine sıkça rastladığımız eski Türk alfabesi genellikle Moğolistan, Çin, Kazakistan coğrafyasında rastlanmasının yanında İskandinav ve Latin ülkelerinde hatta Roma döneminde de karşımıza çıkmaktadır.Eski Türk Alfabesinin bu kadar geniş coğrafyalarda yayılım göstermesi ne bir tesadüf ürünüdür ne de bir yanılgıdır. Aksine bu köklü dil ve alfabenin eski zamanlardan itibaren kullanılıyor olması ve bu alfabeyi kullanan kavimlerin göç ettikleri yerlere taşımalarından ve kültürlerini devam ettiriyor olmasından kaynaklanmaktadır. Yazı ilk olarak resim ile ortaya çıkmıştır. 30.000 yıl önce resim çizmeye başlayan ilk Asyalılar zaman içinde çizdiği resimlere anlam yüklemiş, sonra bunlar bir araç haline gelmiş ve semboller halinde okunması amaçlanmıştır.Yani zamanla resimler sembollere, semboller ses anonslarına ve bu anonslarda alfabe haline gelmiştir.

Eski Türk Alfabesinin kökenine baktığımız zaman ilk karşılaştığımız Göktürk döneminde meydana getirilmiş ya da yazılmış olan Orhun Abideleri çıkmaktadır.Bu tür yazılar Göktürk ve Uygur Devleti dönemlerinde daha çok bilgin kişilerce meydana getirilmiş ve ülke geçmişi hakkında bilgi veren belge niteliği taşımaktadır. M.S. 550'de yazılmış olan bu yazıtlar, günümüze kadar herhangi bir tahribata uğramadan okunabilir şekilde hali hazırda bulunmaktadırlar.

Orhun Abidelerinde çıkan Eski Türk Alfabesi daha eski dönemlerde Kurgan adı verilen mezarlarda silah ve eşyaların üzerine yazılmış halde bulunur. Eski Türk Alfabesi aynı zamanda Roma döneminde de Roma (Bizans) harfleri olarak bilinen alfabenin kökeni ile yapılan araştırmalar sonucunda bu alfabenin "FUTHARK" a dayandığı görülür. Bu yazı tipi ise Asya'da ki eski alfabe ile aynı sisteme sahip olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu yazının Roma'da bulunan Etrüksler tarafından getirildiği kanıtlanmıştır.Eski Türk Alfabesi
Aynı zamanda Sümerler döneminde kullanılan Dünyanın ilk Alfabesi ile Eski Türk Alfabesinin birbirine benzediği görülmektedir. Bilisel araştırmalar sonucunda Eski Türk Alfabesinin Sümerlerin yazısından esinlendiği ve köken olarak benzediği ortaya konulmuştur.
Bu alfabe bugün doğuda Runik Alfabesi olarak varlığını sürdürürken Batı'da ise Latin Alfabesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
]]>
Azerbaycan Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/azerbaycan-alfabesi.html Tue, 20 Nov 2018 10:57:54 +0000 Azerbaycan alfabesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Alfabesi ilk olarak 1929 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak o dönemlerde Sovyetler Birliği altında olması nedeni ile alfabe kullanımı 1939 yılında Sovyetler Birli Azerbaycan alfabesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Alfabesi ilk olarak 1929 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak o dönemlerde Sovyetler Birliği altında olması nedeni ile alfabe kullanımı 1939 yılında Sovyetler Birliği tarafından reddedilmiştir. Azerbaycan ülkesinin 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesi ile tekrardan kendi alfabesini kullanmaya başlamıştır. Azerbaycan Alfabesinin kökeni Latin Alfabesine dayalıdır. Azerice dili Yakutça'dan ve Latin alfabesinden sonra yazılan ikinci Türk dilidir. 

Azeri alfabesi tarihçesi ve gelişimi

Onuncu yüzyılda İslamiyeti kabul eden Selçuklular gibi diğer oğuz boyları da Arap Alfabesini kullanmaya başlamıştır. Ancak Azerbaycan' da Azeriler, Farsça öğrenim görmek zorunda kaldıklarından Arap Alfabesini öğrenememişlerdir. İran'da yaşayan Azerbaycan kökenli Azeriler ise Arap Alfabesi kullanmışlardır. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Azeri aydınlarından Mirza Fetali Ahundov alfabe üzerinde bazı değişiklikler yapmıştır. Bunlar Arap Alfabesini değiştirmek ve onun yerine kullanılacak olan Latin alfabesini yapmıştır. Son olarak 1922 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yeni Türk elifba komitesi terimi; Yeni Türk alfabe komitesi olarak değiştirilmiş ve yeni bir Latin Alfabesi yaratılmıştır. 

Azerbaycan alfabeleri
 • Arap alfabesi,
 • Latin alfabesi,
 • Kiril alfabesi, 
 • Latin alfabesi, Azerilerin kullandıkları alfabelerdir.
Azerbaycan Alfabesinde bütün yabancı kelimeler Azerbaycan Alfabesine göre yazılmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak, Schröder kelimesi Azerbaycan Alfebesi ile Şröder olarak yazılmaktadır.

Arapçada bazı sözcüklere (') kesme işareti olarak kullanılır ve ''cüz' i''. bu şekildeki göstergeler ise ünlünün uzun olduğunu ve uzun bir şekilde okunması gerektiğini göstermek için kullanılır. Bu tür ayrıntılar Azerbaycan Alfabesini ayırıcı özelliklerdir. 

Azerbaycan alfabesinde kullanılan çağdaş Azerbaycan alfabesi  günümüzde kullanılmakta olan Latin Alfabesine kadar olan sürece denir. Bu alfabeler Türk yazı tarihindeki Uygur alfabesi ile başlasa da Azeriler 1929 yılına kadar Arap harflerini kullanmıştır. 

Azerbaycan alfabesinde bizimkinden farklı olarak bulunan harfler
 • Kısa kapalı ve gırtlaktan gelen sert bir E harfi vardır.
 • Arapçadan gelme ayın harfi vardır.
 • Ğ Türkçedekinden farklı biraz daha hırıltılı bir ses ile çıkartılır. Seslendirme farkı vardır.
 • Q Gırtlağa yakın K harfi gibi kullanılır.
 • X boğazdan gelen H sesini gırtlakla çıkartılması gibidir. 
Azerbaycan AlfabesiAzerbaycan alfabesindeki bu değişken yapının sebebi dört faklı alfabe kullanmasından kaynaklanır. Özellikle farsça ile başlayıp Arapça ile devam eden konuşma dillerine birde Latince alfabe eklenince harf kullanımı oldukça değişken olmuştur. 
]]>
Viking Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/viking-alfabesi.html Wed, 21 Nov 2018 08:49:42 +0000 Viking Alfabesi, olarak adlandırılan alfabe türü Futhark alfabesi veya Runik alfabesi ve Runik yazı çeşidi olarak bilinen alfabedir. Kuzey Avrupa da yaşayan Germen halkı tarafından kullanıldığından dolayı çok azda olsa Viking Viking Alfabesi, olarak adlandırılan alfabe türü Futhark alfabesi veya Runik alfabesi ve Runik yazı çeşidi olarak bilinen alfabedir. Kuzey Avrupa da yaşayan Germen halkı tarafından kullanıldığından dolayı çok azda olsa Viking alfabesi olarak isimlendirildiği de görülmektedir. Alfabeye verilmiş olan Futhark adı Türk alfabesine ''abece'' denildiğine benzer bir biçimde oluşturulmuştur. Bu verilen isim alfabenin ilk altı harfinden meydana gelmektedir. Anlam olarak ise İskandinav mitoloji alanında yani Kuzey Avrupa halkları mitolojisinde ''göksel yaşam'' anlamına karşılık gelmektedir. Zaten bu alfabede yer alan yirmi dört harf İskandinav halkı tarafından belirlenmiş yirmi dört takım yıldızına karşılık gelmektedir. Runik alfabe adı ise Eski Cermen alfabesini kullanan halklara yani Vikingler gibi olan halklara ''runes'' ile run'lar adı verilmesinden dolayı ''rune'' kelimesinden türetilen bir addır. Daha öncesinde bahsedilen yirmi dört takım yıldızının meydana getirdiği hat da Viking halkı tarafından rune ve run hattı olarak adlandırılmıştır. İlk başlarda yirmi dört harf alfabenin milattan sonra sekiz yüz yılları civarında ise tam on altı harfe indirildiği düşünülür. Milattan sonra ikinci yüzyıl ve milattan sonra on yedinci yüzyıl arasında örnekleri olan runik yazılarının oldukça büyük bir bölümü İsveç de diğer kısmı da Danimarka ile Norveç de bulunmaktadır. Genelde kaya üstüne kazılan bu yazıların toplam adedi beş binin üstündedir. Ayrıca Britanya Adaları, Grönland, İrlanda ve İzlanda ülkelerinde de runik yazısı örneklerine rastlanılmıştır. Runik yazısı olarak adlandırılan yazı türleri Macarlar ve Etrüskler gibi Avrupa ülkesinde de yaşayan halk ile birlikte ilk çağ Orta Asya halkı tarafından da kullanılmaktadır.Viking Alfabesi 

Ancak Viking alfabesi olarak adlandırabilecek olan yazı sistemi yani Kuzey Avrupa halkı tarafından kullanılan Futhark yazısı kullanılan türe göre tam üç gruptan incelenir. İncelenen bu üç grup ise İskandinav tarzı, Töton tarzı ve Angıl tarzı olarak adlandırılır. Kullanılan bu yazı türünün kaynağı hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak Avrupalı dil bilimcilerinin dahi okurken zorlandıkları bu yazı türleri yani Runik yazılar, Futhark veya Viking yazılar içerisinde sayılan Göktürk Alfabesi veya Orhun Alfabesi üstünde uzmanlaşan Türkologlar veya Türk bilimcileri ancak bu yazıyı okumaktadırlar. Bu sebep ile Ön Türk halkının başka bir yere göç ederler iken bu yazı türünü de yanlarında götürdükleri veya Asya yada Anadolu'dan göç ederler iken Avrupa ya gelen Etrüsklerin runik yazı türlerini Avrupa ya getirdikleri gibi birtakım teoriler vardır. Ancak bu teoriler bulunsa dahi Avrupada ki runik yazı örnekleri ile Futhark ve Viking alfabeleri ile Orta Asya da kullanılmakta olan Göktürk alfabesi gibi yazı türlerinin akraba oldukları herkes tarafından kabul edilir. Sonuç olarak Viking alfabesi veya Futhark alfabesi olarak adlandırılmakta olan runik yazı türü büütn insanlık tarihi bakımından oldukça önemli birtakım sırları açıklamakta olan bir yazı türüdür. Bulunan yeni tarihi yazıtlar ile eserler yazı türünün kaynağının ne olduğunu açıklamaktadır. Böylece tarihin içinde bulunduğu dönem ile alakalı olan konulara ışık tutmak ve tartışmalara bir son vermek mümkün olur. Tabii kide başka bir tarafı ile de günümüz toplumlarında halen bilinen İskandinav mitolojisi ile ilgili çok önemli bilgilerin sağlanması Viking Alfabesinin en önemli yönlerinden bir tanesidir.
]]>
Osmanlıca Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/osmanlica-alfabe.html Sat, 07 Mar 2020 10:36:35 +0000 Osmanlıca Alfabe, Osmanlı devletinin kendi coğrafyasında kullanılmış olan alfabedir. Osmanlı alfabesi temel olarak Arap harflerinden oluşmuşsa da Arapçada bulunmayan bazı harflerde Osmanlı harflerine eklenmiştir. Bu eklenen harfl Osmanlıca Alfabe, Osmanlı devletinin kendi coğrafyasında kullanılmış olan alfabedir. Osmanlı alfabesi temel olarak Arap harflerinden oluşmuşsa da Arapçada bulunmayan bazı harflerde Osmanlı harflerine eklenmiştir. Bu eklenen harflerin dışında kullanılan diğer harfler çim, gef, pe, nef ve je harfleridir. Osmanlı alfabesi toplam olarak 34 harften meydana gelen bizim eski alfabemizdir. Alfabede sesli harfler ve hareketler yerine çoğunlukla vav, elif, ye ve he harfleri kullanılarak yazılmaktadır. Çünkü Elif harfi hem başta hem de sonda A harfi olarak okunur, fakat E olarak da okunmaktadır.  Vav harfi ise hem ortada hem de sonda u, ü, o ve ö sesli harfleri olarak kullanılırdı. Bazen vav harfinin sadece V harfi olarak da kullanılırdı. He ise, sözcüklerin içerisinde E harfinin yerine hatta tek he sesi olarak kullanılırdı. Eğer sözcüğe başlarken I ya da İ harfi kullanılacak ise, o zaman da Elif ile ye harfleri yan yana getirilerek I ve İ sesi alınırdı. Kısaca Osmanlıca alfabesi Arap alfabesindeki eklemeler ile oluşturulduğu için Türkçe diline çevrilerek yazılı bir hale getirilmesi için uygun olarak görülen bir alfabe biçimi değildir. Fakat Türk toplumunun İslamiyeti kabul ettikten sonra Osmanlıca alfabesi Yüzyıllar boyunca Arap alfabesine uyarlandığı şekli ile meydana getirilmiş olan harf topluluğudur. 

Arapça Alfabesi Nasıl Yazılır, özellikle Osmanlı alfabesi sağdan başlayarak sola doğru yazılmaktadır ve yine aynı şekilde okunur. Osmanlı alfabesinde kullanılan Arapça harflerin temel ya da küçük harf ayrımı yapılmaz. Osmanlı alfabesinde yazılan Arapça kelimeler için herhangi bir noktalama işareti için kesin bir kural bulunmamaktadır. Yazı yazılırken Arap harfleri çoğunlukla sözcüklerin başında, sonunda ya da ortasında farklı olarak yazılabilir. Ancak bazı harfler mesela re, je, dal, vav ve zel harfleri yazılırken sonraki gelen harfler ile birleşmez. Osmanlı alfabesindeki esas hedef ise, yazımından daha çok yazılmış olan Arapça metinleri çok iyi bir şekilde okunmasıdır. Osmanlı alfabesine eklenen harfler özellikle farsça dilinden kalıpları ve ekleri ile yer verilmiştir. Osmanlı edebiyatında ziyadesi ile fars harflerinin etkisi daha fazla görülmektedir. Ayrıca Osmanlıca alfabesinde kullanılan Arapça harfler genellikle sözcüklerin içinde farklı biçimlerde kolaylıkla yazılabilir. 

Osmanlıca AlfabeOsmanlıca Alfabe, Osmanlıca ve Osmanlının Türkçesi olarak isimlendirilmiş olan dilin yazılımı için kullanılmıştır. Osmanlı devletinin önemli olan resmi evraklarının yazılmasının dışında, saray yazışmalarında, idari işlerde, sanatsal ve bilimsel eserlerin yazılımında Osmanlıca alfabesi kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlıca alfabesi hem İslami tarih hem de Türk tarihi açısından önemli olan bir kaynaktır. Geçmişte kullanılan Osmanlıca ve Osmanlı alfabesi ile yazılan bu kaynaklar insanlık tarihi için çok önemli eserlerdir. Osmanlıca alfabesi özellikle farklı yazı biçimi kullanılmasından dolayı yazılmış olan Osmanlıcayı Türkçeye çevirmek oldukça zor bir iştir. Eğer hem Osmanlıca alfabesi hem de Arap alfabesi kullanılarak Türkçe sözcükler yazılmak istenir ise, mutlaka Osmanlıca ve Arap alfabelerinin bütün özellikleri bilinerek kullanılan seslerin doğru yerlerde yazılması ve okunmasını sağlayacak şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir. 
]]>
Kör Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kor-alfabesi.html Thu, 22 Nov 2018 22:38:04 +0000 Kör alfabesi, Bu alfabe görme engelliler için çıkarılmış bir alfabedir. Diğer bir adı olan Braille alfabesi çok küçük yaşta gözlerini kaybeden bir kız çocuğu tarafından bulunmuştur. 1821 yılında Louise Braille adındaki Kör alfabesi, Bu alfabe görme engelliler için çıkarılmış bir alfabedir. Diğer bir adı olan Braille alfabesi çok küçük yaşta gözlerini kaybeden bir kız çocuğu tarafından bulunmuştur. 1821 yılında Louise Braille adındaki görme engelli bir Fransız tarafından geliştirilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Çok küçük yaşta babasının parmağının gözüne girmesi ile gözlerini kaybedince görme engelliler okulunda okumaya başlayan Louise Braille okuduğu okuldaki yüzbaşı Barbier adındaki bir adamın noktalar ile geliştirdiği gece yazısı adı altındaki sistemden etkilenerek, tüm görme engelliler için kullanılacak hale getirdi. Bu noktalama sistemi harfleri oluşturarak görmeden yazıları okumayı sağlayan bir sistemdi. Geliştirdiği sistemde altmış dört farklı nokta grubu vardı. Bu oluşturduğu nokta grupları hem harfleri, hemde rakamları gösteriyordu. Bu alfabeyi Braille on beş yaşında tamamlamıştır.

Kör alfabesinin amacı; 

Görme engellilerinde okuyabilmesi için hazırlanan bir alfabedir. Belirli bir sıralı mekanizma ile yapılan alfabenin yöntemi bu formül sayesinde öğrenilir. Türkiye'de kullanılan alfabe yine kör alfabesi olarak bilinen Braille alfabesidir. Bu kör alfabesi bütün ülkelerde uluslar arası kullanımı takip eder. Bu kör alfabesi dünyada ilk olarak karakterleri ikili şema ile gösteren yazı sistemidir. Bu Braille alfabesi yani kör alfabesinin ana dili Fransızcadır. O yüzdende Fransızcadaki aksan harflerini gösteren karakterler içerisinde vardır. Tıpkı Türkçedeki sesli harfler gibi (Ü, Ö, Ç, Ş, Ğ) dir. Türkçede bu farklı olan harf karakterleri içinde ayrı bir sistem geliştirilmiştir. kör alfabesini kullanan ve Türkçe bilenlerin tercih edeceği bir alfabeye dönüştürülmüştür. Bunun dışında ayrıca Türkçede bulunan ''ı'' harfi, ''i'' harfinin aşağı kaydırılması ile gösterilmiştir. Bu türler haricinde kör alfabesinde altmış dört farklı yazım sistemi sunan bu alfabe matematik ve müzik notalarında da kullanılmıştır. Bu kör alfabesini okumayı öğrenen kişilere ileride daha hızlı okuma teknikleri de öğretilebilir. 

Kör AlfabesiKör alfabesi, dediğimiz Braille alfabesi bir çok Latince dile de uyarlanmıştır. Bunlardan başlıcaları, Arapça, Rusça, Ermenice, Yunanca, Japonca, İbranice ve Çince'dir. 

Kör alfabesi, doğuştan veya sonradan görme yetisini kaybetmiş kişilerin okuma ihtiyacını gideren eğitim gelişmelerini yapmalarını sağlayan yaşama tutunmalarına yardımcı olan bir alfabedir. Bu sayede yaşamın içerisinde kendilerine yer edinebilmektedir. Görme duyusunu kaybetmenin vakti zamanı yoktur. O yüzdende sağlıklı bireyler olarak bu tür eksiklikler ile yaşayan insanlara yardımcı olmak ve onların kendilerini geliştireceği kör alfabesini öğrenebilecekleri okulları yaygınlaştırmada en önemli pay sağlıklı insanlara düşmektedir. 
]]>
Enokyan Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/enokyan-alfabesi.html Fri, 23 Nov 2018 18:25:29 +0000 Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içerdiği belirtilmiştir. Enokyan Maji sistemi, 1580 yıllında Doktor John Dee ve Edwa Enokyan alfabesi; Bu alfabe çeşidi İbraniler tarafından alfabeler değiştirilerek meydana getirildiği, tanrı sembolleri ve kutsal melek sembolleri içerdiği belirtilmiştir. Enokyan Maji sistemi, 1580 yıllında Doktor John Dee ve Edward Kelley tarafından yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen son derece karmaşık bir yapıda olan sembol ve dil sistemidir. İnanışa göre bu sistem onlara bedensiz varlıklar tarafından bahş edilmiştir. Bu bedensiz varlıkları melek diye tanımlandırmışlardır. Enokyan alfabesi, aslında çok karmaşık bir yapıda olduğundan sizlere kısaca anlatmaya çalışacağız. Bu karmaşık yapısına en güzel örnek tablosudur. Bu büyük elemanlar tablosu evrenin 6 boyutlu bir şeması şeklindedir. Şemayı Kelley' in bile tam olarak idrak edemediğini düşünen birçok dil bilimci üç boyutun ötesini içerecek geometrik çalışmaların o dönemlerde gelişmediğini bilmelerindendir. 

Enokyan alfabesi, aslında bir sistem olarak nitelendirilir. Bu sistemin evren görüşü, fiziksel evrenin iki yöne aynı anda hareket eden dört boyutlu bir hiperküre olduğunu söylemesidir. 

Enokyan alfabesine karşı insanların inanışları;
 • Şifa vermek ve iyileştirmek, 
 • Psişik yeteneklerin güçlendirilmesi,
 • Aşk, mutluluk ve keyif,
 • Şifa vermek ve iyileştirmek,
 • Dilek,
 • Şifa,
 • Birinin aklını karıştırma,
 • Huzur ve koruma,
 • Ateş ve ateşe hükmeden varlıklar,
 • Mars'ın gücü,
 • Kehanette bulunmak,
 • Gizli olanları açığa çıkarmak,
 • İnsanlara hükmetmek,
 • Şan şöhret kazandırmak,
 • Paraya hükmetmek,
 • Herhangi birinin aklını karıştırmak,
 • Gizlenen şeyleri korumak,
 • Erkeklik bağlama,
 • Şehveti yok etme gibi birçok inanışa neden olmaktadır. Bununda en büyük sebebi Enokyan alfabesinin bedensiz melekler tarafından gönderildiğine inanmaktan geçer. 
Enokyan AlfabesiEnokyan alfabesi;

Enokyan kelimesi aslında melek anlamına gelir. İbranilerden alındığı bilinen bu dilin kendine özgü bir alfabesi vardır. Bu alfabenin harflerinin melekleri ve tanrıları işaret ettiği rivayet edilmektedir. Enokyan alfabesinin bir diğer önemli özelliği de yazıldığı gibi okunmamasıdır. Kendine özgü bir okunuş şekli vardır. Bu alfabenin yaradılışı anlattığına inanılır. içerisinde gizlenen bir enerji olduğu varsayılmaktadır. O yüzdende birçok doğa üstü şeyleri bu alfabe ile yapılacağına inanılır. Bu sebepten ötürüde bir çok marjinal çalışmada Enokyan alfabesi kullanılır. 
]]>
Ukrayna Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/ukrayna-alfabesi.html Sat, 24 Nov 2018 14:20:24 +0000 Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile oku Ukrayna alfabesi, Ukrayna ülkesinin resmi dili olan Ukraynacayı yazmak ve okumak için kullanılan alfabedir. Eski tarihlerden gelen Kiril alfabesinin Ulusal olan varyasyonlarındandır. Bazen Ukraynaca metinler bazen Kiril alfabesi ile okunamadığın da Latinceye çevrilerek romanize edilirler. Bu alfabe 33 harften oluşan bir alfabedir. İçerisinde 38 fonem ses bulunmaktadır. Ukrayna alfabesinde yazım kuralları fonetik ilkelere göre düzenlenmştir. Bir harf bu alfabede genelde bir ses için kullanılır. Alfabede 20 ünsüz harf ve 2 yarı ünlü harf vardır. İnceltme işareti olarak kullanılan harfin fonetik değeri yoktur. Fakat kendinden önce kullanılan ünsüz harflerin yumuşatıcısı olarak bilinmektedir. Ayrıca Ukrayna alfabesinde belirli ünlüler takip edilirken bazı ünsüz harfler damak yolu ile söylenmektedir. Bu durumların hepsi alfabenin fonetik ilkelerinde bulunan istisnalardır. Aralarda bazı harflerde iki ses için kullanılmaktadır. Ukrayna alfabesi diğer Kiril alfabeleriyle karşılaştırıldığında karşımıza Rusça, Doğu Slav, Belarusça ve Rusince gibi diller karşımıza çıkmaktadır. 

Ukrayna alfabesi, 19. yüzyılda özellikle öğrenmesi zor olan etimolojik alfabeleri kültürel yenilemeye maruz bırakarak anlaşılabilir bir hale getirmiştir. Ukrayna ülkesi uzun yıllar Sovyetler birliği ve Rusya altında olan bir ülke iken çoğu zaman lehçeleri dil baskısından ötürü Latinceye çevrilmiştir. Ukrayna halkı tarafından bu durum alfabelerin savaşı olarak nitelendirilmiştir. 

1925 yılında Ukrayna SSC Ortografi Düzenlenmesi Komisyonu düzenleyerek Ukraynacılık sürecini başlatmıştır. Kendi içerisinde Sovyet Ukraynacılar ile normal Ukraynacılar arasında değişken bir alfabeye dönüştürülen Ukrayna alfabesi 1930 yılında Stalin Hükümeti tarafından Ukraynacılık politikasına karşı gelmiştir. 1933 yılında bu yüzden ötürü uyarlanan ortografik yenilikler kaldırılarak, yapılan reformlara itibarsızlık ve milliyetçilik gibi duygulara kapılmakla suçlanmıştır. 

Ukrayna AlfabesiUkrayna alfabesi, halen SSCB döneminden kalıntılar ile kullanılmaktadır. Bazı değişiklikler yapılmış olsa da halen SSCB' nin alt yapısı içerisinde vardır. Özellikle 1990 yılında SSCB tarafından yeniden yayınlanan ortografi de bazı harfler Ukrayna alfabesine eklenmiştir. Daha sonrasında ise yumuşatma işareti alfabenin sonuna eklenerek son hali belirlenmiştir. 

Her toplumun kendi dili olması gerekmektedir. Ama soğuk savaş dediğimiz diller ve kültürler savaşında maalesef güçlü olan zayıf olanı medeniyetle yani kendi medeniyetini işleyerek yok etmektedir. Dünyanın en büyük silahı aslında kültürü yok edip dillerini ve aslını dünyadan silmektir. 
]]>
Türkçe Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/turkce-alfabe.html Sat, 24 Nov 2018 21:02:39 +0000 Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir. Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girm Türkçe Alfabe, Güzel dilimizin ve eşsiz yurdumuzun alfabesi olan, Türkiye Türkçesinde kullanılan harflerin yer aldığı alfabedir. 
Türkçe alfabe 1 Kasım 1928 yılında harf inkılabı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Atatürk devrimlerinden biri olan harf inkilabı ile halkın okur yazar oranının düşmesine ve eğitimin zor olmasına neden olan eski Arap alfabesi yerine Türkçe harfler içeren yeni Türk alfabesi getirilmiştir. Okur yazarlığın artırılması amacı ile beraber Türk alfabesine geçişte ki bir diğer amaç Türkiye dışındaki Azerbaycan, Kırgızistan gibi Türk devletleri ile ortak dili kullanmak ve yakınlaşmaktır. Latin alfabesinin temel alındığı Türkçe alfabe 29 harften meydana gelmektedir. 8 ünlü ve 21 ünsüz harf içeren Türkçe alfabenin yazımı şu şekildedir.

Türkçe Alfabe; Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Iı, İi, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz.

Ünlü Harfler; a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

Ünsüz Harfler; b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.

Türkçe alfabede ünlü harfler ağızdan çıkış ve söyleniş şekline göre çeşitli gruplarda incelenirler.

Yuvarlak ünlüler; o, ö, u, ü
Kalın ünlüler; a, ı, o, u
İnce ünlüler; e, i, ö, ü
Düz ünlüler; a, e, ı, i

Türkçe AlfabeTürkçe Alfabe Özellikleri
 • Türkçe de bulunan 'ı' harfi bizim dilimize ait bir harftir ve diğer dillerin birçoğunda bulunmaz.
 • Türkçe alfabede 'â, é, û' gibi uzun ünlüler bulunmaz. Bu harflerin bulunduğu kelimeler yabancı dillerden Türkçeye geçmiştir.
 • Türkçe alfabe  ō, ī, ū' gibi uzatma harfler kullanılmaz. Bunun yerine memur, mana, şair ve benzeri kelimelerde söyleyişe dikkat edilir.
 • Türkçe harflerde iki ünlü yan yana gelemez. İki ünlünün yan yana geleceği durumlarda araya 'y' kaynaştırma harfi girmektedir. Şair, şiir, saat ve benzeri kelimeler dilimize yabancı dillerden geçmiştir.
]]>
Yunan Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/yunan-alfabesi.html Sun, 25 Nov 2018 03:22:31 +0000 Yunan Alfabesi, özellikle Avrupa ve Hindistan dillerinden pek çoğu yunan alfabesini kendilerine model yaparak öz alfabelerini oluşturmuşlardır. Yunan alfabesi Avrupa alfabesinde ve daha pek çok orta doğu ülkelerinde alfabesi kirilik Yunan Alfabesi, özellikle Avrupa ve Hindistan dillerinden pek çoğu yunan alfabesini kendilerine model yaparak öz alfabelerini oluşturmuşlardır. Yunan alfabesi Avrupa alfabesinde ve daha pek çok orta doğu ülkelerinde alfabesi kirilik ve latin harfleri dahil bütün kökenlerde bulunmaktadır. Yunan dili çoğunlukla Hristiyan dininde olan bütün bölgelerde etkisini göstermektedir. MÖ III. yüzyılda kıpti alfabesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu alfabe tam olarak 31 harften oluşarak meydana gelmiştir. Ayrıca Mısır alfabesinden de alınmış olan 6 göstergeyi de yunan alfabesinde kullanılmaktadır. Yunan alfabesi özellikle Etiyopya ve Mısır Hristiyan'ı olan kıptilerin kendi konuştukları Mısırn dilini yazmaya yaramaktadır. Hem sözlü hem de yazılı olarak yunan kaynaklarında Yunan alfabesinin ortaya çıkmasına ilişkin olarak bir çok kaynağın sağlanması mümkündür. Orjinal olan yunan alfabesinde sadece büyük harfler kullanılarak yazı yazılırken, şimdilerde modern yunan alfabesinde hem küçük hem de büyük harfler kullanılarak yazılmaktadır. Modern yunan alfabesinde seslerin üzerine eklenmiş olan "tonos" işareti mevcut olmaktadır. Tonos işareti (') bu işaret ile gösterilmektedir, hatta yunan alfabesinde üzerine konan sesin çok daha uzun okunmasını göstermektedir. 

Yunan AlfabesiYunan Alfabesinin Ortaya Çıkışı Nasıl Olmuştur, yunan alfabesi Herodotos'un kaynaklarına göre fonetik alfabenin "Fenikeli Kadmos" tarafından yunan alfabesi ile Yunanistan'a getirilmiştir. Yunan alfabesi için başka bir iddia ise, Fenikeli kadmos Yunanistan'a yalnızca 12 adet fenike harflerini getirdiği ve diğer harflerin de Yunanlı Palmede tarafından icat edilmiş olduğudur. F:enikelilerin kullanmış olduğu Yunan yazıları çoğunlukla sağdan başlayarak sol tarafa doğru aynı "sinistrorsum" şeklinde yazılmaktadır. Yunanlıların özellikle fenikelilerden öğrenmiş oldukları alfabe tam 22 harften oluşur ve kuzey Sami alfabesi olarak bilinir. Yunan alfabesinin fenike alfabesindeki harfler ile benzemesi yunan alfabesinin doğu kökenli bir alfabe olduğunun güçlü bir kanıtıdır. 

Yunan Alfabesi Hangi Harflerden Oluşmaktadır, genellikle yunan alfabesinde yedi tane sesli harf, on beş tane sessiz harf ve iki tane birleşik olan tam 24 tane modern harften meydana gelmektedir. Yunan harflerinin yazılışı alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, ita, teta, ıota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, ro, şeklinde yazılarak kullanılmaktadır. 
]]>
Mors Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/mors-alfabesi.html Sun, 25 Nov 2018 18:55:23 +0000 Mors alfabesi, 1832 yılında Samuel Mors tarafından telgraf konusunda yapılan çalışmaların sonucunda bulunmuştur. Bu çalışmalar yaklaşık 3 yıl devam etmiş ve 1835 yılında alfabe bulunmuştur. Bundan sonraki 2 yıl boyunca Samu Mors alfabesi, 1832 yılında Samuel Mors tarafından telgraf konusunda yapılan çalışmaların sonucunda bulunmuştur. Bu çalışmalar yaklaşık 3 yıl devam etmiş ve 1835 yılında alfabe bulunmuştur. Bundan sonraki 2 yıl boyunca Samuel Mors bu alfabenin haberleşmede nasıl kullanılacağı, sağladığı faydalarını anlatmaya çalışmış ve 1837 senesinde Mors alfabesiyle yapılan ilk görüşme tarihe geçmiştir.

Mors alfabesinin tarihçesi

1837 yılından itibaren Amerika'da çok sayıda eyalette yayılmaya başlayan mors alfabesi için 1840 yılında Samuel Mors patent başvurusu yapmıştır. Mors alfabesi kısa ve uzun dalga boylarının işaret olarak kullanımını hedef alarak, uzun mesafede iletişimi, haberleşmeyi sağlamaktadır. İlk kullanımda kısa ve uzun dalga boylarının her biri bir sayıya, sayılarında bir harfe karşılık gelmesiyle haberleşme sağlanmıştır. Fakat kısa sürede yaygınlaşan mors alfabesi insanlara karışık gelmiş ve haberleşmede çeşitli hatalara neden olmuştur.

Daha sonraki yıllarda Samuel Mors alfabe üzerinde çalışmış ve yeni bir mors alfabe kodu geliştirmek istemiştir. Fakat mors alfabesinde yeni kodu kendisi değil, asistanı olan Veil bulmuştur. Mors alfabesindeki bu yeni kodlama direkt olarak harfler tanımlanmış, her sinyalin ardından belirli bir süre beklenip, boşluk yaratılmıştır. Bu sayede herkesin rahatlıkla kullanacağı, oldukça pratik ve doğru sonuçlar alınan mors alfabesi oluşturulmuştur. Bu insanlık için önemli bir adım olmuştur.

Mors AlfabesiMors alfabesi çalışma prensibi

Mors alfabesinin çalışma prensibi radyo dalgalarının dış etkiler yardımıyla kesilmesine dayanmaktadır. Telgraf tellerinden geçen akımla radyo sinyalleri aktarılmakta, mekanik ya da görsel olarak elektriğin iletimi sayesinde istenen karşı tarafa ulaşmaktadır. Mors alfabesi sesli bir şekilde uygulanan, radyo sinyallerinin açılması ve kapatılması sonucunda elektrik kesintiye uğramaktadır. Telgraf tellerinde olan gerilimle ulaştırılmak istenen haber uzak mesafelere iletilmektedir.

Mors alfabesinde kullanılan kısa ve uzun sinyaller arasındaki duraksamalarda anlam taşır. Yani kısa aralık harflerin arasında, orta uzunluktaki aralık kelimelerin arasında, uzun aralıklarda cümleleri birbirinden ayırmak için aralıklar kullanılır.

Örneğin; _ _ .-. ... / _ _ .-. ...  M O R S (Boşluk) M O R S

Mors alfabesinin aslında tek şeması bulunur. Bu şemanın bilinmesi, çizgi ve noktaların takip edilerek, istenen metnin oluşturulmasını sağlar.

Mors alfabesi insanlık tarihinde önemli bir buluştur. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kullanımı oldukça azalmıştır. Dünya Radyo İletişimcileri Birliğinin 2003 yılında aldığı bir kararla, telsizci sertifikası almak için mors alfabesi bilmek koşulu kaldırılmıştır.
]]>
Kiril Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kiril-alfabesi.html Mon, 26 Nov 2018 09:52:04 +0000 Kiril alfabesi, gibi daha bir çok alfabeyi bilmeden önce alfabenin ne analama geldiğini bilmek gerekmektedir. Birinci bin yıldan beri alfabe oluşturmada bir çok faaliyet meydana gelmiştir. Hiyeroglif temelli 30 işaretli basit bir yaz Kiril alfabesi, gibi daha bir çok alfabeyi bilmeden önce alfabenin ne analama geldiğini bilmek gerekmektedir. Birinci bin yıldan beri alfabe oluşturmada bir çok faaliyet meydana gelmiştir. Hiyeroglif temelli 30 işaretli basit bir yazı kullanan, milattan önce 1800' e doğru, muhtemelen Asya kökenli olan Sinalı madencilerin çalışmaları alfabe oluşumunun önemli etkenlerinden bir tanesini teşkil etmektedir. Biblos'ta, Mısır'a Kenan dünyasının kaynaştığı resim yazısından yola çıkarak hece değeri ve sessiz harflere dayanan 75 işaretli sistemler meydana geldi.Asıl büyük yeniliği Ugarit yazıcıları yapmıştır. Ugarit alfabesi sadece Kenan dünyası ile sınırlı kalmanın yanında eski olarak bilinen Sami alfabesinin temelini teşkil etmektedir. İlk kez 11. yüzyılda lahdi üzerine kazılı metinlerle ortaya çıkmıştır. 22 işaretten meydana gelmenin yanında sessiz harf değerindedir. Bu sistem ise Aramlar ve Fenikelilerin seferleri ile birlikte Batı'ya, Kıbrıs ve Ege'ye taşınmıştır.

Kiril AlfabesiKiril Alfabesi; Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya'da yaygın olarak Slav dillerinin yazımında kullanılan bir alfabe türüdür. En eski Slav kitaplarının yazımında kullanılan iki alfabeden bir tanesidir Kiril Alfabesi; diğeri ise Glagol Alfabesidir. Kiril yazı türü Metodius ve kardeşi Aziz Kiril tarafından 9. yüzyılın ikinci çeyreğinde meydana getirilmiştir. Kiril ve Metodius'un öğrencileri 9. yüzyıldan bugüne kadar Kiril alfabesini getirmiş olmanın yanında bugün: Beyaz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,Tacikistan, Moğolistan, Makedonya ve Sırbistan'da kullanılmaktadır.Orta Çağ Yunan (Bizans) alfabesinin temelinde geliştirilerek, Yunancada bulunmayan bir takım Slav seslerini de eklemişlerdir.

Rusya'da bu alfabe ilk olarak Orta Çağın başlarında Büyük yazı harfleri olarak işlevsellik kazanmıştır. El yazısı olarak italik yazı türü daha sonra ki dönemlerde meydana getirilmiştir. 18. yüzyılda Büyük Peter Yunan harflerini çıkararak Kiril Alfabesini daha kolay ve anlaşılır hale getirmiştir. Kiril Alfabesi Slav Ortodoks ülkelerinde kullanılmaktadır. Türk Cumhuriyetlerinde Kazakistan ve Kırgızistan da da Kiril Alfabesi kullanılmaktadır. Ayrıca Başkontostan ve Yakutistan gibi daha bir çok Özerk Türk Cumhuriyetlerinde de Kiril Alfabesi kullanılmaktadır.  
]]>
Sanskrit Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/sanskrit-alfabesi.html Mon, 26 Nov 2018 17:01:25 +0000 Sanskrit Alfabesi;  Hint Avrupa dil ailesine aittir. En  eski Hint İran ailesine bağlı bir dildir. Sanskrit dili kelime anlamı kusursuzlaştırılnış düzenlenmiş ve cilalanmış demektir tarihçilere göre sanskrit dili Hindistan Haz Sanskrit Alfabesi;  Hint Avrupa dil ailesine aittir. En  eski Hint İran ailesine bağlı bir dildir. Sanskrit dili kelime anlamı kusursuzlaştırılnış düzenlenmiş ve cilalanmış demektir tarihçilere göre sanskrit dili Hindistan Hazar Denizi ve ortadoğu'ya kadar yayılmaktadır. Bazı bilim adamları bu dilin halk tarafından hiç kullanılmadığını iddia etmektedir. Sadece konuşanlar ilk olarak pencap bölgesinde görülmüştür. Pencap da Saklı Cennet en eski şekli olan veda lisanı konuşulmuştur, milattan önce 2000 ilk yarısını denk gelmektedir Bu dönemde veda dili gelişmiştir milattan önce birinci yılda gamiş Vadisi'nde yayılmış olay bu dili Hint arı topluluğu benimsemiş ve sonrasında trafik denilen bir dil ortaya çıkarmışlardır komşu ülkelerden birçok sözcük taklitçi karışmıştır
Sanşerit  ilk gramer çalışmaları milattan önce beşinci yüzyılın Edip ve bilginleri yapmıştır sanskritçe Panini isimli edebiyat bilgini hakiki zenginliğine kavuşturmuştur. Yalnız panini'nin kurduğu gramer kuralları halkın kullandığı veda ve prakit kollarında çok ayrıdır. Panini grameri sekiz bölümden oluşan 4000 Kural'dan meydana gelen gramer kuralları Iğdır panele grameri dünyanın en kısa ve en yol grameri olarak bilinir

Sanskrit dilinin kullanildığı dönemin aydınları bu dili büyük bir memnuniyetle kabul etmişlerdir. Buna rağmen Bilginler Panini'nin gramerini hiçbir zaman benimsemişlerdir. Sanskrit dili önem kazanması Hint kutsal destanlarının yazılmasıyla başlamıştır. Hint kutsal destanları genellikle devanagari harfleri ile yazılmıştır. Ayrıca bu destanlar Brahmi ve Haroşti harfleri ile yazılanları da vardır. Yine de hepsinde genel olarak dil seçimi sanskrittür.  Sanskrit dili yapı bakımından çekme ve eklemeleri imkan tanıyan bir dildir. Pek çok kelime farklı olarak kelimeler birbirine defalarca kez eklenebilir. Sanskrit dilinde kelime kombinasyonları sonsuz denetlenebilir, pek çok kelime türetilebildiği gibi hepsinin manalarda birbirinden farklıdır. Bu nedenden dolayı Sanskrit dili yeryüzündeki en zengin dildir

Sanskrit AlfabesiSanskrit alfabesi gramer ve kelime hazinesi bakımından eski İran filleri olan Farsça ve Medce çok benzemektedir. Ayrıca Eski Yunanca ve Latince çok benzetilir bu benzerlikler sözcüklerde görüldüğü gibi sıfat zamir ve fiillerde de görülmektedir bu benzerlikler cisimlerin tasvir edilmesi yardımcı fiiller benzerlikler mevcuttur sanskritçede toplam 52 harf vardır bunların 15 ünlü 37'si ünsüzdür. Bu harfler kendi arasında genizden  çıkma ve bükümlü olarak bölümlere ayrılmaktadır sanskritçeden genel olarak Hint tarih ve dinini araştırmalarda kullanılmaktadır. 

Sanskrit dili yapılan araştırmalara göre bu dilin halk tarafından kullanılmadığı tespit edilmiştir daha çok bilim insanları ve dini insanları tarafından kullanıldığı görülmüştür Hindistan'ın yanısıra Hazar Denizi bu dili konuştu da düşünülmektedir
]]>
Kırgız Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kirgiz-alfabesi.html Tue, 27 Nov 2018 04:16:21 +0000 Kırgız Alfabesi; Kırgızcanın yazılımı için kullanılan alfabelerdir. Kırgızca iki alfabe ile yazılır. Bunlar Kiril alfabesi Kırgızistan'da kullanılan, diğer ise Arap alfabesi Çin'de yaşayan Kırgızlar tarafından kullanır Kırgız Alfabesi; Kırgızcanın yazılımı için kullanılan alfabelerdir. Kırgızca iki alfabe ile yazılır. Bunlar Kiril alfabesi Kırgızistan'da kullanılan, diğer ise Arap alfabesi Çin'de yaşayan Kırgızlar tarafından kullanır. Kırgız Türkçesi Altay dillerinin bir dalıdır. Kazakça ile yakın özellikler gösteren Kırgızca dünya üzerinde 5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Kırgız alfabesi Kırgızistan birinci resmi dilidir. Kırgız alfabesinde y harfleri c harfine dönüşmüştür. Örnek verecek olursak yol kelimesi col olarak değişmiştir. Kırgız alfabesinde eklerde de değişiklikler vardır. Yuvarlak ünlüler kendinden sonraki ünlüleri etkilemektedir. B ile başlayan kelimeler  M ile başlayan kelimelere dönüşebilir. Kırgız alfabesinin eski şekli yirmi dört harfli Orhun yazısıdır. Şu an kullanılan Kırgız alfabesi ilave harfler alarak Türkiye Cumhuriyetinde Latin alfabesi, Çin Halk Cumhuriyetinde Arap alfabesi, Kırgızistan'da Kiril alfabesi ile yazılmaktadır.

Kırgız Türkleri tarafından tarih boyunca birçok alfabe kullanılmıştır. Farklı alfabelerin kullanılması Kırgız türkçesinin telaffuzunda değişikliklere sebep olmuştur. Kırgız Türklerinin uluslararası alfabesi bütün Türk dünyasının özüne ait olan Orhun alfabesi, Göktürk alfabesi, Runik alfabesi, Turan alfabesi diye adlandırılan eski Türk alfabesidir.

Kırgız Türkleri Turan alfabesinden sonra Uygur alfabesini kullanmıştır. Türk dünyasının Müslüman olmaya başlaması ile müslüman olan Türk toplulukları Arap alfabesine geçmeye başlamıştır. Kırgızlar uzun bir vakit Arap alfabesini kullanmışlardır. Arap alfabesinden sonra ise kısa süreli de olsa Latin alfabesi kullanan fakat daha sonra sadece Sovyetler Birliği'nin baskısı ve etkisi ile Rus halkının kullandığı Kiril alfabesi yerleştirilmiştir. Günümüzde Kırgızların kullandığı alfabe Kiril rus alfabesidir.

Kırgız alfabesinde zaman farklılıkları da görülür. Kırgız alfabesinde zaman çeşitliliğinde a harfi, e harfi, y harfi ekleri ile kurulan şimdiki zamandır. Buna basit şimdiki zaman denir. Kırgız alfabesinde yat, yür, tur, otur fiilleri ile birleşik şimdiki zaman oluşur.

Kırgız AlfabesiKırgız alfabesi en önemli kaynağı Orhun Yenisey Yazıtlarıdır. 1240 yılında yazılmış olan Moğolların gizli tarihi adlı eserde Kırgız başbugunun adı yedi olarak geçer 7 sözü sayı anlamında 7 rakamını ifade eder. Bu da bize gösteriyor ki günümüz Kırgız türkçesinde  C ile başlayan sözlerin eski Kırgız dilindeki karşılığı y harfidir. Kırgızlar  diğer Türk boyları ile iç içe yaşarken şive etkisiyle zaman içerisinde c harfleri dönüşmüştür. Kırgız türkçesinde moğol şivesinin de etkileri vardır. Bu etki 12. yüzyıldaki Yenisey Yazıtlarından anlaşılmaktadır.
]]>
Kazak Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kazak-alfabesi.html Tue, 27 Nov 2018 18:29:29 +0000 Kazak Alfabesi; Kazakçayı yazmak için kullanılan Alfabedir. Kazak Kiril yazısı Kazakistan ve Moğolistan'da kullanılır. Bu alfabe kazak türkçesindeki sesleri göstermek için Rus alfabesinde ki otuz üç harfe, dokuz harf daha ilave Kazak Alfabesi; Kazakçayı yazmak için kullanılan Alfabedir. Kazak Kiril yazısı Kazakistan ve Moğolistan'da kullanılır. Bu alfabe kazak türkçesindeki sesleri göstermek için Rus alfabesinde ki otuz üç harfe, dokuz harf daha ilave edilip kırk iki harfli olarak bin dokuz yüz kırk yılında Amanjolov tarafından sunulmuştur. Kazakça Kıpçak bölgesine ait Kazakistan'da konuşulan medeni Türk yazı dillerinden biridir. Kazak alfabesi Noğay ve Karakalpak Türkçesi' ne çok yakın bir dildir. Dünyada Yaklaşık 16 milyon kişi, Kazakistan'da on milyon kişi tarafından Kazak Türkçesi kullanılmaktadır ve konuşulmaktadır. Moğolistan'daki bayan ölke eyaletindeki nüfüsun % 98'i Kazak Türkleri oluşturmaktadır. Bu ildeki nüfusun çok büyük bir bölümü Kazak Türkçesi ile konuşmaktadır. Kazakçada erkek  başına ve sonuna bay, bek, han, gali gibi ekler yapılması yaygındır. Kız isimlerinde ise gül, nur kullanımı çoğunluktadır.

Kazak alfabesinde Türkçe kökenli kelimelerde başındaki y harfi, J harfine dönüşmüştür. Kazak alfabesinde eklerde de aynı şekilde değişmeler olmaktadır. Yabancı asıllı kelimelerde bu değişmeler görülmez. Kazak alfabesinde j harfiyle yazılan kelimeler bazı ağızlarda şive olarak C olarak söylenmektedir. Ayrıca konuşma dilinde İlk hecede  ö harfi ya da ü harfi gelirse ikinci ya da üçüncü hecelerde de gelebilir. Bu yazıda olmaz. Kazakça da üç farklı şimdiki zaman vardır. Bunlar;
 • Genel şimdiki zaman, 
 • Kesin şimdiki zaman, 
 • Belirsiz şimdiki zaman şeklindedir.
Kazakçanın eski alfabesi 38 harfli Orhun  yazısıyla yazılmıştır. Günümüzde ise Kazakçada bazı ek harfler kullanılarak Latin alfabesi, Arap alfabesi ve Kiril alfabesi ile yazılabilmektedir. Kiril alfabeli, Kazakistan alfabesi kırk iki harf olup içerisinde pek çok işaret bulunmaktadır. Kazak alfabesindeki harflerin incesi, kalını genizden olanı, nazal olanı, hırıltılı olanı, geniş olanı, kalınlaştıranı ve kalın ün verenleri vardır.  Kazak alfabesinde Rusya'dan alınan ödünç kelimeler vardır.  En fazla Çin, İran, ve Afganistan da kullanılan kazak Arap alfabesinde 29 harf bulunur.Kazak Alfabesi

Kazakistan'da kazak Kiril yazısı için kullanılan standart Windows klavyesinde Kazakça da bulunan fakat Rusça'da bulunmayan karakterler Rusça klavyenin numara düğmelerine yerleştirilmiştir. Kazak Türkleri genişletilmiş dokuz kazak harfi ile Rus harflerini kullanabilirler ve kullanırlar. Kazak alfabesi Ural-Altay dil ailesine ve Orta Asya bölgesine aittir. Kazak alfabesi Kırgız Türkçesine yakındır ve benzerler. Kazak alfabesi Kıpçak öbeğine ait olan bir alfabedir. Kazaklar kazak alfabesinden latin alfabesine geçişin önemli ve gerekli olduğunu düşünmeye başlamışlardır. 2012 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2025 yılında latin alfabesine geçeceklerini söylemiştir. Fakat aydınlar arasında bile latin alfabesine geçilmesini istemeyen kişiler de bulunmaktadır. Altmış altı kişilik yazarlar ve aydınlar grubu latin alfabesine geçilmesini istemediklerini dile getirmişlerdir. Bu aydınlar ve yazarlar tam tersi kazak dilinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi taraftarıdırlar. 
]]>
Transkripsiyon Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/transkripsiyon-alfabesi.html Tue, 27 Nov 2018 19:46:32 +0000 Transkripsiyon alfabesi bir dilde kullanılan eski alfabedeki harflerin yeni alfabede bulunmaması durumunda eski harflerle yazılan bir metnin yeni harflere çevrimi için kullanılan alfabelerin ortak adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Transkripsiyon alfabesi bir dilde kullanılan eski alfabedeki harflerin yeni alfabede bulunmaması durumunda eski harflerle yazılan bir metnin yeni harflere çevrimi için kullanılan alfabelerin ortak adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde pek çok farklı milletin eski zamanlarda kullandığı alfabeleri değiştirmiş oldukları düşünülecek olduğu zaman farklı alfabeler için farklı transkripsiyon işaretleri ve alfabeleri kullanıldığını görebilmek de mümkündür.

Transkripsiyon alfabesi açıklanırken ülkemizde de yabancı olmayan alfabelerden yararlanmak çok daha akılcı olacaktır. Bilindiği üzere ülkemizde Osmanlı Türkçesi olarak tabir ettiğimiz dönemde Arap harfleri kullanılıyordu. 20. yy'ın ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam eden bu alfabede kullanılan Arap harfleri, Latin alfabesinde kullanılan harflerle karşılaştırıldığı zaman bazı harflerin Latin alfabesinde karşılığının bulunmadığını görebilmek mümkündü. 

Arap harfleri kullanıldığı zamanlarda "k" harfini göstermek amacıyla iki farklı "k" olarak okunan ve yazılan "kaf" ve "kef" harfleri kullanılmaktaydı. Ancak Latin alfabesine bakıldığı zaman bir tane "k" harfi bulunduğunu görebiliyoruz. Eski metinlerin günümüz alfabesine çevrimi sırasında eski metinde kullanılan "kaf" harfini belirtmek için transkripsiyon alfabesi oluşturulurken "k" harfinin altına bir nokta koyulmuş, bu da orijinal metinde yazının hangi "k" kullanılarak kaleme alındığını göstermiştir. Arap harflerinde iki farklı "k" bulunmasının nedeni ise Osmanlı Türkçesinde sesli harflerin kullanımına çok az yer verilmesidir. Bunun yarine kalın sıradan ünlüler ya da ince sıradan ünlülerin kullanımı için farklı harflerin kullanımına gidilmiştir.Transkripsiyon Alfabesi

Osmanlı Türkçesinde yazılmış bir metni Latin alfabesine çevirmek için kullanılan transkripsiyon alfabesi söz konusu olduğunda Latin alfabesinde 1 tane "h" harfi olduğunu, ancak Arap harfleri kullanılırken 3 farklı "h" harfi kullanıldığı görülür. Bu yüzden Arap harfleri ile yazılmış bir metni Latin harflerine çevirme işlemi gerçekleştirilirken "güzel h" harfinin işaretsiz olarak gösterilmesi söz konusuyken, "ha" harfini gösterebilmek için "h"nin altına bir nokta, "hı" harfi için ise "h"nin altına bir çizgi çekildiğini görebilmek mümkündür. Bu sayede orijinal metinde kullanılan "h" harfi anlaşılmakta ve kelimenin nasıl okunması gerektiği de belli olmaktadır.
]]>
Tayland Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/tayland-alfabesi.html Wed, 28 Nov 2018 14:11:11 +0000 Tayland Alfabesi, Tay dili 44 sessiz harfte oluşan bir hece yazıdır. Bu dilde 6 çift sesli ve 18 tane de ünlü bulunmaktadır. Tai- Kadai dil ailesine bağlı olan Tayca dilinin kökeninin Güney Çin'den geldiği savunulmaktadır. Analit Tayland Alfabesi, Tay dili 44 sessiz harfte oluşan bir hece yazıdır. Bu dilde 6 çift sesli ve 18 tane de ünlü bulunmaktadır. Tai- Kadai dil ailesine bağlı olan Tayca dilinin kökeninin Güney Çin'den geldiği savunulmaktadır. Analitik olarak perdeli olan bu dil, tonlamaları ve fonolojisi açısından oldukça zor bir dildir. Hece alfabesi olarak kullanılan bu dilde, harflerin 8 tanesi Pali ve Sanskritçe olan kelimeleri yazmak için kullanılmaktadır. Bu dilde bazı kelimeleri yazmak için kullanılabilecek birçok seçenek vardır. Dildeki farklı sesleri ifade etmek için bazı harfler Tay alfabesine girmişlerdir. Zaman içinde bu farklılıklar kaybolup bunlar alfabede bir sembol haline gelmiştir. Tay dilinde 5 farklı ton bulunmaktadır. Bunlar düşük, düşen, orta, yükselen ve yüksek tonlardır. Tay dilinde genellikle cümle sonlarına kişinin cinsiyetini belirleyen ifadeler konulmaktadır. Böylece kibarlaşma sağlanır. 

Tayland alfabesi, tay dilinde tonlamalar oldukça önemlidir. Örneğin, ''suea'' kelimesi üç farklı tonda okunduğunda paspas, giysi, kaplan anlamlarına gelmektedir. Ayrıca kelimelerin yazımında boşluk bırakılmaz. Bu da genellikle cümle sonuna konur. Konuşmada bu kadar önemli olan Tay dili, yazıda ise bazı işaretler ile tonlama ayırt edilebilmektedir. Ayrıca bu alfabede cümleler soldan sağa doğru yazılmaktadır. Küçük harf, büyük harf ayrımı da yoktur. Kelimelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Tay dilinde cümle içindeki özne,yüklem ve nesneler ek almazlar. Eklerin yerine zaman ve yer belirten kelimeler kullanılır. Böylece cümlenin hangi zamanda yazıldığı belirtilebilir. Bu bilgilere bakılarak bu dilin öğrenilmesi oldukça zordur. 

Tayland AlfabesiTayland alfabesi, Tay dilinde devam eden bir durumu belirtmek için cümlenin başına şimdiki zamanı ifade eden kelimeler kullanılır. Ayrıca erkekler için cümle sonunda ''Krap'' kadınlar için ise cümle sonunda '' Ka'' kullanılmaktadır. Cümle sıralaması İngilizce dilindeki gibi özne, yüklem ve nesne şeklindedir. Sıfat ve zamirler arasında morfolojik bir ayrım bulunmamakla birlikte her iki durumda da aynı kelimeler kullanılabilir. Nitelediği kelimenin arkasına gelen zamir ve sıfatlar yüklemi etkileyemezler. 
]]>
Kanji Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kanji-alfabesi.html Thu, 29 Nov 2018 02:46:59 +0000 Kanji alfabesi; Japonların kullandığı bir alfabedir. Bu alfabede harf harf kullanılan bir alfabe yoktur. Kanji alfabesinde her kelime ayrı bir simge ile gösterilir. Çin kökenli Kanjiler kolaylık olması açısından türetilmi Kanji alfabesi; Japonların kullandığı bir alfabedir. Bu alfabede harf harf kullanılan bir alfabe yoktur. Kanji alfabesinde her kelime ayrı bir simge ile gösterilir. Çin kökenli Kanjiler kolaylık olması açısından türetilmiş iki adet hece alfabesi vardır. Kanji alfabesi Japonya'nın alfabesi olduğundan fonetiğini anlayabilmek için ilk önce öğrenilmesi gereken şey hece düzenidir.  Mesaj için harika anlamına gelmektedir Çince yazı karakterlerini Japoncada verilen isimdir. Japonca'ya Çince yazının gelişi üzerine farklı teoriler vardır. Beşinci yüzyılda Budist olan rahipler tarafından Japonya'ya getirildi düşünülmektedir Çince karakterler Japon diline girdiğinde Çince Zeki okunuşu ve karakterlerin kelime anlamları Japoncada önceden beri kullanılmakta olan söylenişi kum genel olarak ikili bir fonetiğine sahiptir. Bu harflerin hızlı yazılımı diğer Japonca harf bilgisi olan hiragana ve katakana dizelerini doğurmuştur. Japoncada dil ve formları ile kanji kullanımı isimler fiil kökleri ve sıfat ile sınırlanarak şekilleri sadeleştirmiştir. On binleri bulan karakterler bulunmaktadır. 1945 adet günlük kullanım kanjileri olan jooyoo kanjisidir. Kimi isimlerinde kullanılan kanjiler ise 983 karakter içeren kişi adları kanjileri olan jinmeiyoo  kanjileridir.

Japonca ilk dönemde sadece bir konuşma diliydi. Bir alfabeye sahip değillerdi. Beşinci Yüzyıldan sonra Çin'den kanji dejilen harflerden oluşan yazı sistemini alarak japoncaya uyarlamışlar bu şekilde de kanji alfabesi oluşmuştur Japoncada kullanılan Kanji alfabesi Japonca kökenli kelimeler için yazı yazmakta kullanılır. Kanjiler Antik Çağ insanlarının doğadaki şekilleri basite indirgeyerek çizmesi ile meydana gelmiştir. Her Kanjinnin farklı bir anlamı vardır yani her kanji farklı bir sözcüğü kapsamaktadır. Kanji alfabesinin  doğuşu Çin'e kadar uzanır. Ilk zamanlarda Japonların kendi dilleri vardı, ancak alfabeleri yoktu.  Beşinci yüzyılın sonlarına doğru Çinliler'in kullandığı yazı sistemini alıp Japonca uyarlamışlardır. Bu yüzden Japoncada karşılayan iki farklı oluşumu vardır. Birisi Kanjilerin Çince okunuşu diğeri ise Japonca konuşuruz okuma sistemi öğrenirken iki okunuşu da ezberlemek gerekir. Çünkü Kanji okuma mantığı kısaca bir kelimeyi karşılıyorsa Kunyomidir. Çince okunuşu ise Onyomidir. Diğer bir mantık ise Kanji yanında başka birkaç kelime varsa bir özel isimdir. Kanji alfabesi kullanıldığı için alternatif yöntemlerin hepsinde farklı anlamlar taşımaktadır. O yüzden de öğrenmesi en zor diller arasında yer alır. Günümüzde Japonca dilini geniş kapsamlı olarak bilen insan sayısı kendi kültürleri haricinde neredeyse çok minimize oranlardadır.Kanji Alfabesi

Kanjinin ortaya çıkışı mısır hiyeroglifleri gibi İlkel resimlerini çizilmesinden kaynaklanır. Çeşitleri ve isimleri ifade eden bu İlkel resimli şekillerden oluşan bir ideogramdır. Aradan geçen zaman içerisinde birçok gelişme göstermiştir. Japonların milattan sonra üçüncü yüzyıla kadar kendi yazıları olmadığından Kore yoluyla Çin'den Japonya'ya gelen Çince karakterleri Japonlar ilk kez bu yüzyılda tanımışlardır. Yamato İmparatorluğu Sarayının Koreli öğretmenleri klasik Çince yazılarla birlikte çok kısa bir süre sonra Kanjileri yazarlar Japonya' ya getirmişlerdir. Çince kelimeler Çince kelimelerin tek heceli olmaları nedeniyle çok heceli Japonca kelimeyi yazarken sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Bunun için de kanjinin yanına Kana alfabesini geliştirmek zorunda kalmışlardır. Kaşeler japoncanın yapısına geçerken japoncanın gramerini ve telaffuzzuna göre birçok değişikliğe uğramışlardır. İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Japonca'da 3600 kadar kanji kullanılmaktaydı daha sonra temel eğitim için 1945 kanji belirlenerek kanjilerin sayısı  sınırlandırılmıştır.
]]>
Orhun Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/orhun-alfabesi.html Thu, 23 Jan 2020 03:55:59 +0000 Orhun alfabesi Aynı zamanda Göktürk alfabesi veya Köktürk alfabesi olarak da bilinen Türkçenin metinler ile izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandığı ilk düzenli ve resmi yazı sistemine denir. Orhun alfabesi eski İskandinav yaz Orhun alfabesi Aynı zamanda Göktürk alfabesi veya Köktürk alfabesi olarak da bilinen Türkçenin metinler ile izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandığı ilk düzenli ve resmi yazı sistemine denir. Orhun alfabesi eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış runik, karekterlerine benzediği için Rus ve Avrupa Türkoloji literatüründe, birçok isimle anılmıştır. Bu isimlerin başında Yenisey Run harfleri, Sibirya Run harfleri, Türk Run yazısı veya Runik alfabe olarak adlandırılmıştır. Orhun alfabesi, Göktürk yazıtlarında kullanıldığından dolayı, Göktürk alfabesi olarak da anılmaktadır. M.Ö. 200  ve M.Ö. 150 yıllarında kullanılmaya başlanmış olan Orhun alfabesi otuz altı harf ile şekillenmiştir. Türk dilinin bu Orhun alfabesi onuncu yüzyıla kadar kullanılmıştır. 

Orhun alfabesi tarihçesi

Yenisey yazıtlarında yüzün üzerinde olan damga yani harf sayısı, Orhun yazıtlarında toplamda otuz sekizharfe düşmüştür. Bu damgaların kaya resimlerinde zaman içerisinde harflere dönüştüğü düşünülmüştür. bu damgaların yani harflerin dokuzuncu yüzyıla kadar kullanılması devam etmiştir. orhun alfabelerinden geriye kalan en iy görsel kanıt Göktürk yazıtlarıdır. yalnız bu yazıtların araştırılıp çözümlenmesi on dokuzuncu yüzyıla kadar yapılamamıştır. 

Orhun alfabesi, en eski örneği Kazakistan'da Sakalara ait olduğu kanaati oluşan Esik Kurgan'ında bulanan M. Ö. dördüncü yüzyıla ait gümüş tabaktır. Göktürk, Kırgızlar ve Uygurlar tarafından kullanılan Orhun alfabesi, bazı Türk boyları tarafından Avrupa'ya kadar taşınmıştır. Orhun alfabesi ile yazılmış bir çok metin bulunmaktadır. bunları,Wolfgang Scharlipp, Talat Tekin, Marcel Erdal tarafından ayrıntılı olarak araştırılmıştır.  Orhun alfabesinde, toplamda otuz sekiz harf vardır. Bunlardan dördü ünlü geriye kalan otuz dört tanesi de ünsüz işaretlerdir. Doğal olarak Türkçe alfabesinde bu kadar ünsüz harf bulunmaz. Bu durumun sebebi Orhun alfabesinde birçok ünsüz harfin iki işaret ile gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Orhun AlfabesiOrhun alfabesi ile yazılan metinlerde harfler ayrı ayrı yazılır. Türkçedeki gibi birleştirilerek yazılmaz. Alfabe ile yazılan sözcükler aralarına üst üste iki nokta koymak suretiyle birbirinden ayrı yazılır. Bunun dışında Orhun alfabesi yazımında başka bir noktalama işareti yoktur. Orhun alfabesi ile yazılan yazılar genellikle sağdan, sola tıpkı Arapça ve Farsçadaki gibi yazılmıştır. Tam tersi soldan sağa doğru yazıldığında ise harflerde tamamen ters yazılmıştır. Orhun alfabesinde, seslerin çoğu yazılmadan yapılmıştır. Sesli harfler ilk hecelerde yazılarak sonrasından gelen sesliler de aynı ise diğerleri yazılmazmış. Son harf de sesli bitiyor ise o harf de yazılır. Orhun alfabesindeki sessiz harf yazımı da çok sağlamdır. Harf fazlalığına karşın önemli bir karışıklık durumu gözlemlenmez. Ancak ince ve kalın sessizlerin bazı yerlerde birbirinin yerine kullanıldığı görülmüştür. Buda Orhun alfabesinin birçok alfabeden ne kadar farklı yapıda olduğunun en belirgin göstergelerinden bir tanesidir.
]]>
Çin Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/cin-alfabesi.html Fri, 30 Nov 2018 10:18:32 +0000 Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M.Ö.
Çin Alfabesi, dünya üzerinde konuşulan ve yazılan bir dil olmaktadır. Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, M.Ö. 12. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yapılan kazılarda, insan kemiklerinin üzerine yazılan kehanet ve büyü tılsımlarına ulaşılmıştır. Latin alfabesindeki harfler gibi, yan yana gelerek bir kelimeyi oluşturmaz. Çin alfabesinde var olan her kelime için, farklı bir harf bulunmaktadır. Geleneksel Çincenin okuma ve yazma oranı çok düşük olduğu için ve öğrenilmesi de çok zor olduğundan, 1958 yılında oluşan bütün sembolleri Latin Alfabesine aktarmak suretiyle Pinyin, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından benimsenmiştir.

Çin Alfabesi Okuma ve Yazma Oranı Çok Düşük

Üniversiteyi bitirmiş bir insanın bildiği kelime sayısı, 4000 civarında olmaktadır. Eğer Çin'de basılmış olan bir gazeteyi okumak istiyorsanız; o zaman, en az 3000 kelime bilmeniz gerekmektedir. Çin Halk Cumhuriyetinde yaşayan bir Edebiyat Profesörü ise; 15 bin kelime bilmesi gerekmektedir.
Eğer sizler de Çin Halk Cumhuriyetine seyahat edecekseniz, ortalama olarak 1000 civarında sembol öğrendiğiniz zaman, rahat bir şekilde istediğiniz yere ulaşım sağlayabilir ve tek başınıza dolaşabilirsiniz.
Çin alfabesi
harflerden değil, sembollerden oluşmaktadır. Alfabede oluşan sembollerin hecelerine farklı tonlar verilmektedir. Günümüzde basitleştirilmiş Çince kullanılmaktadır. Çin alfabesi kullanılarak yazılmış olan 200 sayfa civarında olan bir kitabı okumak çok zordur. Bu yüzden kitap okuma sayısı oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Çincede, konuşma dili kolayca öğrenilebildiği bilinmektedir. Fakat Çince yazı yazmanın oldukça zor olduğunu da biliyoruz. Eğer karakterler dikkatli ezberlenirse o zaman yazma da kolaylaşacaktır.

Çin Alfabesinin En Çok Kullanılan Dil olması

Çin Alfabesi
Çin Alfabesi, yer yüzünde en fazla insan tarafından konuşulan bir dil olmasından kaynaklı olarak, Birleşmiş Milletlerde yasal olarak bilinen resmi dillerden bir tanesi olmaktadır. Her beş insandan bir tanesinin Çince konuştuğu bilinmektedir.

Çin Alfabesinde Lehçeler Farklıdır

Çincenin bulunduğu bölgelere göre farklı lehçeleri bulunmaktadır. Kuzey Çin'de en çok konuşulan Mandarin adı verilen Lehçe olmaktadır. Aynı zamanda da bu Lehçe, Çin Halk Cumhuriyetinin Resmi dili olarak kabul edilemektedir. Bu alfabede hiyeroglif adı verilen yazı sistemi kullanıldığı için zorlayıcı olmaktadır. Bir insan Çince öğrenmek istiyorsa, Mandarin lehçesini öğrenmesi gerekmektedir. Mandarin lehçesinde 4 farklı tonlama bulunmaktadır. Çince heceli bir dil olmasından dolayı, tonlamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Çin vatandaşlarından göçmen olanlarının kullandığı Lehçe ise, Kantonca olmaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinde Mandarin Lehçesinden sonra en çok Kantonca Lehçesi konuşulmaktadır. Çin alfabesinde bulunan kelimeler, Lehçelerine göre farklı ses tonları ile okunmaktadır.
Çinde televizyon programlarının hepsi alt yazılıdır. Çünkü, telafuz olarak farklılık gösterilse de, tüm kelimelerin yazılışı aynı olmaktadır.

Önümüzde ki yıllarda Çince çok önemli olacak

Çin ekonomisi son zamanlarda büyüme hızına ulaştığı için, 2020 yılında dünyanın en zengin ekonomisine sahip olacağı düşünülmektedir. Bu yüzden ülkemizde daha kolay ticari alışveriş yapılabilmesi için, Çin Alfabesi öğrenilmesi adına kurs merkezleri açılmaktadır. Ülkemizde Çince konuşan ve okuyan insan sayısı çok az olmaktadır. Bazı kurs merkezlerinde, Çince öğretilmektedir.]]>
Bulgar Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/bulgar-alfabesi.html Fri, 30 Nov 2018 11:39:31 +0000 Bulgar Alfabesi, Bulgaristan'ın kullanmış olduğu resmi dillerinin oluşturduğu alfabedir. Slav dillerine ait olduğu için, 9. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bulgar Alfabesinde bulunan birçok harf, Yunan Alfabesi Bulgar Alfabesi, Bulgaristan'ın kullanmış olduğu resmi dillerinin oluşturduğu alfabedir. Slav dillerine ait olduğu için, 9. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bulgar Alfabesinde bulunan birçok harf, Yunan Alfabesinden esinlenerek yapılmıştır. Bu dil yazıya dökülerek, cümlelerin oluşturulduğu ilk Slav dili olduğu için, 862 yılında oluşturulmuştur. Bulgar Alfabesi, Kiril Alfabesinden esinlenerek yapılmıştır.

Bulgar Alfabesi,
üç aşamadan geçerek günümüze kadar gelmiştir. Şu an kullanılan ve Modern Bulgar Alfabesi olarak bilinen alfabenin oluşması 16. yüzyıla dayanmaktadır. Modern Bulgar Alfabesinde 30 adet kelime bulunmaktadır. Bulgaristan'ın resmi dili Bulgarca olmasına rağmen, çoğunlukla Türkçe ve Romanca da sıklıkla konuşulmaktadır. Okuma ve yazma oranı çok düşük olmasından dolayı, yapılan göçler sayesinde bu oran biraz artmıştır. 7 ila 15 yaş arası eğitim mecburi eğitim olmaktadır. Rusça ile hemen hemen aynı olan, sadece birkaç harfin değişik olmasından kaynaklı olarak Slav dilleri arasında en eski olan diller olmaktadır.
Bulgar Alfabesi
Bulgar Alfabesinde

 • 10 adet sesli harf
 • 21 adet sessiz harf
 • 2 tanede ses değeri olmayan harf bulunmaktadır. 

Bulgar Edebiyatı:

Günümüze kadar birçok Bulgaristan doğumlu olan ve tarihe adını yazdıran Edebiyatçı gelmiştir. Atanas Nakovski, Legenda Ya Sibin, Ivan Kondarev ve Yordan Radiçkov gibi ünlü edebiyatçıları bulunmaktadır. Roman Edebiyatında en gelişmiş olan Edebiyat türleri arasında Mizah çok gelişmiştir. Ülkemizde var olan birçok üniversite de Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümleri bulunmaktadır.

Ülkemize yakın olduğu için, tatil yapmak isteyen insanların tercih ettikleri ülke olmaktadır. Bulgaristan'ın yeşil coğrafi doğası ve eşsiz güzellikleri var olmaktadır. Bunun yanı sıra ise Bulgaristan'da yaşayan insanlar eğlencelerine çok düşkün oldukları için, Disco ve gece kulüpleri çok sayıda bulunmaktadır. Kiril Alfabesi bilen bir insan çok rahat bir şekilde Bulgar Alfabesini öğrenebilmektedir. 

]]>
Ermeni Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/ermeni-alfabesi.html Sat, 01 Dec 2018 08:34:24 +0000 Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve resmi kurumlarda Ermenice konuşulmaktadır. Alfabenin varoluşu Ermeni Alfabesi, Ermenistanda kullanılan ve 38 harften oluşan bir alfabe olmaktadır. 31 harf ünsüz harf, 7 harf ise ünlüdür. Okullarda, kiliselerde ve resmi kurumlarda Ermenice konuşulmaktadır.

Alfabenin varoluşu

Ermeni alfabesi 405 yılında, Ermeni olan Mesrop Maştots tarafından icat edilerek, günümüze kadar hala getirilmiştir. Ermeni Alfabesinin Batı Lehçesi ve Doğu Lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Altı Milyona yakın insan tarafından kullanılan bir dil olmaktadır. Ülkemizde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların da konuştukları dil, Batı Lehçesi olmaktadır. Batı Lehçesi, daha modern bir lehçe olmaktadır. Doğu Lehçesi ise, ilk gün var olan Ermeni dili olarak kabul edilmektedir. Ermeni Alfabesi soldan sağa doğru yazılmaktadır.

Ermeni AlfabesiErmeni Alfabesi Nasıl İcat Edildi

Hint ve Avrupa dilleri arasında gösterilen bir dil olmaktadır. Mesrop Maştots bu dili icat ederken, birçok yabancı dili incelemiş ve sonucunda şu an kullanılan Ermenice alfabesi dili ortaya çıkmıştır. Son derece yalın bir dil olmasından ve dil bilgisi basit, bir alfabe olmaktadır. Var olan diller arasında, öğrenilmesi en zor dil olarak bilinmektedir. Ermeniceyi konuşabilir ve anlayabilirsiniz. Ama Ermeni Alfabesini öğrenmek çok zor olduğu için, öğrenmek için senelerinizi vermeniz gerekmektedir. Mesrop Maştots, Türkiye de bulunan birçok ile gelerek farklı dillerin alfabelerini incelemiştir. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gelerek uzun uzun çalışmalar yapmıştır.

Alfabenin özellikleri


Alfabe içerisinde bulunan bütün harflerin, hem küçük hem de büyük harfleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Ermeni Alfabesi, icat edeninin bilindiği tek dil olmaktadır. Osmanlı döneminde ilk bastırılan kitap, ermeni alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Günümüzde var olan birçok tarihi belgenin Ermeni Alfabesi ile yazıldığı bilinmektedir.

Ülkemizde Ermeni Alfabesinin Önemi

Her ne kadar Türkler çok sayıda dil ve alfabe değiştirmiş olsalar da, Ermeni Alfabesi de bunlardan bir tanesi olmaktadır. Ülkemizde Boğaziçi Üniversitesinde seçmeli ders olarak okutulan bir dil ve alfabe olmaktadır. Ermeni dilinden, Türkçeye geçen birçok kelime bulunmaktadır. Aynı şekilde de Türkçe dilinden Ermeni diline birçok kelime geçmiştir. 
]]>
Latin Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/latin-alfabesi.html Mon, 03 Feb 2020 06:04:10 +0000 Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan i Latin alfabesinin temelini Latin harfleri oluşturmaktadır. Bu alfabeye Roma alfabesi de denilmektedir. Orijinal Latin alfabesinde 23 harf bulunmaktadır ve dünyada en fazla kullanılan alfabe seçeneğidir. Latin alfabesini kullanan ilk dil Eski Latincedir.

Latin Alfabesinin Gelişimi

Latin alfabesinin geçmişi çok eski zamanlara dayanır. M.Ö. 71 yüzyılda Yunan alfabesinin geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Yunan alfabesinden dört harf çıkarılarak ve Etrüsk alfabesinden “F” ve “S” alınmasıyla oluşturulmuştur.

Latin Alfabesi

M.Ö.5. Yüzyılda Latin Harfleri

A, B, C, D, E, F, Γ, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Bu dönemde Yunancada “G” harfini yazmak için  “Γ “ (gamma) harfi kullanılıyordu. Küçük “g” yerine ise “y” harfi kullanılmaktaydı. Bu yüzyılda latin alfabesi 21 harften oluşmaktaydı.

M.Ö.3. Yüzyılda Latin Harfleri

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Yunan alfabesinden “Z” ve “Y” alınmış ve “Γ “  yerine  “G”  icat edilmişti. Böylelikle harf sayısı 23’e çıkarılmıştı.

Latin alfabesini kullanan diller kendi kültürlerine ve ses düzenlerine göre bazı değişiklikler yapmasına rağmen harflerin büyük çoğunluğu Latin alfabesindeki ortak seslerdir.

Türkçede kullanılan Latin Harflerinin Diğer Alfabelerle Farkları

Türkçe alfabesinde Latin alfabesine “Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü “ sekiz ses eklenerek ve “Q, X ” iki ses çıkarılarak harf sayısı 29’a çıkarılmıştır. Bu çıkarılan harfler Türk alfabesi için bir eksik teşkil etmemektedir. Çünkü ikisinin de karşılığı Türk alfabesinde bulunmaktadır. “Q” harfini “K” karşılarken, “X” harfini “KS” karşılamaktadır. Örneğin; “Q” için “kemal” ve “X” için “taksi”

Türkçede olduğu gibi tüm dünyada Latin alfabesini kullanan diller kendi kültürlerine ve ses düzenlerine göre ufak değişiklik yaparak bu alfabeden faydalanmaktadırlar.

]]>
Hawaii Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/hawaii-alfabesi.html Sun, 02 Dec 2018 16:37:30 +0000 Hawai Alfabesi, dünyanın en eski dillerinden biri olan Hawai diline ait en az sayıda harflerden oluşan bir alfabedir. Hawai dilinin bir şekilde zaman içinde ve hatta 20.yüzyılın sonunda yok olacağı görüşü yaygındı. Ancak Hawai Alfabesi, dünyanın en eski dillerinden biri olan Hawai diline ait en az sayıda harflerden oluşan bir alfabedir. Hawai dilinin bir şekilde zaman içinde ve hatta 20.yüzyılın sonunda yok olacağı görüşü yaygındı. Ancak son yarım asırlık dönemde artan ilgi ve düzenlemelerle okullarda ve üniversitede gösterilmeye başlandı. Bu durumda yok olmaktan kurtulsa bile hala Hawai'de ana dil olan Hawai dilini konuşabilen sayısı çok azdır. Ülke nüfusunun 1000 de 1'i konuşmakta olup, Hawai alfabesinde sadece 12 adet harf ve 1 adet (') okina denilen ters kesme işareti  bulunmaktadır.

Hawai Dili Tarihsel Akışı
Hawai'nin keşfedildiğinde, sadece konuşulan bir dil mevcuttu. Herhangi bir yazı kullanılmamaktaydı. Misyonerlerin 1820'de Hawai'ye gelmeleri ve İncil'i Hawai halkına aktarma çabaları ile konuşma dili yazı diline de uyarlanmıştır. 1826 yılı ile birlikte misyonerler Hawai alfabesini oluşturmuşlardır. Bunun akabinde yerel halka okuma yazma öğretilmiş ve İncil Hawai diline çevrilmiştir.
Hawai 1898 yılında ABD'ye bağlandı. Bu durum maalesef Hawai dilinin tüm resmi kurumlarda ve okullarda yasaklanmasına neden oldu. Ancak halk günlük konuşmalarında dilini kullanabiliyordu. 
Zaman içinde dilin yok olacağı düşünülmüştür ancak 1978 yılında Hawai dili, İngilizcenin yanında, resmi dil olarak kabul edilerek dilin kurtarılmasına yönelik çalışmalara başlanmış, ilerleyen yıllarda dil okulları açılmıştır. 

Hawaii Alfabesi
Hawai Alfabesi
Harfler:
A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P, W  ve ' işaretini (okina) içermektedir. Kısacası 13 adet diyebiliriz. Hawai dilinin göze çarpan özellikleri şöyledir:
 • Hawai dilinde tüm sözcükler ünlü ile biter. Örneğin; 
             Kai: Deniz
             Nahele Ma'ukele: Orman
             Kupunakane: Büyükbaba
             Kupunawahine: Büyükanne
 • Her sessizden sonra  mutlaka en az bir tane sesli bir harf ge
 • İki sessiz yan yana bulunmaz.
 • Okina (') sessiz harf olarak sayılmaktadır. Bu işaret içinde bulunduğu sözcüğün anlamını  değiştirdiği için harf olarak kabul edilir. Örneğin;
Kai: Deniz demektir.  Ancak ka'i şeklinde yazılırsa yönetmek anlamına gelir. 
Ters kesme işareti Okina bulunduğu sözcükte  bir duraklama yaptırır. Sözcüklerin başında da bulunabilir. Mesela; 'ohi'alomi (domates) sözcüğü           okina ile başlar. Okina 2 ünlü arasında veya başta kullanılır.

Hawai Alfabesi  bazen 12 harf bazen 13 harf olarak bahsedilmektedir. Ancak okullarda okinayı da kapsayarak 13 harfli olarak öğretilmektedir.
]]>
Kuran Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/kuran-alfabesi.html Mon, 03 Dec 2018 11:35:48 +0000 Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 harflerinden oluşur ve harflerini öğrenmek ve yazmak çok kolaydır. A Kuran Alfabesi, Kur'an'ın kendine has bir dili ve alfabesi olan (Kur'an Alfabesi) tamamen farklı bir kavramı oluşturur. Kur'an-ı Kerim alfabesi 28 harflerinden oluşur ve harflerini öğrenmek ve yazmak çok kolaydır. Alfabeler hakikatin gerçeğine eriştirmesi için birer araçtır. Bu harfler İslam memleketlerinde kullanılan o devletin Müslüman olduğunun bir alametidir. Çünkü Ezan gibi İslam coğrafinde İslam birliğini sağlamaktadır. Hadis-i şeriflerde geçen bu harfler Yüce Allah'ın katında makbul olduğunu açıkça ifade edilmektedir. Görülüyor ki Yüce Allah, tüm yaşantımızda İslamiyet'in hüküm süreceğini buyurduğu gibi kullanılan alfabeyi bile Kur'an harfleriyle olduğunu buyurmaktadır. Kur'an alfabesi İslam dininde yaygınlaşarak Osmanlı İmparatorluğu bile büyük önem vermiştir. Kur'an harflerinin yazıldığı gibi Latin alfabesinden sonra dünyada ilk yazı dili olarak en çok kullanılan bir yazı sistemidir. Türkçe alfabesinde bulunan karşılıkları ve okunuş şekilleri Türkçeden farklıdır. Kur'an-ı Kerim Arap simgesini taşıyan alfabe ile yazılır. Kur'an-ı Kerimde Arapça olduğuna göre en iyi simgeleyen bu harfler ile yazılabilir. Bunun dışında farklı bir alfabe ile Kur'an dilini gereği gibi okuyamaz ve anlatılamaz. Çünkü Kur'an başka harfler ile yazılırsa anlamı tamamen değişir ve aslından uzaklaştırılmış olur. Peygamber efendimiz (s.a.v.)'ın bu harflerin Kur'an da sadece bu harflerle yazılması bir ilahi kelam olan Kur'an harflerinin sıradan semboller olmayıp, dinen (kutsal) olduğunu gösteriyor.

Kur'an Alfabesi; Arapça harfleri ve manaları;

Elif-Ülfet; Hareket, gayret, ibadet, hayır ve sadaka ile ülfet hasıl olur.

Be-Bereket; Ülfette gayret eden ve yürüyen bereketli olur.

Te-Tevbe; Berekete nail olana, tevbe kapısı açık olur.

Se-Sevap; Tevbe edenin ihsanı büyük olur ve sevap yazılır.

Cim-Cemal; Sevaba erişene güzellik ve gece namaza duranların gündüzünde yüzleri güzel olur.

Ha-Hikmet; Manalı sözler konuşmak demektir. Hikmet yolunda, haramdan kaçınmaktır.

Hı-Hayır; Hikmetli yolda yürüyen hayırlara nail olmak demektir.

Dal-Delil; Rehberlik ve sözlü konuşmak, kılavuzluk yapmak.

Zel-Zeka; Duyduklarını ve gördüklerini iyi kavrayan ve muhafaza edendir.

Rı-Rahmet; Rahmet-i ilahiye teşebbüs etmek, mazhar olmak demektir.

Zel-Zekat; Temizlik imandan gelir, bedenen temizlik demek.

Sin-Saadet; Mesut ve bahtiyar olmak, saadete giden yoldur.

Şın-Şifa; Manevi hastalıklardan şifa bulmaya demek.

Sad-Sıdk; Doğruluk ve ilim, yalandan kurtulmak.

Dad-Zıya; Parlaklık ve ışık, her tarafı parlaması demek.

Kuran Alfabesi

Tı-Taat; İtaat ve söz, ne söylenirse yapan demek.

Zı-Zafer; Kurtuluşa ermeye ve zafer kazanmaya demek.

Ayn-ilim; İlim sahibi olmaya demek.

Gayn-Gına; Zenginlik ve servete ulaşmaya demek.

Fe-Felah; Engelleri aşmak ve umduklarına kavuşmak demek.

Gaf-Gurbet; Buradaki gurbet yakınlık demektir.

Kef-Keramet; Her şeyde keramet olduğuna inanmak.

Lam-Lütuf; Her yaptığının lütfuna erişmeye demektir.

Mim-Mev'iza; Güneşi parlak eden demektir.

Nun-Nur; Ayın yüzü gibi nur bulacaksın.

Vav-Vuslat; İstediğin vakitte vuslata erişmek demektir.

He-Hidayet; Sana ve sizlere hidayet edendir.

Ye-Yakin; Rabbimiz, sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et! diye buyurmuştur.

]]>
Göktürk Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/gokturk-alfabesi.html Tue, 04 Dec 2018 08:17:58 +0000 Göktürk alfabesi, Türklerin yazıya gereksinim duyması üzerine oluşturulmuştur. Türklerin yazıya olan ihtiyaçları oldukça geç belirmiş gözükmektedir. Araştırmalar sonucu bilindiği kadarıyla Türklerin ilk kullandığ Göktürk alfabesi, Türklerin yazıya gereksinim duyması üzerine oluşturulmuştur. Türklerin yazıya olan ihtiyaçları oldukça geç belirmiş gözükmektedir. Araştırmalar sonucu bilindiği kadarıyla Türklerin ilk kullandığı yazı sistemi Orhun alfabesidir. Orhun yazısına 6. Yüzyılda Orhun yazıtlarında karşılaşıyoruz. Burada önemli nokta atlanmaması gerekiyor. Orhun yazıtlarından dolayı bu alfabeye Orhun alfabesi denmesine rağmen bunlardan iki yüzyıl önce aynı alfabeye Yenisey’deki alıntılarda karşılaşıyoruz. Göktürkler, Kırgızlar ve Uygurlar tarafından bu coğrafyalarda kullanılan Orhun yazısı Bazı Türk boyları tarafından Avrupa’ya taşındığı bilinmektedir. Hatta Macaristandaki Sekeller tarafından 16. Yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir.

Göktürk alfabesi Türklerce kullanılan ve pek çok büyüklü küçüklü yazıtlarda karşılaşılan bir alfabedir. Dikiliş ve yazılış tarihide bilinen bu büyük yazıtlar Moğolistan’da Orhun ırmağı kenarlarında bulunan Göktürk Yazıtlarıdır. Bu alfabede 4 sesli, 26 sessiz ve 8 birleşik olmak üzere 38 harf bulunmaktadır.

İlk Yazıtların Bulunuşu

Göktürk yazıtları, Orhun alfabesinden günümüze kalan en önemli ve büyük yazıtlardır. Bu yazıtların çözülüp değerlendirilmeleri ve üzerinde araştırmaların yapılması ancak 19. yüzyılda yapılmıştır. Bu alfabeyle yazılan ilk yazıtlar Yenisey ırmağı boyundaki yazıtlardır. 1889 yılında bir büyük yazıt daha ortaya çıkarılmış ve bunlara Orhon yazıtları denmiştir. Bunların diğerlerinden farkı olarak arka yüzünde Çince yazıların bulunmasıdır. Bu yazıtlar Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomsen tarafından 1893 yılında çözülmüştür. Bu yazıtların Kültigin ve Bilge Kağan tarafından diktirildiği, eski öz Türkçe’nin bir lehçesi olduğu ve Göktürklere özgü bir yazı metini olduğu ortaya çıkmıştır.

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesinin Kökeni

Göktürk alfabesi oluşturulurken diğer alfabelerde olduğu gibi o milletin sık kullandığı resimlerden oluşturulmuştur. D -> “ Y “ harfi Türklerin hayatında önemli bir araç olan “yay” kelimesinden türemiştir. “oq” harfi bildiğimiz “ ok “ kelimesinden türetilmiştir. Göktürk alfabesinin  Soğdcadan geçtiğine dair bir belge olmasa da Pehlevi ailesi tarafından İran’daki çevre ülkelerde bulunan Türkleri etkilemek için bu tez desteklenmiştir.

Oluşturulan Harfler

Göktürk alfabesinde 38 harf vardır. Yenisey yazı sisteminde 150’den fazla işaret sistemi varken bu yazı sistemi elenerek 38’e düşürülmüştür. Bunlardan 4 ünlü, 34 de ünsüz alınmıştır. Türkçede bu kadar ünsüz bulunamaz. Bu durumun nedeni Göktürk alfabesinde birçok sessiz harfin iki ünsüz işaretle gösterilmesidir. Seçilen iki ünsüz harfin kullanılacak kelimenin kalın veya ince vokalde seyretmesine bağlıdır. Yani “ bars “ kelimesinde kullanılan “b” harfiyle “bilge” kelimesinde kullanılan “b” sessizini oluşturan iki ünsüzler farklıdır. Bu gibi “ b, d, g, ğ, l, n, r, s, t, y ” seslerini veren ikişer adet sessiz harf vardır. Bir de Göktürk alfabesinde “ ık, ok, nç, yn “ çift ünsüz işaretleri de mevcuttur.

Bu alfabe kullanılarak yazılan yazılarda harfler Türkçe yazılarda olduğu gibi birleşmez, ayrı ayrı yazılır. Cümleler aralarına iki nokta üst üste konarak birbirinden ayrılır. Bunlar dışında da başka noktalama işareti kullanılmamaktadır. Yazı sağdan sola doğru yazılmaktadır.

]]>
Görme Engelliler Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/gorme-engelliler-alfabesi.html Tue, 04 Dec 2018 18:14:10 +0000 Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabed Görme engelliler alfabesi, başka bir adı Braille alfabesi, diğer adı da Körler alfabesidir. Louis Braille tarafından 1821 yılında geliştirilmiş ve görme engellilerin okuyup yazmaları için kullanılan alfabedir. Dikdörtgen düzen üzerine dizilerek altı kabartılarak oluşturulan bir alfabe düzeneğidir. Her iki kolonda üçer nokta oluşturulur. Bu noktalardan her biri 64 farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.

Bu harfleri isimlendirmek için her noktanın bulunduğu pozisyon yerlerine göre söylenmektedir. Örneğin:

 • Yukarıdan aşağıya, sol yanda birden üçe kadar ( L harfini verir)
 • Sağ ve sol yandan birinci (C harfini verir)

Görme Engelliler Alfabesi

Braille alfabesi aslında Napolyon’un isteği doğrultusunda Charles Barbier tarafından askerlerin gece karanlığında anlaşmalarını sağlamak için geliştirdiği sisteme dayanır. Bu sistem çok zor ve karmaşıktı ve askerler tarafından da reddedildi. 1821 yılında Louis Braille ve Charles Barbier buluşarak bu alfabenin geliştirilmesi üzerinde tartıştılar. Braille, Barbier’in en büyük eksiğinin ne olduğunu çözdü. Bu alfabede bir harfin parmak hareketi olmadan anlaşılamıyor olmasıydı. Bir sembolden diğerine hızlıca geçilemiyordu. Kendisinin tavsiyesiyle yapılan değişiklikle körler alfabesinde devrim yapan altı noktalı sistemi buldu.

Braille Alfabesi

Braille yazı sitemi, karakterleri ikili şema üzerinde gösteren yazı sistemidir. Bu sistemde Türkçede “ ö, ü, ğ, ç, ş “ sesleri için yeni semboller oluşturulur. Bunların dışındaki sesler için 64 mümkün seçenek sunan bu yazı sistem müzik ve matematik sembolleri için de tasarlanan işaretleri kapsayabilmektedir. Bu sistemin bir kolaylığı da öğrencilere hızlı okuma tekniğini öğretmesidir.

Türk Braille Alfabesi

Türkiye’de kullanılan Braille alfabesi uluslararası kullanımı takip etmektedir. Ünlüler içindeki “ö, ü “ sesleri Fransız formuna, ünsüzlerden “ ç, ğ, ş “ ise “ ch, gh, sh “ formlarına benzer bir forma sahiptir. Bunların dışında “ ı “ ünlüsü “ i “ ünlüsünün aşağı kaydırılması ile gösterilir.

Latin Alfabesinde Olmayan Harfler

Ülkelerin dillerine göre Braille yazım sistemine ilave edilmiş birçok harf eklentisi mevcuttur. Türkçe’deki “ ş, ç, ğ, ö, ü, ı, i “ , Fransızca’daki “ ö, e “ gibi harfleri belirtmek için ilgili harfe küçük değişiklik yapılarak oluşturulur.

Bir örnek verecek olursak “ ü “ harfini göstermek için “ u “ sembolünde kullanılan birinci nokta ikinciye geçer. Bu gösterim tarzı her dilde farklılık gösterir.

Braille Alfabesine Latin Harfleri Uygulamayan Diller

Arapça, Rusça, Ermenice, Yunanca, Japonca, İbranice, Çince gibi dillerde bu sisteme farklı şekilde uyarlanmışlardır.

]]>
Gürcü Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/gurcu-alfabesi.html Tue, 04 Dec 2018 19:19:29 +0000 Gürcü alfabesi özellikle gürcücenin kullanımında kullanılır. 1940'larda osetçenin yazımında da kullanılmıştır. Gürcü alfabesi Avarlar tarafından da yüzyıllarca Avar dilini yazmak için de kullanılmıştır. Ava Gürcü alfabesi özellikle gürcücenin kullanımında kullanılır. 1940'larda osetçenin yazımında da kullanılmıştır. Gürcü alfabesi Avarlar tarafından da yüzyıllarca Avar dilini yazmak için de kullanılmıştır. Avarlar Gürcü krallıklarıyla Alazan vadisi yüzünden çatışmaya başlayınca Gürcü alfabesi, 16. yüzyıldan beri yerini Avar dili için düzenlenmiş Ajam alfabesine yerine bırakmıştır. Gürcü alfabesi, günümüzde dünyada kullanılan 14 yazı sistemlerinden biridir. Beş tanesi sesli olmak üzere 33 harften oluşur. Gürcü alfabesinde büyük-küçük harf ayrımı olmaksızın hepsi aynı biçimde yazılıyordur.

Gürcü alfabesinin gelişimi:

Gürcü alfabesini geliştiren olarak Kral Parnavaz bilinir. Gürcü alfabesinin geliştirildiği tarih olarak kabul edilen zaman dilimi, milattan önce 4.yüzyıl ile milattan sonra 3.yüzyıl arasında değişir. Gürcü alfabesinin üç farklı yazı biçimi vardır. Bunlar Mrgvlovani, Nushuri ve Mhedruli'dir. 

Gürcü Alfabesi


Mrgvlovani, Parnavaz döneminden kalma yazı biçimidir. Mrgvlovani yazı biçimine en son 11.yüzyılın metinlerinde rastlanmıştır. Nushuri alfabesi, ilk olarak 9.yüzyıl metinlerinde görülür. Mhedruli alfabesi ise 10.yüzyıl içinde kullanılmaya başlanmıştır. Nushuri alfabesi dinsel ve bilimsel metinlerde, Mhedruli alfabesi ise resmi ve askeri yazışmalarda kullanılır idi. Bu yüzden Mhedruli, askeri olarak anılmaya başlamıştır. 

Önceden gürcü alfabesinde 38 harf bulunuyor idi. Daha sonra 19.yüzyılda gürcü alfabesinde basitleştirilmeye gidildi ve şimdiki halini almıştır. Gürcü alfabesinde her harf bir fonemi karşılamaktadır. Ayrıca gürcü alfabesi yazıldığı gibi direk okunur. 

Arkaik dönem bir yana bırakılırsa eski gürcüceyi şimdi de anlamak mümkündür. Koşulların gerektirdiği gibi alfabede değişikler olmuş, ama dilde değişiklikler olmamıştır. Alfabenin eskiliğine karşın bu alfabeyle yazılmış en eski metinler milattan sonra 5.yüzyıl zamanında olduğu bilinmektedir. Bu en eski yazılı belge, Filistin'de ki gürcü manastırında mozaikle çevrelenmiş biçimde Mrglovani alfabesiyle yazılmış dört gürcü yazıtıdır. Bu yazıtların tarihleri 433 yılı olarak bilinmektedir. Bu tarihlerde Gürcistan'da Asomtavruli yazısıyla yazılmış yazıtlar olduğu varsayılmaktadır. Bolnisi manastırındaki bu yazıtların tarihi 493 yılı olarak belirlenmiştir. 5-6.yüzyıllardan kalma başka gürcü alfabesi ile yazılmış sanat eserleri de günümüze ulaşmıştır. Mtsheta'da ki Cvari kilisesinde ki yazıtlar 6 ve 7.yüzyıllara ait olduğu saptanmıştır.

Gürcü edebiyatının en eski metinleri de yine 5.yüzyılda olduğu bilinmektedir.
]]>
Fonetik Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/fonetik-alfabe.html Wed, 05 Dec 2018 12:20:30 +0000 Fonetik Alfabe seslerin kağıt üzerinde gösterilebilmesi için oluşturulmuş standart alfabedir. Tüm dillerdeki konuşma seslerini bir örnek biçimde oluşturulmuş işaretler ve simgeler sistemidir. Dillerin doğru telaffuz edil Fonetik Alfabe seslerin kağıt üzerinde gösterilebilmesi için oluşturulmuş standart alfabedir. Tüm dillerdeki konuşma seslerini bir örnek biçimde oluşturulmuş işaretler ve simgeler sistemidir. Dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak, tutarsız ve keyfi yazılımlarla çok sayıda yazı çevirimi sisteminin doğurduğu karışıklıkları önlemek amacıyla kurulmuş alfabedir. Bu alfabede Latin harfleri kullanılır. Bunun dışında Yunan alfabesi gibi başka alfabelerden de harf alınmıştır. Fonetik alfabenin bir diğer tanımı da, bir sözcük ya da sözcük grupları kodlanır iken kullanılan alfabeler şeklindedir. Birçok uluslararası büyük firmalar kendilerine bir ad seçerken, bu alfabeyi dikkate alarak isim seçerler. Böylece Latince sözcük kökenli ülkelerde tellaffuz sorunu yaşanmaz. Fonetik alfabenin uluslararası karşılığının bir de Türkçe karşılığı vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir. 

Fonetik Alfabe


 • Harf    Uluslararası   Türkçe
 • A         Alpha                 Ankara
 • B         Bravo                 Bursa
 • C         Charlie              Ceyhan
 • D         Delta                  Denizli
 • E         Echo                  Edirne
 • F         Foxtrot               Fatsa
 • G        Golf                    Giresun
 • H        Hotel                  Hopa
 • I          India                   Isparta
 • J         Juliet                  Jale
 • K         Kilo                    Kayseri
 • L          Lima                  Lüleburgaz
 • M         Mike                  Manisa
 • N         November        Nazilli 
 • O         Oscar                Ordu
 • P          Papa                 Pazar
 • Q         Quebec               -
 • R         Romeo              Rize 
 • S         Sierra                Samsun
 • T         Tango                Trabzon
 • U        Uniform              Urfa
 • V         Victor                 Van
 • W        Whiskey                -
 • X         X-ray                     -
 • Y         Yankee             Yalova
 • Z         Zulu                  Zonguldak
]]>
Dilsiz Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/dilsiz-alfabesi.html Thu, 06 Dec 2018 07:53:22 +0000 Dilsiz alfabesi, konuşma engeli ile doğan veya sonradan konuşamama problemi yaşayan insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını sağlayan hareketler dizisidir. Hayvanların bile aralarında  kendi Dilsiz alfabesi, konuşma engeli ile doğan veya sonradan konuşamama problemi yaşayan insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını sağlayan hareketler dizisidir. Hayvanların bile aralarında  kendi metotlarıyla iletişim kurdukları dünyada insanların birbirleriyle iletişime ihtiyacı yadsınmayacak bir gerçektir. İlk çağlarda doğada mağaralar içinde hayat süren insanların konuştukları belli bir dil yoktu. Tepkilerini sesle, isteklerini vücut hareketleriyle gösteriyor birbirlerine karşı dil olmadan farklı bir iletişim yolunu kullanıyorlardı. Eski çağlardan itibaren günümüze kadar konuşma dili geliştirildi, kişiler arası iletişim sorunları elbette ki aşıldı, yazı bulundu akabinde teknolojinin gelişimiyle bugün yüzlere farklı iletişim sistemini kullanır hale geldik. Günümüzde konuşma yetisinden mahrum olmak tabii ki kimsenin istemeyeceği bir şey fakat bu, kişinin dünya ve çevresi ile iletişimini sağlamasına engel değil.

Dünyada, çeşitli duyu organları işlevini yerine getiremez halde olan milyonlarca insan bulunuyor. Kimi görme yetisini kullanamıyor, kimi işitemiyor, kiminin bedensel ve ruhsal engelleri var kimisi bunların birkaçını aynı anda üzerinde bulunduruyor ve hayatları diğerlerinden daha zor. İnsanlar engelli duyularının yaşattığı eksikliği diğer duyularını daha fazla kullanarak aşmaya çalışıyorlar. Dilsizler; anlatmak istediklerini tek nefeste bir veya birkaç cümle ile karşıdakine aktaramamanın eksikliğini ve zorluğunu yaşamları boyunca yaşıyorlar. Fakat fiziksel el kol hareketleri ile, dudak hareketleri ve göz temasıyla insanlarla iletişim kurabiliyorlar.

Dilsizlerin iletişimlerini sağlamada en çok kullandıkları yol işaret dilidir. Aslında bu alfabe sağırlar için daha hayati önem taşımaktadır. Dilsiz biri sesleri duyarak her şeyi anlayabilir, karşısına duygularını anlatmak için bu alfabeye ihtiyaç duyar, bunun yanında yazılı, görsel iletişimi de kullanabilir. Fakat sağır bir kişi söylenenleri anlamak için özellikle, düşündüklerini anlatmak için de aynı şekilde işaret diline ihtiyaç duyar.

Dilsiz Alfabesi

İşaret dili; sağır/dilsiz insanların el, kol, mimik hareketleriyle duygu düşüncelerini karşı tarafa anlatmak ve anlamak için kullandıkları bir iletişim yoludur. İhtiyaç duyan duymayan herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilir. Bu dil, dünyada ve ülkemizde bölgelere göre farklılıklar içermektedir fakat standartlaştırma çalışmalarına önem verilmiş ve bu farklılıklar giderilmeye çalışılmaktadır. MEB İşaret Dili Kılavuzu üzerinden ve kurslar yardımıyla bu dil öğrenilebilir. İşaret dili belli standartları içerse de ülkelere göre parmak alfabesi farklılıklar gösterebilmektedir.

Dilsiz alfabesi öğrenmek dilsizler için mecburi bir ihtiyaç iken böyle bir özrü bulunmayan insanların da öğrenmesi gereken bir dildir. Çünkü dilsiz insan duygularını karşı tarafa işaret diliyle anlatmak zorunluluğunda olması nedeniyle, karşı tarafın onu anlaması için bu dili bilmesi gerekir. Son zamanlarda duyarlı insanlar tarafından bu alfabenin temelleri öğrenilmeye çalışılmaktadır. İnsanların bu duyarlılığı çevrelerine aşılamaları ve konuşma engeli olan vatandaşların iletişim yükünü azaltmak için dilsiz alfabesini öğrenmeleri gerekmektedir.

]]>
İngilizce Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/ingilizce-alfabe.html Fri, 07 Dec 2018 02:08:48 +0000 İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulmuş bir alfabedir. Bu harflerden 21'i sessiz, 5'i sesli harflerden oluşur ve sessiz İngilizce alfabe, toplamda 26 harften oluşan, Türkçe alfabeden farklı olarak q, w ve x harflerini barındıran, latin alfabesi temel alınarak oluşturulmuş bir alfabedir. Bu harflerden 21'i sessiz, 5'i sesli harflerden oluşur ve sessiz harflerin çokluğundan dolayı İngilizce kelimelerde birden fazla sessiz harfin yan yana gelmesi sık rastlanan bir durumdur. Ayrıca kesin bir telaffuz kuralı olmayan Ingilizce harflerin bazıları bulundukları yere göre okunuş farklılığı gösterebilmektedir ve nerelerde, nasıl okundukları zaman içerisinde, pratikle öğrenilebilir.

İngilizce alfabe okunuşları, nerelerde, ne gibi telaffuz değişiklikleri gösterdikleri şu şekilde sıralanabilir:

A (ey)
B (bi)
C (si)
D (di)
E (i): Kelime sonralarına geldiğinde telaffuz edilmez. Bulunduğu yere göre "i", "ö" ve "e" olarak farklı şekillerde okunabilir. Örneğin; dear kelimesinde "i" olarak söylenirken, desk kelimesinde "e" olarak okunur, perfume de ise "ö" şeklinde telaffuz edilir. Bir de nadir olarak danger kelimesinde olduğu gibi "ı" olarak da söylenebilmektedir.
F (ef)
G (ci)
H (eyç)
I (ay): Bazen "i" bazen "ay" olarak bazen de "ö" şeklinde okunur. Örneğin; slim kelimesinde "i" olarak okunurken, light kelimesinde "ay" olarak okunur. Birth de ise "ö" şeklindedir. 
J (cey)
K (key)
L (el)
M (em)
N (en)
O (o)
P (pi)
Q (kü)
R (ar)
S (es): Nadir de olsa bazen kelime başlarına geldiğinde "ş" olarak telaffuz edilir. (Sure gibi, sugar gibi kelimelerde) Bunun dışında okunuşu genel olarak "s" şeklindedir. 
T (ti)
U (yu): Bazen "u", bazen "a', bazen "yu", bazen de "ö" olarak okunur. Purple da "ö" iken, during de "u" biçiminde okunmaktadır ve ya kelime başına geliyorsa user da olduğu gibi "yu" şeklinde okunmalıdır. 
V (vi)
W (dabılyu)
X (eks)
Y (vay): Genellikle "y" olarak telaffuz edilse de bazı durumlarda "ay" ve "i" olarak okunduğu da olur. Dry kelimesinde "ay" diye söylenirken, silly kelimesinde okunuşu "i" dir.
Z (zet)

Bazı harfler yan yana geldiklerinde okunuşları değişebilmekedir. Bunlar:

İngilizce Alfabe
A ve U: Yan yana geldiklerinde "o" ve "a" olarak okunabilmektedirler. Örneğin; automatic kelimesinde "o" diye okunurken daughter kelimesinde "a" olarak söylenirler. 
C ve H: "ç" ve "k" olarak okunur. Chris kelimesinde "k" olarak söylenirken, chapter kelimesinde "ç" olarak okunur.
E ve A: "e" şeklinde okunur, death kelimesinde olduğu gibi. "ö" şeklinde okunur pearl kelimesindeki gibi ve "i" şeklinde okunur peace kelimesinde olduğu gibi.
E ve E: Yan yana geldikleri takdirde "i" ve ya "e" olarak okunurlar. Cheese kelimesinde "i" şeklindedir, teeth kelimesinde ise "e"
O ve O: "u" ve "o" şeklinde okunur. Look kelimesinde "u" iken, tooth kelimesinde "o"dur.
O ve U: Bulunduğu yere göre bir çok farklı şekilde okunabilir. through kelimesinde "u" iken, country kelimesinde "au" dur. Touch kelimesinde yalnızca "a" diye okunurken, tour kelimesinde de yalnızca "u" olarak okunur. 
S ve H: "ş" biçiminde okunur.
 G, H ve T: "ayt" olarak telaffuz edilir. Örneğin: Slight
T, C ve H: "ç" şeklinde söylenir.
]]>
Arap Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/arap-alfabesi.html Fri, 07 Dec 2018 02:28:59 +0000 Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kul Arap alfabesi, Latin alfabesinin dışında dünyada yazı dili olarak benimsenmiş ve kullanılmış olan yazı sistemidir. İslam dinini benimsemiş olan ülkelerde kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu da bu alfabeyi kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise 1928 yılında Latin alfabesine geçiş yapmıştır.

Arap alfabesinin tarihsel gelişimi nasıldır

Bu alfabenin MS. 2. ve 4. yüzyıllar arasında Nebati yazısından geliştiği bilinmektedir. Günümüze ulaşmış olan en eski yazı örnekleri MS. 6. yüzyıla aittir. Alfabe sağdan sola doğru yazılır. Alfabede 28 adet ünsüz bulunmaktadır. Bunlardan 22 adeti Sami alfabesinin değişikliğe uğramış olan sesleri, 6 adeti ise Arapça 'ya özgü seslerden oluşur. Alfabe Türklerin İslam dinini kabul etmesinin ardından, çok geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu 10. yüzyıldan sonra meydana gelmiştir. Alfabe 28 harften oluşmasına rağmen, Türklerin kullandığı alfabe 31-36 arası harften meydana gelir. Bu alfabe lehçelerde, kitaplarda, kitabelerde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Günümüze ulaşmış olan oldukça fazla sayıda, bu alfabe ile yazılmış eser bulunmaktadır. Osmanlılarda Arap alfabesindeki harflerden başka, Farsçadan harfler kullanılmıştır.

Arap Alfabesi

Arap alfabesinin özellikleri nelerdir

 • Alfabe sağdan sola doğru yazılır.
 • Toplam yirmi sekiz harften oluşur
 • Alfabede küçük ve temel harfler yoktur.
 • Noktalama işaretlerinde kurallar bulunmamaktadır.
 • Harfler kelimelerin başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde yazılır.
 • Alfabedeki bazı harfler sonraki harflerle birleşmez.
 • Alfabedeki ünlüler zengin değildir. Örneğin; Türkçede kullanılan a ve e ünlüsüne karşılık sadece elif harfi kullanılmaktadır. 
 • Seslerin uzun kullanımı vardır.
 • Alfabede Ö ve O harfleri kullanılmaz.
 • Harfler Hareke adı verilen işaretlerle seslendirilir.
 • Aksana bağlı olarak çevirilerde anlam aynı olsa da, ses değişikliği meydana gelir.
 • Alfabede üç tane sesli harf vardır.

Arap alfabesindeki harfler

Elif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel, ra, ze, sin, şin, sad, dad, ta, za, ayn, gayn, fe, kaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, ye olmak üzere 28 harften oluşur.

]]>
Türk Alfabesi https://www.alfabe.gen.tr/turk-alfabesi.html Fri, 07 Dec 2018 21:04:37 +0000 Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla Türk alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Alfabede Latin harfleri temel alınmıştır. Kabul edilen kanuna göre, alfabede 29 harf bulunmaktadır. Alfabe büyük ve küçük harfler sırayla yazılmaktadır. Ünlü harflerden ''a, ı, u'' harflerinde yabancı kökenli olan kelimelerde, ince okumak ve uzunluğu göstermek için im kullanılır. Alfabe harflerin belli bir diziliş sırasına sahip olan bir bütündür.

Türk alfabesinin kanuna göre diziliş sırası

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh İi Iı Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz  

Kanunda kabul edilen şekle göre, İ harfi I harfinden önce gelse de, uygulama da,  I harfi daha önce yazılarak kullanılmaktadır. Kullanılan her ses için farklı bir harf kabul edilmiştir. Fakat boğumlanma noktası farklı olan, ince ve kalın olarak iki türü olan g, k, I seslerine birer harf kullanılmıştır. Latin harflerini kabul etmiş olan bazı ülkelerde, büyük i harfi noktasız olarak kullanılır. Ancak bu isimler i sırasında bulunur. Batı dillerinde kullanılan Qq, Ww, Xx harfleri alfabemizde yer almamaktadır.

Türk Alfabesi

Türk alfabesinde harflerin sınıflandırılması

Alfabede yer alan (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) harfleri sesli harfler, diğerleri ise sessiz harf olarak sınıflandırılmıştır.

Ünlü harflerin sınıflandırılması: Ünlü harfler kendi aralarında üç farklı duruma göre sınıflandırılmıştır.

Çıkış yerleri ve durumlarına göre

 • Kalın ünlüler: a , ı, o, u
 • İnce ünlüler: e, i, ö, ü

Dudakların durumuna göre

 • Düz ünlüler: a, e, ı, i
 • Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

Ağzın açıklığına göre

 • Geniş ünlüler: a, e, o, ö
 • Dar ünlüler: ı, i, u, ü

Ünsüz harflerin sınıflandırılması: Ünsüz olan harflerde kendi aralarında üç farklı şekilde sınıflandırılmıştır.

Seda bakımından yapılan sınıflandırılma

 • Sedalı olan ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
 • Sedasız olan ünsüzler:ç, f, h, k, p, s, ş, t

Teşekkül noktası açısından yapılan sınıflandırılma

 • Dudak ünsüzleri: b, m, p
 • Diş dudak ünsüzleri: f, v
 • Diş ünsüzleri: d, t, n, s, z
 • Damak diş ünsüzleri: c, ç, j, ş
 • Ön damak ünsüzleri: g, k, l, r, y
 • Arka damak ünsüzleri: ğ
 • Gırtlak ünsüzü: h

Temas derecesi açısından yapılan sınıflandırılma

 • Temas derecesi açısından tam olanlar: b, c, ç, d, g, k, p, t
 • Teşekkülünde hava açısından dar bir geçit olanlar: f, ğ, h, j, s, ş, v, z
 • Teşekkülünde hava açısından geniş bir geçit olanlar: m, n, r, y
]]>
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler https://www.alfabe.gen.tr/turklerin-tarih-boyunca-kullandigi-alfabeler.html Sat, 08 Dec 2018 04:19:25 +0000 Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler hem yaşadıkları yer hem de yaşam şekillerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Orta Asya'dan günümüze kadar beş farklı alfabe kullanan Türk devletleri, kullandıkları bu alfabelerle tarihe de ayrıca önemli bir ışık tutmuşlardır. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler içerisinden yalnızca ikisi Türk devletlerinin kendi oluşturmuş oldukları alfabeler olmaktadır. Geri kalan üç alfabe diğer toplumların etkisinde kalınarak kullanılmıştır.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Türkler, dünyaya hakim olmuş, birçok toplumla etkileşime girmiş ve birçok toplumu etkilemiş bir millet olmaktadır. Tarih boyunca Türkler tüm bu etkileşimlerle birlikte her alanda olduğu gibi dil alanında da birçok değişime uğramışlardır. Fethettikleri yerlerdeki toplumlardan birer parça alarak dillerine katan Türkler, bu etkileşimler sonucu son derece zengin bir dil yapısına sahip olmuşlardır. Tüm bu etkileşimlerle birlikte Türkler şu alfabeleri kullanmışlardır.
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler
 • Göktürk Alfabesi: Her ne kadar adı Göktürk Alfabesi olarak bilinse de bu alfabe Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler arasında en çok kullanılan olarak yer almaktadır. Sadece Göktürk Devleti değil, Hunlar ve birçok Türk kavmi de kullanmıştır. Adını Orhun ya da Göktürk Yazıtları'ndan almıştır. Göktürk Alfabesi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler arasında en çok harf sayısına sahip alfabedir. 38 harften oluşan Göktürk Alfabesi'nde 4 sesli harf bulunmaktadır. Bu 4 sesli harf metinler içerisinde 8 farklı sese karşılık gelebilmektedir. Bazı heceler için alfabede özel harfler dahi bulunmaktadır. "ok, uk, ko, ku, ük, kü, nç, nd" gibi heceler için alfabede harfler bulunmaktadır. Göktürk Alfabesi sağdan sola yazılan ve okunan bir alfabe olmaktadır. 
 • Uygur Alfabesi: Göktürk Devleti'nin yerine kurulan Uygur Devleti, Orta Asya Türk kültüründe köklü değişiklikler yerleşik hayata geçmeleri bu durum üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Uygur Devleti yaptığı değişiklikleri dil alanında da göstererek kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler arasında yerini alan Uygur Alfabesi 18 adet işaret ve sembolden oluşan bir alfabedir. Bu alfabe içerisinde 4 sembol sesli olarak kullanılmaktadır. Göktürk Alfabesi gibi sağdan sola yazılıp okunan Uygur Alfabesi harfler birbirine bitişik olarak yazılmıştır.
 • Arap Alfabesi: Türklerin tarihte yaptığı en büyük olaylardan birisi de hiç şüphesiz İslamiyeti kabul etmeleri olmaktadır. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra tarih sahnesinde daha çok rol almaya başlamışlardır. Kurulan birçok devleti İslamiyet için savaşarak, devlet politikalarını bu yönde yürütmüştür. Durum böyle olunca da Arap Alfabesinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Arap Alfabesi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler içerisinde en uzun süreli olarak kullanılanı olmuştur. En son örneği olarak Türkiye'de Cumhuriyeti'in ilanı ve harf inkılabına kadar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Selçuklular ve öncesi ile başlayan bu dönem harf inkılabında son bulmuştur. Arap Alfabesi normalde 28 harften oluşmaktadır. Ancak Türkler bu alfabeye bazı eklemeler yaparak kullanmışlardır. Osmanlıca'daki bazı Türkçe karakterli harfler de bunun somut örnekleri olmaktadır. Türkler Arap Alfabesi'ni 31 - 36 harfli olarak kullanmışlardır. Türklerin ortaya koymuş olduğu birçok eser bu alfabe ile olmuştur. Bu nedenle Arap Alfabesi'nin Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler içerisinde çok önemli bir yeri olmaktadır. 
 • Kiril Alfabesi: Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler içerisinde, kullanmak zorunda kaldıkları bir alfabe olmaktadır. Bu durum bazı kişilerin kafasında soru işareti bırakabilmektedir. Ancak olayın iç yüzü tam]]> Alfabe Çeşitleri https://www.alfabe.gen.tr/alfabe-cesitleri.html Sat, 08 Dec 2018 11:16:23 +0000 Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır. Yu Alfabe Çeşitleri; Alfabe kelimesi Fransız kökenli bir kelimedir. Alfabe eski çağlardan günümüze dek ağız ve dil yolu ile bazı seslerin çıkarılmasını sağlayan ve yazıya dökülen karşılıktır.

  Yunan Alfabesi: Yunan alfabesi Sami alfabesinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Samiler, Yunan alfabesinde yalnızca sessiz harfler kullanmaktaydı, ancak daha sonra alfabeye sesli harflerde ilave edilerek yunan alfabesi daha fazla geliştirilmiştir.

  Latin Alfabesi: Yunan alfabesinin İtalya ‘da tanınma nedeni Etrüksler’dir. Latin alfabesi Yunan alfabesinde bir takım değişiklikler yapılarak oluşturulmuştur. Daha öncelerden Latin alfabesi yalnızca büyük harfler ile kullanılmaktaydı. Ancak daha sonra küçük harflerde Latin alfabesinde kullanılmaya başlamıştır. Latin alfabesinin el yazısı olarak kullanılması oldukça sonra gerçekleşmiştir.

  Alfabe Çeşitleri

  Arap Alfabesi: Arap alfabesinin temelinde Sami alfabesi vardır. Araplar lisanları gereğince alfabenin içine 6 tane daha harf eklemişlerdir. Arapçada sesli harfler yerine harekeler kullanılmıştır.

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabe Çeşitleri:

  • Göktürk alfabesi
  • Uygur alfabesi
  • Arap alfabesi
  • Türk alfabesi
  • Kiril alfabesi olarak sıralanabilir.
  ]]>
  Alfabe Nedir https://www.alfabe.gen.tr/alfabe-nedir.html Sun, 09 Dec 2018 01:10:54 +0000 Alfabe nedir, İnsanlık tarihinde oluşan, dil ve ağız yoluyla çıkan seslerin yazıda karşılığının bulunmasıdır. İlk olarak tek sesler bir harfi gösterecek, sonrasında sırası ile yazı sistemine dökülecektir. İletiş Alfabe nedir, İnsanlık tarihinde oluşan, dil ve ağız yoluyla çıkan seslerin yazıda karşılığının bulunmasıdır. İlk olarak tek sesler bir harfi gösterecek, sonrasında sırası ile yazı sistemine dökülecektir. İletişimin en önemli buluşu olan teknikte yıllarca değişik alfabeler açığa çıkmış ve günümüze kadar pek çok alfabe var olmuştur. İlk çağlarda yazılar taşlara, kayalara işlenmiş sonrasında kağıt icadı ile yazı dili alfabe, kağıtla buluşmuştur.

  Alfabenin Sözlük Anlamı Nedir

  • Abece ile anılabilen dile ait harf dizini
  • Bir fiilin başlangıcı
  • Bir dile ait harfleri tanıtan, okumaya- öğrenmeye yardım eden kitapçık

  Alfabetik Sıra Ne Demektir

  İşlemlerin kolaylaştırılması için sistemler geliştirilmiştir. Harfler belirli sıraya göre dizinlenmiş ve bu sayede yapılan hareketlere büyük kolaylık belirlenmiştir. Özellikle sözlük, telefon rehberi, ansiklopedi gibi bilgi birikimlerinde bu sıralama önemlidir. Alfabetik sıralama diye bir şey olmasaydı arayışa ulaşmak, bilgiye erişmek ve bu bilgileri kullanabilmek oldukça güç olurdu.

  Türklerin Tarih Boyunca Kulanmış Olduğu Alfabe Çeşitleri Nelerdir

  • Göktürk alfabesi
  • Uygur alfabesi
  • Arap alfabesi
  • Latin alfabesi
  • Kiril alfabesi

  Alfabe NedirDünyada en çok kabul görmüş ve bilinen alfabe çeşitleri nelerdir

  • Yunan alfabesi
  • Arap alfabesi
  • Latin alfabesi

  Alfabe Dışı Tanımında Ne Anlatılmak İstenir

  Bir milletin kendi dilinde kullanmadığı ve alfabesinde yer almayan harf çeşitlerini ifade eder. Türk alfabesinde yabancı olan harfler alfabe dışı olarak nitelendirilir. Ve Türkçe sözcük yazabilmek için bu harfler uygun değildir. Bu açıdan bir kelimenin Türkçe olup olmadığını anlayabilmek oldukça kolaydır. W, x, q gibi harfler Türk alfabesinde olmayan harfleri simgelemektedir.

  Türk alfabesinde 29 tane harf simgelenir. Bunlar; a, b, c, ç, d,e,f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z…

  Türklere ait kullanılan Latin alfabesinde büyük harfler ve küçük harfler yazım kurallarına göre kelimelerde yerini alır. Ünlü uyumları, ses düşmeleri, hece sistematiği gibi pek çok konu temelde alfabe ile ilişkili olacak olup, evvela alfabenin öğrenilmesi ile bu sistemler hafızada zamanla yön bulacaktır.]]>
  Alfabe https://www.alfabe.gen.tr/alfabe.html Sun, 09 Dec 2018 13:59:02 +0000 Alfabe, dilimizde ki seslere karşılık gelen harflerin dizilişidir. Alfabeye abc de denmiştir. Abc de Türkçe alfabesinin ilk üç harfidir. Alfabe kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Eski Yunancadaki alfa ve beta harflerinin birle Alfabe, dilimizde ki seslere karşılık gelen harflerin dizilişidir. Alfabeye abc de denmiştir. Abc de Türkçe alfabesinin ilk üç harfidir. Alfabe kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Eski Yunancadaki alfa ve beta harflerinin birleşiminden oluşmuştur. Türk alfabesi Latin harfleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Cumhuriyetin ilanından beş yıl sonra, yüce önder Mustafa Kemal tarafından 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir.1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun” ile kabul edilmiştir. Bu kanuna göre Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır.

  Alfabenin doğuşu yazının doğuşuyla eş zamanlıdır Sümerlere yani günümüzden yaklaşık 5000 yıl önceye dayanır. Bunlara çivi yazısı adı verilmiştir. Çivi yazısına benzeyen simgelerle Sümerleri takip eden birçok Mezopotamya uygarlığı dillerini taşa, toprağa ve kağıda dökmüşlerdir. Modern alfabenin kökeni Fenikelilere dayanmaktadır. Fenikeliler bu alfabeyi Mısır alfabesinden esinlenerek bulmuşlardır. Fenikelilerin tüccar olmasıyla bütün Akdeniz çevresindeki ülkelere yayılmıştır. Arapların yunanların İbranilerin ve Latinlerin alfabeleri hep Fenikelilerin alfabesinden türemiştir.

  Türkler, ilk olarak milli bir alfabe olan Orhun alfabesini kullanmışlardır. Daha sonra Uygur alfabesini kullanmışlar. Göktürklerin kendi yarattıkları bu alfabe taş ve tahtaya kazımaya elverişli köşeli hatlı harflerdir. Uygur alfabesini batıda Osmanlı Türkleri dahil 15. Yüzyıl sonlarına kadar birçok ülke kullanmıştır. Otluk-beli zaferinden sonra Fatih Sultan Mehmet Uygur alfabesiyle bir fetihname kaleme aldırmıştır. İslamiyet’in kabulüyle birlikte Arap alfabesi yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Arap alfabesi özellikle Osmanlılar döneminde çok büyük bir gelişme göstermiş, bu tür yazı adeta bir sanat, Hüsnü-Hat şeklini almıştır. Karay Türkleri gibi Yahudi Türk toplumları İbrani alfabesini kullanmışlardır.  

  Alfabe

  Cumhuriyetin ilanından sonra Latin alfabesine geçilmiştir. Türkçe komşu dillerden etkilenmiş fakat kendisi de başka dilleri etkilemiştir. Çince ve öteki dillerden birçok kelime dilimize girmekle birlikte Türkçeden de öteki dillere birçok kelime geçmiştir.

  Türk Alfabesindeki Harfler

  A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

  a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

  Kanun’da önce “i” sonra “ı” belirtilmişse de yaygın ve yerleşmiş olan sıraya göre önce “ı” sonra “i” gelmektedir.

  ]]>